Приключи обучението по проект BG05M9OP001-2.018-0022 ” Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел”

В средата на м.декември приключи петмесечното обучение на петдесет и двама безработни от град Тервел и селата Орляк и Каблешково.Те се обучаваха и същевременно работиха по общо три специалности:“Здравен асистент“ – 10 души, „Работник в озеленяването“ – 23 души и „Помощник в строителството“ – 23 души. Петте месеца заетост преминаха в редуване на теоретична и практическа подготовка, по време на която обучаемите работиха на общински обекти – боядисваха , измазваха , окопаваха и поддържаха градинки и зелени площи.Всички разходи за обучение , както и възнагражденията на работещите и техните наставници се поемат от бюджета на проекта.За обучението на безработните бе избрана обучителна организация чрез възлагане по Закона за обществените поръчки.
Проектът ще продължи с още седем месеца работа на общо 31-ма души, обучени по проекта.
Пет лица от целевата група, придобили професионална квалификация по част от професия ”Здравен асистент“ ще бъдат наети с трудови договори за субсидирана заетост в продължение на седем месеца и ще работят в звената, предлагащи социални и здравни услуги в Община Тервел.
Тринадесет лица от целевата група, които са придобили професионална квалификация по професията „Работник в озеленяването“ ще бъдат наети с трудови договори за субсидирана заетост за период от седем месеца и ще работят в дейност „Озеленяване“ към Община Тервел. Ще се грижат за зелените площи и дворовете на обществените сгради в населените места в Общината.Първите задачи на тази група вече са факт- почистен е гробищния парк в с.Нова Камена и дворът на детската ясла в гр.Тервел.
Тринадесет лица от целевата група, които са придобили професионална квалификация по професията „Помощник в строителството“ ще бъдат наети с трудови договори за субсидирана заетост за период от седем месеца в дейност „Жилищно строителство комунално - битови услуги“ към Община Тервел, като работата им ще се координира от отдела за инвестиции в Община Тервел. Наетите лица ще извършват поддръжка и текущ ремонт на различни общински сгради в гр.Тервел и селата.Работещи от тази група ще участват в ремонта на клуба на пенсионера в гр.Тервел.Те помагат и за поддръжката на селата, в които живеят и съседните им села.Публикувано на 19 Dec 2019