ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ – ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

    Със затоплянето на времето в началото на пролетта се създава повишена пожарна опасност, свързана с почистването на терени, жилищни дворове, затревени площи и промишлени обекти. Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци създава опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожар. Практиката показва, че сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също и да застрашат човешки живот. Независимо от високата влажност на почвата, наличието на горим повърхностен земен слой от суха трева е предпоставка за бързото разпространение на огъня при пожар. Опасността от бързото разпространение на пожар значително се увеличава при наличието на вятър. Разхвърляните горими отпадъци също създават условия за възникване на пожар. Същите могат лесно да бъдат запалени от изхвърлени незагасени цигари, при детска игра с огън и по невнимание.
    Въпреки нормативните актове, заповеди и инструкции, целящи повишаване на пожарната безопасност през пожароопасния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават. Безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но извършено безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка, последствията понякога се случва да бъдат доста трагични.
    Възникналите пожари нанасят материални и екологични щети и в повечето случаи са свързани с немалък разход на ресурс.
    За да се избегнат подобни случаи, е необходимо при извършване на пролетно почистване да се знаят и спазват следните основни правила:
- изгарянето на отпадъци се извършва под контрол в специално направени огнища или в негорими съдове, отстоящи на безопасни разстояния от сгради и горими материали, като предварително трябва да се подготвят подръчни уреди за гасене-съдове с вода, пясък, негорими тупалки;
- абсолютно е забранено обособяването на нерагламентирани сметища и запалване на горимите отпадъци в тях;
- да не се пали огън в близост до стрехите и под клоните на дърветата;
- във ветровито време, да не се пали огън на открито, тъй-като запалените частици може да бъдат разнесени на големи разстояния и бързо да се разпространи пламъкът с обхващане на значителни площи;
- при запален огън и поява на вятър, горенето трябва да бъде прекратено незабавно;
- в никакъв случай, не оставяйте запален огън без постоянно наблюдение, до пълното му изгасяване;
- особено внимателни трябва да бъдат собствениците и ползвателите на имоти, които са в близост до горски територии и извършват изгаряне на събраните горими отпадъци. Това трябва да става на разстояние не по-малко от 100 м от горските масиви;
- при пребиваване в горите или полето, както и при пътуване с превозни средства не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари;
- стриктно спазване на забраната за изгаряне на изсъхналата тревна растителност в земеделските земи. Съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи това категорично е ЗАБРАНЕНО.
- Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар;

    При забелязване на признаци на пожар (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е задължително бързо да се оцени обстановката и своевременно да се подаде точно съобщение за забелязания от вас пожар на единния номер за спешни повиквания 112. При възможност може да се започне гасенето с подръчни средства, без да се поема излишен риск.
    Необходимо е да се разбера, че е нужна проявата на отговорност и съзнание във всеки един от нас, при спазване на противопожарните изисквания при пролетното почистване, което от своя страна, е и гаранция за недопускане на нежелани запалвания през този период.

Публикувано на 01 Apr 2021