ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВНАСЯ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПОДГОТВЕНИЯ БЮДЖЕТ 2021

Бюджетната рамка е 17 261 803, като очакваните местни приходи са 7 200 078 лв. Планът за бюджет тази година е с 3 млн. лева по-голям плана за миналата година. Основната причина се крие в по-големия преходен остатък за капиталови обекти, за които общината получи финансиране през декември миналата година, а работата по тях тепърва предстои – обществени поръчки и изпълнение. Завишена е и субсидията от държавата - основно за училищата. В частта за местните приходи има и неблагоприетен момент – намаляване на приходите от наеми на земеделски земи, след лошата земеделска 2020 година.

Основните цели на новия общински бюджет са:


  • Запазване на социалната ориентираност на общината – безплатни за родителите детски градини и ясли, незначителна по размер такса за ползване на домашен социален патронаж, разширяване на системата за социални услуги в селата със започване на изграждането на нов център в с.Безмер, ниски данъци и такси, достъпни и безплатни за гражданите културни и спортни прояви, разширяване на услугите, предлагани от медицинския център;

  • Надграждане на действията на общината за осигуряване на по-добри условия за гражданите и бизнеса чрез инвестиции в ключова инфраструктура – изграждане на инфраструктура на малък новообразуван жилищен квартал в гр.Тервел, основен ремонт на пътната настилка на няколко километра от уличната мрежа на различни населени места в общината, финансово подпомагане на ВиК оператора, за да не се допусне лошото финансово състояние на последния да повлияе негативно върху условията за водоподаване в Община Тервел;

  • Подобряване на инфраструктурата за спорт и отдих в различните населени места на общината;

  • Разширяване на системата от комунални дейности , предлагани от община Тервел и надграждане на обезпечеността й с активи : подготовка за увеличаване на обхвата на организирано сметосъбиране от обхващане на 72,5 % от населението в общината към началото на 2021 г. до достигане на 95,5 % обхват към 01.01.2022 г.

  • Увеличаване на обхвата на разделно сметосъбиране;

  • закупуване на активи за подпомагане на дейностите на общината при аварийни ситуации, решаване на екологични проблеми, свързани с почистване и рекултивация на сметища;


  • Запазване на тенденцията за ежегодно увеличаване на възнагражденията на заетите във всички бюджетни звена на издръжка на Община Тервел;

  • Продължаване на тенденцията за ниска задлъжнялост ,финансовата устойчивост и стабилност на общината;

  • Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходването на общинския бюджет;

  • Привличане на средства от външни спрямо общинския бюджет източници за разрешаване на приоритетни за общината проблеми в сферата на инфраструктурата и заетостта.


Публикувано на 15 Feb 2021