Пожарна опасност в реколтата!

Уважаеми граждани,

С повишаването на температурите и предстоящото прибиране на житните култури рязко се повишава пожарната опасност в същите. Възникналите пожари в тези масиви се характеризират с голяма скорост на разпространение, както по посока на вятъра така и в страни. Това означава, че всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и унищожи селскостопанска техника. Често пожарите в сухи треви и стърнища спомагат за унищожаването на горски масиви и полезащитни пояси.

Преобладаващата причина за пожарите по време на прибиране на реколтата е ненебрежност при боравене с открит огън в съседство с житните масиви и техническа неизправност в селскостопанската техника. Не са редки и случаите на запалвания от небрежно тютюнопушене и опалване на пасища с цел тяхното почистване от сухата трева. Голям брой са пожарите възникнали от неизправна техника, която не е минала технически преглед и не отговаря на изискванията за пожарна безопасност .

За недопускане на запалвания и пожари през настоящата жътвена кампания РС "ПБЗН" гр. Тервел призовава всички граждани и цялата общественост да спазва стриктно установените противопожарни правила с Наредба 8121з-968/2014г. на МВР, а именно:
1. Под никакъв предлог да не се изхвърлят угарки от цигари от автомобили по време на движени и да не се пуши при пребиваването в близост и покрай житните масиви, полезащитни пояси и гори.
2. Използването на открит огън да става само при нужда на растояние не по-малко от 50 метра от масивите с житни култури и горските насаждения, както от складови, стопански и жилищни сгради.
3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места, кофите за смет и сметищата в населените места.
4. Да се допуска до работа само технически изправна и пожарообезопасена селскостопанска техника.
5. Да се направят необходимите противопожарни ивици и си разпарцелират масивите за ежедневна работа.
6. Да се спазва стриктно забраната за опалване на стърнищата, сухите треви и крайтпътните ивици.
7. При установяване на заплавания и пожари, по най-бързиия начин сигнализирайте в РС "ПБЗН" на тел. 112 и предприемете мерки за ликвидиране на пожар.


При необходимост от косултации, обучения и инструктажи, гражданите и длъжностните лица да се обръщат своевременно към РС "ПБЗН" гр. Тервел.

09.06.2022г.
РС”ПБЗН” - Тервел

Публикувано на 10 Jun 2022