БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: БЕЗ СЪЩЕСТВЕНИ РАЗЛИКИ ОТ МИНАЛОГОДИШНИЯ,ОРИЕНТИРАН КЪМ РАЗРЕШАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ

На пръв поглед Бюджет 2020 на Община Тервел не крие драстични различия спрямо миналогодишния бюджет. Субсидиите от държавата са увеличени с 1 023 х.лв. спрямо миналата година и достигат общо 10 507 х.лв., а местните приходи запазват нивата си от миналата година, с увеличение от 10 % и достигат 3 144 х.лв.Общата финансова рамка на Бюджет 2020 е 14 221 х.лв. и е с 1 300 х.лв. по-малка от рамката на Бюджет 2019 г. Разликата се дължи на две обстоятелства: Първо, през 2019 г. Община Тервел усвои дългосрочен кредит в размер на 891 х.лв. за основен ремонт на главната улица на с.Безмер, докато през 2020 г. не се предвижда да се поема нов общински дълг,който да увеличи приходната част на бюджета, точно обратното - нараства делът на погасителните вноски по вече поетия в предходни години общински дълг.Второ, остатъкът от средства от проекти в етап на изпълнение към 31.12.2018 г. , включен в бюджет 2019 г. е бил по-голям в сравнение с този , формиран в края на 2019 г.През 2019 г. са реализирани значими инфраструктурни проекти и за 2020 г. предстои да се завършват и разплащат по-малки проекти.Като цяло, след елиминиране на различията , дължащи се на паричните потоци, обслужващи инфраструктурните проекти, бюджетът на Община Тервел за 2020 г. не предвещава съществени различия в провежданите общински политики. Все пак, разлики има, както в приходната, така и в разходната част.
При местните приходи се очаква ръст от 10 %, който се дължи на просрочени през 2019 г. вземания за наеми на общински земи .През м.ноември бяха предприети спешни мерки за събиране на вземанията , в резултат на което половината от сумата постъпи в общинската хазна през м.януари тази година и ще представлява част от приходите на общината за 2020 г.Планирана е по-малка сума от приходи за ползване на детски градини, тъй като за учебната 2020/2021 г. общината ще поеме разхода за храна за всички деца, посещаващи детски градини и детска ясла на територията на Община Тервел.Планирани са приходи от такси за детски градини и детска ясла за периода до началото на новата учебна година, т.е. до 31 август 2020 г. Местните данъци не се увеличават.Нивата им остават същите и за 2020 г.Няма съществени промени в плана за нивата на приходите от различните по вид технически и административни услуги, които общината предлага, не се предвиждат и продажби на големи обеми общинско имущество.
При разходите в общинския бюджет стремежът е да не се допуска неефективно разходване на собствени средства за голям обем дофинансиране на дейности, които са държавна отговорност.Така, спрямо 2019 г. , през 2020 г. е планирано само с 40 х.лв. по-голямо финансиране на държавните дейности – общинска администрация, детски градини, дом за стари хора, детски ясли, училищно здравеопазване, звено „Училищни превози“ . За да се постигне такова запазване на обема на дофинансирането със собствени приходи – 638 х.лв за 2020 г. при 597 х.лв. през 2019 г., са направени прецизни разчети на отделните бюджетни дейности. Осигурява се ръст от 10 % на възнагражденията на всички заети в общината и звената към нея, с изключение на учителите, при които увеличението на възнагражденията е нормативно определено . Не се планира съкращаване на работни места , заети от хора в трудоспособна възраст.
Запазва се субсидията за спортните клубове, като се заделя такава и за някои от дейностите на клуб по джудо.Общината осигурява субсидия за клубове по футбол (няколко),атлетика и шах.Част от разходите за клубовете по шах и джудо ще се споделят със СУ „Йордан Йовков“ гр.Тервел.Ще продължи политиката за подкрепа на ансамбъла, балета,школите в Центъра за подкрепа на личностно развитие.Осигуряват се средства и за безплатни за гражданите прояви в годишния афиш за култура, както и за отопление на залата на градското читалище.Подпомага се и работата на медицинския център.Отделена е сума и за продължаване на археологическите проучвания на крепостта „Палматис“.
Капиталовата програма на общината възлиза на 1 076 х.лв., от които собствените бюджетни средства са само 6 х.лв. Останалата част от програмата се финансира с целеви средства.Предложението , което ще бъде внесено в общинския съвет за разглеждане предвижда ремонт на улици в 6 населени места (Коларци, Зърнево,Божан, Балик, Градница, Тервел) на обща стойност 603 х.лв.Предвижда се подкрепа за изграждане на база за практика за професионалната паралелка в обединеното училище в с.Орляк.Ще се закупят модулна оранжерия, моторна фреза и дизелов отоплител за създаване на учебна градина за паралелката по озеленяване в училището. Тук е мястото да се отбележи, че през мандат 2015-2019 г. Община Тервел преодоля съществен проблем с влошено финансово състояние на няколко от общинските училища, сред които и училището в с.Орляк.През последните две години беше въведен режим на финансов контрол на разходите на училищата, които бяха натрупали дългове и в резултат на прилагането на този метод на работа, както и чрез разпределянето на средствата за училищата по собствена общинска методика,разработвана всяка година с различни компоненти за финансиране, към края на 2019 г. в Община Тервел няма училища с лошо финансово състояние.
В капиталовата програма се залагат средства и за проектиране и ремонт на покриви – на Блок 1 (общински), на единият от корпусите на СУ“Йордан Йовков“, на училището в с.Зърнево, на Дома за стари хора.Предвижда се да се закупи нова блок-печка за кухнята майка в ДГ“Здравец“ в гр.Тервел , както и да се доставят масивни двойни люлки за няколко села и детски градини в общината, в които има нужда от осъвременяване на местата за игра на деца.
С остатък от средства , осигурени с постановление на правителството, ще се ремонтират паркинги на многофамилни жилищни сгради на ул.“Хан Аспарух“ – паркинг на Блок „Хан Тервел“, на блоковете зад РПУ Тервел и на блоковете до общинския музей.
Осигурени са средства за спешни и неотложни текущи ремонти и за доставка на мебели за част от общинските сгради – детски градини,клубове,читалища и други.
Общината има шест проекти за инфраструктура в процес на оценка, за които в случай на одобрението им, ще започне работа през 2020 г.Двата проекта са внесени през първите два месеца на новия мандат.Работи се по подготовка на трети проект, който ще бъде внесен в началото на м.март.
Отделени са средства за частично плащане за закупуване на сметосъбиращ автомобил, с който да се обезпечи сметосъбиране на всички села в общината.

Публикувано на 17 Jan 2020