Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Дирекция „Финанси и местни приходи“ към Община Тервел уведомява всички данъчно задължени лица, че с решение на ОбС гр.Тервел на 27.12.2019 г. е приета План-сметка „Чистота“, включваща разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.
   Съобщаваме на всички данъчно задължени лица, подали декларации по чл. 17, ал. 2 от НОАМТЦУ на територията на Община Тервел, според количеството на изхвърляните отпадъци, че е определен нов годишен размер на таксата: за контейнер – 700 лв./бр. и за кофа за смет в гр. Тервел – 140 лв./бр. Всеки подал такава декларация, в срок до 31.01.2020 г. има право да подаде нова (коригираща) декларация , чрез която може да измени волята си размерът на такса смет за 2020 г. за ползвания от него имот да бъде определена на база ползван съд за ТБО.
   Информираме Ви, че ще се извършват проверки на място, за вида и броя на фактически използваните съдове за БО и декларираните такива.При несъответствие, таксата БО ще се заплаща според определения от ОбС промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти или отчетната стойност по чл. 20 и чл. 21 от Закона за местните данъци и такси.
   С приемането на новата План – сметка „Чистота“ е въведена услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване на БО“ в селата Безмер и Кочмар. В срок до 31.01.2020 г., може да се подават декларации за освобождаване от услугата за необитаемите целогодишно недвижими имоти в двете села – Безмер и Кочмар.
   Съгласно чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел, се освобождават от ТБО необитаемите целогодишно недвижими имоти. Собствениците на съответните недвижими имоти подават декларация по образец /Приложение ¹ 8 за ЮЛ и ¹ 8А за ФЛ към Наредбата/, същата ще се приема в срок до 31.01.2020 г. за ново въведените села Безмер и Кочмар.

Публикувано на 27 Dec 2019