ЗА БЮДЖЕТ 2022 НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


ДВЕ ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА НОВИЯ БЮДЖЕТ

Проектът за бюджет на общината за настоящата 2022 г. бе внесен в Общински съвет на 31 март тази година. Предстои да бъде разгледан на заседание , което е планирано за 14 април. Тази година бюджетът на всички общини се съставя и приема по-късно от обичайните за това срокове, поради отлагане приемането на Закона за държавния бюджет от Народното събрание. Това закъснение има своето значение и се отразява на дейността на общината. Засяга се основно инвестиционната програма. Обектите, които общините изпълняват преминават през създаване, обявяване и провеждане на обществени поръчки, сключване на договори, изпълнение , отчитане, разплащане. В години с нормални срокове в бюджетния календар, общините разполагат с 10 месеца за този цикъл от дейности, който се извършва за всеки от обектите. В условията на настоящата година, времето за работа по капиталовата програма е още по-малко. За да се коригира в известна степен този недостатък в изпълнението на бюджета , Община Тервел предприе стартиране на възлагателния процес за определени обекти при условията на специфична норма в закона за обществените поръчки, която позволява обявяване на поръчка без осигурено финансиране. Така строителните работи за някои от обектите ще започнат веднага след приемане на бюджета, с който ще бъде осигурено финансирането им.

Друга особеност на тазгодишния бюджет е , че в него има два различни по своите показатели периоди. Първият период е от 1 януари до 31 март 2022 г. , а вторият – от 1 април до 31.12.2022 г. През първия период всички делегирани от държавата дейности – детски градини, училища, читалища, дом за стари хора, общинска администрация и др. получават от държавния бюджет издръжка по стандарт, който е с непроменен размер спрямо този за 2021 година. Заплатите на заетите в тези дейности също остават без промяна спрямо 2021 г. до края на март т.г.. За съжаление същото не може да се каже по отношение на издръжката на общинските звена, която следва темповете на увеличената издръжка на живота във всички аспекти. Така бюджетът на общината , още при приемането си, се оказва ограничаващ работата за първото тримесечие. За втория бюджетен период (от 1 април до края на годината) държавната издръжка е по увеличени стандарти , като най-малко ( едва 1,7 %) е увеличението за общинска администрация. Въпреки това, с оглед на поскъпването на живота, в бюджета е планирано увеличение на заплатите на всички заети в администрацията и общинските звена с 10 % , считано от 1 април, а за сферата на образованието – съгласно специфичната нормативна уредба. Отпадането на таксите за детските градини и ясли по никакъв начин не променя нещо в Община Тервел, тъй като тук детските градини и ясли са безплатни за родителите от 2020 година.


БЮДЖЕТНА РАМКА


Планираната бюджетна рамка е 19 223 хил.лева и надхвърля отчета на бюджета на общината за предходната година с 1 199 хил. лева.Реалистично и близо до нивата на събраните през 2021 г. са планирани данъчните и неданъчните приходи. От местни данъци и такси общината очаква да събере около 3 400 х.лв. Увеличена е субсидията за всички делегирани от държавата дейности. Сумарно за тях са предвидени 10 214 х.лв. държавна издръжка, която е с 667 х. повече от миналата година. Тук трябва да се отбележи, че тази издръжка не е достатъчна за функционирането им. За делегираните от държавата дейности, сред които са детските градини, детските ясли, домът за стари хора , общинска администрация, читалищата и др., общината заделя и от собствените си приходи, т.е. от събраните местни данъци и такси и от общата изравнителна субсидия, която получава от държавата. За дофинансиране на държавните дейности общината е разчела 582 х.лв. в бюджета си, а за изцяло местни дейности ( домашни патронажи, общински съвет, улично осветление, издръжка на детски градини и център за подкрепа на личностно развитие, клубове на пенсионера, субсидиране на медицински център , спортни клубове и бази и др.) , общината планира да разходва общо 7 664 х.лв., в т.ч. са и капиталовите разходи.

Общата изравнителна субсидия за 2022 г. е 1879,4 хил.лв. и има ръст от 405,4 хил.лв. спрямо миналогодишната. Също увеличени от държавата са и средствата за капиталови разходи – 1168 х.лв. за тази година спрямо 881 х.лв. за миналата.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА


Общината продължава работата си по няколко преходни обекта – довършване на ремонта на улица в с.Нова Камена, за която бе подменен и водопровод, изграждане на ритуален дом в с.Зърнево – изцяло финансиран с постановление на Министерски съвет , довършване на спортна площадка в училището в с.Нова Камена – изцяло финансиран от стратегията на МИГ Тервел-Крушари и ремонт на фасади и частичен вътрешен ремонт на СУ „Йордан Йовков“ - също изцяло финансиран с постановление на Министерски съвет. За обекта в с.Нова Камена работата ще продължи с началото на строителния сезон, а за ритуалния дом в с.Зърнево се работи по довършителните работи. Проведоха се и обществени поръчки за обзавеждането и оборудването му.Ремонтът на СУ също се извършва в момента.

Новите проекти, за които вече е минало одобрение и имаме договори за финансиране са два - основен ремонт на ритуалния дом в гр.Тервел (Красива България) и обзавеждане и оборудване на домашния социален патронаж в гр.Тервел – допълване ( Фонд“Социална закрила). За тях вече са обявени и обществените поръчки. Работи се и по проект „Патронажна грижа + в Община Тервел“ , по който ще се изгради сектор за изолация и ще се закупят 8 лаптопа за нуждите на Дома за стари хора.Имаме три проекта в етап на оценка в Държавен фонд „Земеделие“. Разполагаме с готови технически проекти за три участъка от общински пътища и за изграждане на улици в два новообразувани квартала в гр.Тервел. С тях общината ще може да кандидатства по предстоящи програми за финансиране на общинска инфраструктура. В поименния списък на капиталовите разходи за тази година са включени следните обекти: преустройство на част от бивше рентгеново отделение за общинска аптека, ремонти на участъци от улици в селата Божан, Жегларци, Балик, Зърнево, Орляк, изкърпване на дупки , вкл. и от ВиК аварии в Тервел, Ангеларий, Бонево и Главанци. Включени са също основни ремонти на алеи в гробищния парк и в градския парк на гр.Тервел, ограждане на гробищни паркове в села на общината и ремонти на чешми за обществено ползване.Предвиждат се и дребни ремонти и доставка на обзавеждане в някои кметства. Ще се прави общинска пералня в освободени помещения в детската градина в с.Безмер (изискване на Министерство на здравеопазването) , ще се закупува още един автомобил за разнос на храна и хранителни продукти, ще се допълва оборудване за кастрене на високи дървета. Ще се изкърпи и двора на бившата болница, в която сега са поместени всички лечебни заведения.

Публикувано на 05 Apr 2022