ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ

Ежегодно, във връзка с настъпване на жътвената кампания РС ПБЗН гр.Тервел започва работа по организация на дейността и вземане на превантивните мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията. Контролираме изораването на изискващите се противопожарни ивици и поставянето на забранителни знаци. Провеждаме инструктажи с арендатори, председатели на земеделски кооперации и механизаторни групи. При проведени работни срещи с кметовете се акцентира на пълната забрана за изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци. На вниманието на дежурните смени в диспечерското помещение на районната служба са изготвените подробни карти - с разположение на житните масиви, означени близкостоящи водоеми, както и пътищата за достъп с противопожарни автомобили.
В Наредба № 8121з – 968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи се конкретизира началото на пожароопасния период, произтичащ от определяне на “восъчната зрялост” на житните масиви. Посочени са изискванията към юридическите и физически лица, стопанисващи житни масиви, пътища и други обекти в близост до тях, относно осигуряване на пожарната безопасност. Заложени са критерии при осигуряването на физическа охрана и за назначаване на наблюдатели на земеделските земи.
Запалванията и пожарите в житните масиви и сухата растителност най-често са причинени от искри от неизправна земеделска техника и следствие небрежно боравене с открит огън. Стопаните и ползвателите на земеделски земи често пренебрегват законовата забрана за палене на стърнища, сухи треви, слогове и крайпътни ивици. Опалването на стърнищата и пламналата сухата растителност бързо обхваща намиращите се в съседство насаждения и горския фонд, застрашават се хора и животни, стопански сгради, вилни и жилищни постройки.
Всяка земеделска машина трябва да е изправна, оборудвана с пожарогасители и с монтирани искрогасители на димоотводните тръби. При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност. Забранява се паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в узрелите зърнени масиви, както и в близост до тях. Изключително опасни са и предприетите сред нивите огневи работи по земеделската техника. От особена важност е наличието на разорани негорими ивици около гробищни паркове, жп линии, сметища, газопроводи и други пожароопасни обекти.
НА ТЕЛЕФОН 112 подайте съобщение при откриване признаци на пожар. С добре преценен за Вас риск, до идване на пожарните екипи, започнете гасене на пожара с подръчни средства. За проблеми, въпроси и консултации, свързани с осигуряването на пожарната безопасност, гражданите и длъжностните лица имат възможност да се обърнат към РС ПБЗН гр.Тервел .
ПРОВЕРКИТЕ по изправността на земеделската техника и за спазване на останалите изисквания за пожарната безопасност се правят периодично. Акцентът предстои по време на самата жътвена кампания.
РС”ПБЗН” гр.Тервел

Публикувано на 08 Jul 2019