Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПЛАН – СМЕТКА „ЧИСТОТА“ ЗА 2020 Г.

Уважаеми съграждани ,

    С оглед на постъпващите запитвания в Община Тервел по повод на таксите за битови отпадъци през 2020 г., Ви уведомяваме, че констатирахме множество случаи на неправилно тълкуване на приетите от Общински съвет Тервел промени в размера и прилагането на таксите. Гражданите изказват опасения , че трябва да заплащат по 140 лв. такса, щом живеят в къща, в която има предоставена кофа. Това не е така. Всички граждани заплащат такса битови отпадъци по досегашния ред, т.е върху данъчната оценка на имота си, независимо дали живеят в къща с двор и имат предоставена от общината кофа за смет или живеят в многофамилна жилищна сграда и ползват контейнерите , разположени в близост до сградата.
    Облагането на брой и вид съд с такса от 140 лв. за кофа и 700 лева за контейнер става само за лицата , които са подали декларации, че желаят да бъдат обложени по този начин, т.е. не по данъчна оценка, а на брой съд.Тази възможност да се подават такива декларации съществува от няколко години и обикновено от нея се възползват фирми.Същите фирми имат право тази година да подадат коригираща декларация в срок до 31.01.2020 г. и да се откажат от заявеното си желание да бъдат облагани на брой съд.
    Таксата за брой съд за 2020 г. се повишава на 140 лв. за кофа ( за лице , подало декларация) и 700 лв. за контейнер (пак за лице, подало декларация).
    За да преценят гражданите на Община Тервел дали таксата за брой съд , определена за нашата община е висока или ниска, предлагаме сравнителен анализ на таксите в няколко други общини.


    По отношение на размера на такса смет за 2020 г:
    Първо, предлагаме на Вашето внимание сравнение в размера на такса смет за конкретни имоти – колко е плащал собственикът на един имот в град Тервел за такса смет през 2019 г. и колко ще дължи той за същия имот през 2020 г.:
    Пример 1: За жилищен имот с дан. оценка 7106,80 лв. – масивно жилище от 129 кв.м. + второстепенна постройка, гараж и дворно място в III зона:През 2019 г. собственикът е плащал 31,27 лв. , а за 2020 г. ще дължи 35,53 лв., т.е увеличението му е с 4,26 лв.;
    Пример 2: За жилищен имот с дан. оценка 6322,60 лв. – панелно жилище - апартамент от 71 кв.м. + мазе във II зона:През 2019 г. собственикът е плащал 28,02 лв. , през 2020 г. ще дължи 31,61 лв. , т.е увеличението му е 8,80 лв.;
    Пример 3: За жилищен имот с дан. оценка 8133,40 лв. – масивно жилище на 2 ет. с РЗП от 126 кв.м. и дворно място от 444 кв.м. в III зона:През 2019 г. собственикът е плащал 36,02 лв., през 2020 г. ще дължи 40,67 лв., т.е. увеличението му ще е с 4,26 лв.;
    Пример 4: За жилищен имот с дан. оценка 11409,40 лв. – полумасивно жилище от 105 кв.м. + второстепенна постройка, гараж и дворно място във II зона:През 2019 г. собственикът е плащал 50,20 лв. , а през 2020 г. ще дължи 57,05 лв. , т.е увеличението му е с 6,85 лв. ;
    Пример 5: За жилищен имот с дан. оценка 27931,40 лв. – монолитно жилище – етаж от къща от 120 кв.м. + второстепенна постройка, гараж и дв. място в I зона: през 2019 г. собственикът е плащал 122,90 лв. , а през 2020 г. ще дължи 139,66 лв., т.е. увеличението му е 16,76 лв.
    Промяната в налога на ниво такса „битови отпадъци“ на задължените лица за 2020 г. спрямо 2019 г., е в размер на 0,6 промила за жилищни и вилни имоти и 0,4 промила за нежилищни имоти.Размерът на налога за компонент „Сметосъбиране и сметоизвозване ТБО“ за всички населени места в общината остава на нивото от 2019 г. а именно 2 промила за жилищни и вилни имоти в гр.Тервел и без такса в населените места извън общинския център.Таксата за нежилищните имоти също не е увеличена и остава 3,6 промила, т.е. толкова, колкото е била през 2019 г.
    Увеличението на такса ‚Битови отпадъци“ в нейната цялост (0,6 /0,4 промила) се дължи на предложен ръст в компонент „Поддържане и експлоатация на депа за ТБО“ и в компонент „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“. Причините за това са обективни и се дължат на:
• нормативно регламентирания и увеличен размер на отчисленията за депониране на тон отпадък през 2020 г. (увеличението е 38 лева на тон спрямо 2019 г., т.е нов размер от 95 лева спрямо досегашен размер от 57 лева);
• Промяна в размера на минималната работна заплата и увеличение на разходите за издръжка на техника и оборудване за поддържане чистота на териториите за обществено ползване.
    Преди да направим предложението за промяна в размера на „Такса битови отпадъци“, освен пълни разчети, сме направили и сравнителен анализ на таксата в други общини, предимно такива, които имат сходни характеристики с Община Тервел. Предлагаме на Вашето внимание резюме в табличен вид на сравнителния анализ:
А) за град Тервел


Б) за села, извън общински център


    Изводът от нашия анализ налага становището, че Такса ‚Битови отпадъци“ за всички населени места на Община Тервел е на оптимални равнища, преимуществено по-ниски от нивата на същата такса в редица други общини.При събирането на данните за анализа, прави впечатление, че преобладаващата част от общините имат по-висок абсолютен размер в промили на налога в сравнение с Община Тервел от предходни години , т.е. преди предложеното от нас увеличаване за 2020 г.
    Следва да се изтъкне и обстоятелството, че към 31.12. 2018 г. Община Тервел има недостиг от средства в План – сметка чистота, който се покри с приходи от други общински дейности.Към 31.12.2019 г. недостигът от средства ще е над 120 000 лв. ( 99 466 лв. по счетоводни данни към 30.11. 2019 г.)
    Липсата на аналитичен подход при управление на приходната и разходната част на План – сметка „Чистота“ през последните две години доведе до влошаване на финансовите показатели на общината в тяхната цялост.
    И накрая, отново да се върнем към фирмите, които в предходните години са декларирали , че желаят облагането им да се извърши на брой съд и са посочвали в декларациите си какъв вид съд ползват и колко броя . При обследване на подадените декларации за определяне на такса битови отпадъци според количеството, освен занижена под себестойността на услугата такса, установихме и декларации, в които задължените лица са декларирали, а общината е приемала за основа за начисляване на таксата, занижен брой съдове (напр.търговско предприятие декларира ползване на една кофа, а Общината обслужва три контейнера, ползвани за неговата дейност).Този подход допълнително е довел до намаляване на приходите от такса смет , постъпващи в Община Тервел.

Публикувано на 09 Jan 2020