АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВА МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА

ИСКАНЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИНЖ.СИМЕОН СИМЕОНОВ

През януари и февруари (в последните дни на двата месеца) бяха проведени две редовни заседания на Общински съвет Тервел.И двете заседания започнаха по еднакъв начин – с отхвърляне на искане в дневния ред на заседанието да бъде включена точка за откриване на процедура за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет инж.Симеон Симеонов (ПП ГЕРБ)и избор на нов председател.И на двете заседания искането бе отхвърлено от мнозинство от общински съветници – 11 на сесията през януари и 12 на сесията през февруари.Вносители на искането за избор на нов председател са общинските съветници Исмет Абил, Аксел Наз, Фикрет Мюрсел, Фикрет Ахмед, Юнал Хамид, Гюлчин Сали, Ибрям Сполу и Марияна Пасева (през мандат 2015-2019 тези общински съветници са включени в МК „За нов Тервел“.В предходни мандати преобладаващата част бяха избрани с листата на ПП ДПС ) Изтъкнатите от вносителите мотиви са за неизпълнение на задълженията на председателя на общинския съвет.След повторното отхвърляне на искането за включване в дневния ред на общинския съвет, съветниците от МК“За нов Тервел“ напуснаха заседанието и второто за годината редовно заседание на общинския съвет се проведе в присъствието на 13 общински съветници.Мнозинството отхвърли искането на осмината съветници за включване в дневния ред на процедура за избор на нов председател, след което в залата се направиха изказвания по въпроса и бяха изтъкнати следните мотиви за неоснователността на искането:  • - През последните две години Община Тервел е получила от Министерски съвет трикратно допълнително финансиране за свои проекти, което е прецедент с положителен знак в историята на общината.Исканията за тези финансирания са поставени за разглеждане от председателя на общинския съвет.Общинският съветник от ПП БСП Никола Гочев изтъкна един основен мотив за отхвърляне на искането за прекратяване на правомощията на председателя Симеон Симеонов – да бъдат пазени интересите на общината, които изискват способност на управляващите я да работят с всички правителства и да не противопоставят частните си на обществените интереси;

  • - През мандат 2015-2019 г. председателят на Общинския съвет е свиквал, организирал и провеждал ежемесечни заседания на Общински съвет и на постоянните комисии към него. Всъщност, информацията за тях е публична и се намира на електронната страница на общината. От нея са видни следните числа: за първите три години на мандата (36 месеца) Симеон Симеонов, чиято оставка се иска е организирал и провел 35 редовни заседания. Отново за 36 месеца , в които е бил председател на Общинския съвет в мандат 2003-2007 , искащия сега оставката на председателя общински съветник Исмет Абил е провел също 35 заседания. (от април 2004 – до април 2007);

  • - Въведена от Председателя на Общински съвет Симеон Симеонов е практика за ежегодни обучения на общински съветници;

  • - Регулярно председателят на Общинския съвет е внасял и внася предложения за приемане на нови наредби и правилници и изменения на съществуващи, с което се подобрява работата на общината по предлаганите от нея услуги и се въвеждат нови такива.


ПРИЕМАНЕ НА НОВИЯ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

Това стана факт на сесията през м.януари.Бюджетът бе приет във вида, в който бе внесен от кмета на общината . С основните числа и акценти в бюджета Ви запознахме в предходния брой на вестник „Тервел“.Направени бяха много изказвания , твърдения и искания.В крайна сметка, след разискванията , бюджетът и предложенията към него бяха подкрепени от мнозинство от общинските съветници.


Приета бе годишна програма за разпореждане с общинско имущество.И за тази бюджетна година бе подкрепено предложението на кмета за подпомагане на столовото хранене на учениците с 50 стотинки за храноден.Направени бяха някои промени в наредбите за местни данъци и такси , както и в цените на услугите.Измененията целят въвеждане на такси за нови видове услуги, промяна в данъците за моторните превозни средства.С 19 гласа „за“ беше гласувано предложението за разпределението на капиталовите разходи за годината.То бе подготвено от кмета на общината, чрез удовлетворяване на реалистични за годината искания на кметовете на населени места, включени в поискани от тях предложения.Приети бяха календарните графици за културни, спортни и младежки дейности.


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

Приет бе отчет на Председателя на Общински съвет Тервел за второто шестмесечие на 2018 г.От него става ясно, че за периода са проведени шест заседания и са приети 76 решения, сред които няма върнати от Областен управител.Няма и оспорени решения.66 от предложенията са внесени от кмета на общината, девет – от председателя на Обс и 1 предложение е от общински съветник.Един общински съветник е подал оставка – Маргарита Ковачева от МК“За нов Тервел“.Нейното място е заето от Юнал Хамид. За заплати и осигурителни вноски на съветниците за шестте месеца са разходвани 83 285 лв., а за издръжка – 7 349 лв.


Внесен и подложен на гласуване бе и отчет на кмета на общината за изпълнение на решенията на общинския съвет.


Приет бе и план за работа на общинския съвет за периода до края на мандата му.


Приета бе средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в Община Тервел за периода 2020-2022 година.Прогнозата сочи задържане на нивата на местните приходи през идните три години на равнището на тези към момента – около и малко над 2,7 млн.лева.Като цяло, Община Тервел има ниско равнище на местни приходи, което много трудно покрива все по-социално ориентираната общинска политика и увеличаването на броя на видовете и потребителите при общинските услуги.В този смисъл, управлението на общината следва да е резервирано към предложения за намаляване на размерите на таксите за общински услуги, които в преобладаващата си част са по-ниски от тези, събирани от редица други общини в страната.


Приет бе още годишен доклад за изпълнение на Плана за младежта за 2018 г.


Взето бе решение за отдаване под наем на общински земеделски земи за срок от пет стопански години.Земеделците, които проявяват интерес към наемане на земеделски земи, трябва да проследяват в средствата за масово осведомяване за обяви за насрочване на търгове.


Гласувано е предложение за издаване на разрешение за ползване на воден обект на наемателя на язовира под пречиствателната станция- язовир „Тервел“.Цел на разрешението е развъждане на шаранови риби.


Сесията за м.март е насрочена за 29-то число.В дневния й ред влизат доклади за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги, общинска програма за закрила на детето, план за изпълнение на интеграционни политики,отчет на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.


Публикувано на 05 Mar 2019