Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Той е за изграждане на спортна площадка в двора, който ползват Детска градина „Детелина“ и Детска ясла в гр.Тервел.Проектът е по процедура BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Проектът предвижда изграждане на площадка за игра върху свободен от застрояване терен в дворно място на Детска градина "Детелина" в гр.Тервел.Теренът , върху който ще бъде изградена площадката е покрит със стара, разрушена асфалтова настилка.Новата площадка ще има игрално поле с площ от 300 кв.м. и подходи с обща площ от 85 кв.м.Старата асфалтова настилка ще бъде фрезована и премахната от терена.Ще се направи нова асфалтобетонова настилка, която ще се отводнява чрез линеен отводнител.Игралното поле ще се покрие с ударопоглъщаща настилка и ще се огради с цветна ограда.Ще се поставят две комбинирани и две тематични съоръжения за игра на деца, както и въртележка и люлки.Част от съоръженията са приспособени за ползване от деца с увреждания.Площадката е с подходи, осигуряващи достъпна среда. Общата стойност на проекта е 116 496 лв. с ДДС. Одобрен за финансиране е 100 % от заявения от Община Тервел разход.
Общината чака резултат от оценката на още четири проекта по Програма за развитие на селските райони. Те са внесени четири месеца преди този одобрен проект за площадка за игра.Оценяваните проекти са за спортна площадка в защитеното училище в с.Нова Камена, за изграждане на център за социални услуги в с.Безмер , за зона за отдих във вътрешната част на площад „Старият дъб“ в гр.Тервел и за рехабилитация на участъци от улиците „Дунав“, ‚Пирин“ и „Тимок“ в гр.Тервел.Общата стойност на оценяваните проекти е 990 000 лв. с ДДС.

Публикувано на 28 Mar 2019