МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най- адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането на родителите на работа.
Целта на описаните мерки е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини/ясли в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето - своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.
1. Макар че детските градини/ясли се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина/ясла се налага използването на обществен транспорт - вътрешноградски или между населените места. Анализът на ситуацията към момента показва, че опасността съвсем не е преминала, ето защо е въпрос на отговорност родителите, които могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина/ясла.
2. Подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина/ясла от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина/ясла остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина/ясла, още повече, че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен. За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба ¹ 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини/ясли. Посещението на детска градина/ясла на децата със СОП и/или хронични заболявания се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.
3. Отварянето на детските градини/ясли за посещение може да започне в периода 22 май - 1 юни по решение на детската градина/ясла и съгласувано с родителите само след осигурени строги санитарно-хигиенни условия. Посещението на детска градина/ясла е допустимо само за деца, които са записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019-2020 год.
4. Приемът в детската градина/ясла се извършва по предварително оповестен график/ред, при необходимост и в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват - на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 м. между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/ясла. За тази цел е необходимо отварянето на всички възможни входове на детската градина/ясла, което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи. Приемът в детската градина/ясла се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства - маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина/ясла от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.
5. С децата, които подновяват посещението си на детска градина/ясла, не се провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост - и дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.
6. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е възможно храненето на децата също се организира и осъществява на открито.
7. Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина/ясла освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина/ясла с повече от една група. Предвид спецификата на работата в детските градини/ясли следва да е ясно, че:
• спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
• физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
• физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;
• физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина/ясла.
При организиране на процесите по възстановяване на работата на детската градина/ясла директорите следва:
• да изградят среда за бърза и лесна комуникация с родителите, в която да могат бързо да информират родителите за правилата за работа на детската градина/ясла и да могат за планират разпределянето на децата в групи
• в края на всяка работна седмица да проучват броя на децата, които се очаква да посещават детската градина/ясла през следващата седмица;
• най-малко един работен ден преди началото на новата седмица да изпратят информация на родителите за създадената организация и да им потвърдят възможността за посещение на детска градина/ясла от детето;
• да инициират предварително проучване сред родителите дали, откога, при каква организация и колко дълго биха желали децата им да посещават детска градина/ясла
• да призоват родителите да задържат децата вкъщи, а в случай, че това е невъзможно, да ги запознаят с правилата и процедурите, които следва да спазват и да им обърнат внимание, че независимо от спазването на определените здравни изисквания физическите контакти между децата в групата и на децата с учителите и помощник възпитателите са неизбежни, а това несъмнено носи определен риск за здравето им;
• да организират родителска среща (неприсъствена) или да използват друг подходящ начин да се уверяват, че всеки родител е получил, запознал се е и е разбрал правилата за работа на детската градина/ясла
• да предоставят на родителите информация и полезни препоръки за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на ре-адаптацията
• да изготвят съвместно с медицинското лице протокол за почистване и дезинфекция
• да определят бройката необходими материали за спазване на здравните изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) и да осигуряват тези материали преди отваряне на детската градина/ясла, както и да ги осигуряват след това редовно и в необходимите количества;
• да организират подреждането на помещенията с възможности за игри в малки групи и обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца
• да разработят план за движение в сградата, като при необходимост осигурят необходимата маркировка за спазването му
• да обособят пространство и ясно указание къде детето се преобува и докъде може да влиза с външните си обувки
• при съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават детската градина/ясла, да направят разпределение на учителите, които ще поемат групите, и да изготвят график за работа им, като ежеседмично го актуализират
• да разработят график за пристигане на персонала на детската градина/ясла, който да осигури време за преобличане в работно облекло преди започване на работа, и да обособят помещение за тази цел;
• при необходимост да реорганизират помещенията в детската градина/ясла, за да се гарантира максимален брой групи с минимален брой деца в тях (в изпълнение на принцип ¹ 3) и спазването на дистанция между децата от отделните групи
• по решение на педагогическия съвет на детската градина/ясла да изготвят промени в правилника за дейността на детската градина/ясла
• да организират обезопасяване на средата, като се отстраняват всички играчки, които не могат да бъдат дезинфекцирани
• да осигурят медицински специалист или упълномощени и предварително инструктирани лица за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове на детската градина/ясла
• да организират изготвянето на график за приемането и изпращането на децата от отделните групи;
• да осигурят работата със децата, доколкото е възможно, в една и съща група и с един и същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните групи;
• да осигуряват необходимите средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала и на децата и особено отлична хигиена за измиване на ръцете, колкото може по-често
• да не допускат използването на музикален и физкултурен салон освен в случаите, в които помещенията се използват за обособяването на отделна група
От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина/ясла, се очаква:
• най-късно два работи дни преди планираното посещение, да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой
• да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазване на правилата на работа в детската градина/ясла
• да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно
• да позволяват само по изключение и само в първите дни от повторната адаптация на децата да носят в детската градина/ясла лични играчки и вещи, които задължително трябва да позволяват дезинфекция при влизане в детската градина/ясла
• да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние
• да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им
• да не водят на детска градина/ясла дете, което проявява признаци на заболяване и/или има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване
• да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това
• да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи)
• да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето.
