ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Инвестиционната програма на Община Тервел за 2022 г. не е малка. Стойността й е над 2 000 000 лева , а обектите , които са предвидени за изпълнение и инвестиции са повече от 30 и са в различни населени места в Общината. За преобладаващата част от обектите се изпълнява проектиране, изготвяне на доклад за съответствие на техническия проект, издаване на разрешение за строеж, строителство, строителен и авторски надзор. Всяка от тези дейности е обхваната в обявени и проведени обществени поръчки. Малки по обем ремонти по общинската инфраструктура се изпълняват и от работници, които са служители на Община Тервел. По-съществените от обектите, по които се работи, беше работено или ще се работи през този строителен сезон са:
- Ритуален дом в гр.Тервел – основен ремонт:Проектът се финансира от Проект „Красива България“ и от Община Тервел. Подменя се дограмата на цялата сграда, освежават се фасадите, прави се вътрешен ремонт. Миналата година беше ремонтиран и покривът, което позволява старата , строена в първата половина на миналия век сграда да се обнови, без да се нарушава нищо от стила на архитектурата й. Ремонтът е е към своя край. Общината обмисля и допълване на обзавеждането на двете зали за поздрави и на кухненския блок.
- Болнична аптека в гр.Тервел - преустройство: Аптеката е образувана чрез преустройство на фасадата и коридора на бившето рентгеново отделение на болничната сграда.Ремонтът се извършва по одобрен технически проект и се финансира от Община Тервел.
- Двор на медицински заведения в гр.Тервел-текущ ремонт: Ремонтът се финансира по ПМС № 326/2021 г.
- Фасади на СУ „Й.Йовков“ в гр.Тервел – текущ ремонт:Ремонтът се финансира по ПМС № 262/2021 г.
- Ритуален дом в с.Зърнево – изграждане, оборудване и обзавеждане: Обектът представлява нова сграда с площ от 1000 кв.м. , която се изгражда върху свободен терен, включително се обзавежда. Финансирането е изцяло по ПМС 360/2020 г.
- Улици в селата Орляк ( 2 улици) , Жегларци, Зърнево, Божан, Нова Камена и Балик ( 2 улици) – проектиране, строителство, авторски надзор: Основен ремонт, който се финансира със средства от капиталоват програма на Община Тервел;
- Открита спортна площадка в ОУ в с.Нова Камена – основен ремонт:Проект, финансиран по стратегията на МИГ Тервел – Крушари, приключен и отчетен пред Държавен фонд „Земеделие“;
- Домашен социален патронаж в гр.Тервел – ново оборудване и текущ ремонт на помещения: Оборудването се финансира чрез общински проект пред Фонд „Социална закрила“ и се съфинансира от Община Тервел. През м. август патронажът не работи и се прави освежаване на помещенията от работници на Община Тервел;
- Улици в гр.Тервел – текущ ремонт: изкърпени са нарушени след ВиК аварии участъци на 21 улици в гр.Тервел.Финансирането е от бюджета на Община Тервел;
- Алеи и чешма в нова част на гробищен парк в гр.Тервел-текущ ремонт: в новата част на гробищния парк е направена асфалтова алея, предстои да се направи бетонова алея и нова чешма с декоративна бетонова отливка . Финансирането е от бюджета на Община Тервел;
- Алея в градски парк Тервел – текущ ремонт: възстановена е алея в градския парк , която свързва централната част на парка с пътя за с.Полк.Савово.Финансирането е от бюджета на Община Тервел;
- Покрив на читалище в с.Кочмар – основен ремонт: в момента се изготвя технически проект за ремонта, след което ще бъде обявена обществена поръчка за избор на строител.Финансирането е от бюджета на Община Тервел;
- Улици 2-ра и 6-та в с.Ангеларий – текущ ремонт: ще се изпълни кърпеж на най-големите увреждания на настилките на улици 2-ра и 6-та в селото.Финансирането е от бюджета на Община Тервел;
През настоящата година Общината проведе обществени поръчки и извърши или й предстои да извърши много доставки: приключи възлагането и предстои сключване на договор за:
- Доставка на два автомобила за разнос на храна, чрез които ще се обнови автопарка на домашния социален патронаж. Финансирането е по ПМС № 326/2021 г.;
- Доставка на нов автомобил за ежедневното транспортиране на лекари от Добрич до медицинския център в гр.Тервел. Финансирането е по ПМС № 326/2021 г.;
- Доставка на настолни компютри и периферия за обезпечаване на работата на лекарските кабинети в медицинския център в гр.Тервел. Финансирането е по ПМС № 326/2021 г.;
- Доставка на преносими компютри за нуждите на общинската администрация в гр.Тервел. Финансирането е по ПМС № 326/2021 г.;
Изпълнени са вече доставки на:
- Настолни компютри за нуждите на общинската администрация и звената към нея в гр.Тервел. Финансирането е от бюджета на Община Тервел;
- Преносими компютри за домуващите в Дом за стари хора в с.Полк.Савово- финансиране по проект „Патронажна грижа +“ в Община Тервел по ОП“Развитие на човешките ресурси“.
Публикувано на 04 Aug 2022