СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР – 1 БР.

Необходими документи:
- Заявление по образец - образец на заявлението се получава в деловодството на Община Тервел. Mожете да изтеглите документа и онлайн от тук - изтегли ;
- Автобиография;
- Мотивационно писмо;
- Копие от диплома за завършено средно образование;
- Други документи – по преценка на кандидатите, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността/професията „Здравен медиатор“.
Изисквания към кандидатите:
- да са навършили пълнолетие;
- да не са поставени под запрещение;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от
свобода;
- да имат завършено средно образование;
- да владеят майчиния език/езиците на лицата от местната уязвима група;
- да познават културата и проблемите на местната уязвима група;
- да познават нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето;
- да притежават комуникативни умения;
- да имат умения за работа с компютър - MS Word, Internet, електронна поща.

Допълнителни изисквания:
- Познанията и/или опитът в здравната сфера са предимство при подбор.

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.
Краен срок за подаване на документите: 16.03.2021г. (вкл).
Документите се подават в деловодството на Община Тервел, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор“:
- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за
получаване на достъп до здравни услуги;
- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване;
- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
- Подпомагане при попълване на различни документи;
- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.


Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на
www.zdravenmediator.net

Публикувано на 16 Feb 2021