Екипът от педагогически и непедагогически специалисти, които са на работа в детската градина/ясла, е нужно да:
• се запознаят срещу подпис поне един ден преди отваряне на детската градина/ясла с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно
• използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни, като спазват разработения график
• измият ръцете си, да се дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина/ясла
• отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване
• въвеждат нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и близки контакти
• в деня на първото посещение (само при първото посещение) на детето се измерва неговата температура, като това се извършва от лице от персонала, който е определен да работи със съответната група
• незабавно търсят компетентно мнение от медицинско лице в детската градина/ясли, в случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в здравословното му състояние
• предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация
• придружават децата и им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най- добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина/ясла, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно изсушаване (по възможност чрез ползване на суха салфетка за еднократна употреба или на въздушна струя), а ако тези условия не са налични, може да се използва дезинфектант за ръце, под надзора на възрастен човек. Когато не са в близост до вода и течен сапун, се използват алкохолни кърпички или мокри кърпички, подходящи за кожата, например при пътувания, но възможно най-бързо след това измиват ръцете си или теза на децата с вода и течен сапун
• да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други трябва или да бъде придружена от дезинфекция след всяка употреба.
• организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни активности
• организират срещи с родителите само при необходимост и то на открито пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на физическа дистанция
По отношение на хигиената в сградата се очаква:
• проветряване на всички помещения често за поне 10 мин - сутрин пред пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден
• дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно
• почистване на тоалетните с почистващи препарати през два часа
• предоставяне на индивидуални съдовете за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба
• почистване на маси, повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно
• миене на играчките, отвътре и отвън, поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията CO-VID-19
• осигуряване на лично спалното бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60 ° C, веднъж седмично или при необходимост
• изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно
• разделяне на площадките на открито, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи
• дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно
Важно е общината да подкрепи детските градини/ясли, като при необходимост осигурява допълнителен медицински или други специалисти, в т.ч. психолози (напр. от училищата), които да се включат в работата и да подкрепят усилията им за създаване на безопасна среда, в която детето да се чувства спокойно и подкрепяно.
Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина/ясла
При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):
1. Първоначално поведение
• Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
• Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
• На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват - да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
• След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
• Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
• Да се приеме отново детето в детската градина/ясла срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.
2. В случай на положителен тест на дете
• Да се информира екипът на детската градина/ясла състав, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ.
• Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в детската градина/ясла, трябва да се съгласуват между директора на детската градина/ясла и РЗИ. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина/ясла.
• Да се почисти и дезинфекцира щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.
• Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.
• При необходимост психолози могат да осигурят подкрепа.
При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):
3. Първоначално поведение
• Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
• Да се избягва физическия контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
• След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
• Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
4. В случай на положителен тест
• Да се информира директора, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ.
• Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
• Мерките за идентифициране на контактните лица и такива, които да се предприемат в детската градина/ясла, трябва да се съгласуват между директора и РЗИ.
• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина/ясла.
• Да се информират контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
• Да извърши щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.
• При необходимост и възможности психолози могат да осигурят подкрепа.

Публикувано на 21 May 2020