В НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ


За първи път от много години не се наблюдава тенденцията децата да са по-малко от предходната година. Тази година броят им е същият като през миналата – 438 деца.В общинския център има три детски градини с общо 11 групи и 227 деца. По селата работят 9 детски градини с 13 групи. Самостоятелни подготвителни групи за 5 и 6 годишните малчугани (общо 5 групи) има в трите детски градини в гр.Тервел.
Шестдесет и двама учители и директори ще се грижат за обучението и възпитанието на децата. В Община Тервел няма безработни учители със специалност „предучилищна педагогика", на които да не е предлагана работа. В помощ ще са и 68 души помощен персонал: помощник- възпитатели, домакини, кухненски работници, поддръжка на сгради. Трудовите възнаграждения съответстват на нормативно определените. Държавната субсидия за работни заплати в детските градини в Община Тервел не е достатъчна и общината дофинансира заплатите със собствени бюджетни средства. През 2019 г., за дофинансиране на детските градини, Община Тервел е предвидила 273 857 лв. Малчуганите получават сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска, както и междинна закуска преди обед от плод. Менютата са разработени в съответствие с нормите за здравословно хранене. Утвърдени са няколко менюта - различни за всеки сезон от годината. Преобладаващата част от хранителните продукти са произведени в съответствие с утвърдените стандарти. Над 300 бр. артикули, вкл. и такива за здравословно и диетично хранене се доставят от изпълнители на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти - 2 търговски дружества със седалища в гр.Добрич.Местни производители, които имат цехове и градини в общината, доставят подправки, плодови сокове, ябълки и костилкови плодове. Храната се приготвя в 5 кухни-майки и в самостоятелни кухни в някои детски градини в селата.
През това лято частично е ремонтиран покривът в ДГ ¹ 3 „Първи юни" в гр.Тервел, както и ремонт на кухненски блок, сервизни помещения, занимални и спални. В ДГ с. Орляк е извършен ремонт на кухненския блок, в ДГ Безмер- сервизни и тоалетни помещения. В ДГ ¹2 „Здравец“ и в Детската ясла са закупени нови легълца и матраци, в детските градини с по 1 разновъзрастова група са доставени нови кътове за игра. В ДГ 1 „Детелина“ е изградено видеонаблюдение (съвместно финансиране от родителите и Община Тервел), предстои ремонт на вътрешния двор, финансиран с проект по ПРСР 2014-2020 на стойност 95 180 лв. без ДДС. В останалите детски градини са направени освежавания и почиствания на помещенията.
В процес на стартиране е проект на МОН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по ОП НОИР за допълнителна работа с деца от 3 до 6 години за изучаване на български език. Към момента такива групи са сформирани в ДГ 2 „Здравец“ гр. Тервел и ДГ „Слънчице“ с. Орляк. В същите детски заведения ще се изпълняват дейности по интегрирания проект на Община Тервел „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел“, финансиран от ОП НОИР и ОП РЧР.

УЧИЛИЩА

В Община Тервел работят 7 общински и 1 държавно професионално училище.Две от тях са средни, 2 обединени, 3 основни и 1 начално. В тях общият брой ученици през 2019/2020 г. ще бъде 1189, като в общинския център учениците (в т.ч. и в ПГТО) ще бъдат 770. Учениците тази година са със 70 по-малко от миналата учебна година.В НУ Каблешково ще има 1 подготвителна полудневна група. Утвърдени с Решение на ОбС са 34 маломерни и 3 слети паралелки.
Първокласниците тази година са 113, с 15 по-малко от миналата година.Запазва се броят на постъпващите в първи клас деца в селата Зърнево и Коларци.В Тервел първолаците са 60, с 4 по-малко от есента на 2018 година.
В училищата са назначени на работа само квалифицирани преподаватели. В ДБТ остават регистрирани неустроени педагози със специалност „Начална училищна педагогика с ИТ“.
Трудовите възнаграждения са различни в различните училища, но отговарят на нормативните изисквания. В режим на финансиране след осъществен контрол от Община Тервел на разходите, съгласно „Закона за публичните финанси“ остава училището в с. Орляк.
В училището в Коларци е довършена изолацията и фасадната мазилка на цялата училищна сграда, след като през миналата година бяха санирани само две от ограждащите стени. В ремонта на училището през двете години са вложени 45 000 лв. от общинския бюджет.До края на строителния сезон (15.11.2019 г.) нови открити площадки за игра ще имат в СУ“Йордан Йовков“ гр.Тервел и в ДГ „Детелина“ в гр.Тервел.Общо инвестицията в тези две площадки е в размер на 415 х.лв. с ДДС, а средствата са осигурени с Постановление на Министерски съвет (за площадката в СУ ) и от ПРСР 2014-2020 ( за площадката в ДГ“Детелина“). Всички училища вложиха собствени средства за текущи ремонти и освежаване на помещенията.
ЦПЛР„МАЛКИЯТ ПРИНЦ"
Общинският детски комплекс запазва всички школи и състави в комплекса - Балет „Каприз", Вокална студия „Тервел", школа по приложно и изобразително изкуство, клуб по автентичен фолклор и етнография, школа по керамика, школа по природни науки, школа по математически науки. В комплекса работи и клуба по шахмат, в който също се учат деца. Учебната година в „Малкият принц" започва в началото на октомври и завършва с „Наше лято" в края на август.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Седем медицински сестри и двама фелдшери се грижат за профилактика на здравето в училищата и детските градини. Четири медицински лица отглеждат малките деца в детската ясла в гр.Тервел.
ТРАНСПОРТ
Всички учители пътуват напълно безплатно от домовете си до работните си места в селата от Общината. Общината дофинансира разходите за пътни на учители и медицински лица. Транспортът на децата и учениците също е безплатен и се финансира от държавния бюджет. Транспортът е организиран по няколко начина: с училищни автобуси, с избрани с обществена поръчка транспортни фирми, с обществен и с личен транспорт.


Училището в село Коларци

Публикувано на 12 Sep 2019