ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ПРОЕКТ “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“


Община Тервел е една от 36 –те общини в страната и единствена в област Добрич, която получава финансиране по Проект „Красива България‘ през 2019 г. Това става ясно от обявения на 19.02.2019 г. списък с одобрени проектни предложения.

Община Тервел е дългогодишен партньор на Проект “Красива България“. За мандат 2015-2019 г. това е пети пореден проект, тъй като през 2016 г. одобрените проекти бяха два, по два отделни приема на програмата.Тъй като проектите по тази програма не са с голям бюджет, концепцията, която прилагаме е „надграждане“.Така в сградата на музея през 2016 и 2018 г. бяха изпълнени два поредни проекта, финансирани по тази програма.

С настоящия проект Общината си поставя задача да надгради дейностите си по благоустрояване на централна градска част , както и тези за осигуряване на повече възможности за желаещите да участват в самодейните форми на читалището. Стойността на строителството е 183 205,00. Проектът включва две основни инвестиции:

Клубна зала в читалище в гр.Тервел:залата се намира в пространството под входното фоайе.Достъпът до нея се осъществява по вътрешна стълба от фоайето.Поради недостиг на средства за ремонт, използването на помещението е преустановено и в настоящия момент то служи за временно съхранение на читалищни декори.По цялата площ на таваните и стените мазилката е компрометирана.Боята е олющена.Подовата настилка е захабена.Ел. инсталацията е увредена и закрепена неустойчиво.Част от помещението е заето от неизправни санитарни възли.Читалищната сграда е обновена, като част от помещенията са ремонтирани с финансовата подкрепа на Проект „Красива България‘. Всички читалищни зали се използват за самодейни и клубни дейности.Индикира се недостиг на помещения за работа с младежи.Това налага да се търсят възможности за ремонт на единственото свободно помещение – клубната зала.

Фонтан в прилежащо пространство на читалищна сграда: Фонтанът е изграден преди повече от 30 години.Оборудването и управлението са разположенои в подземие под съоръжението.Помпите, тръбопроводите и ел.инсталацията са компрометирани.Обслужването е трудоемко и съпроводено с големи по количество течове от корозиралите тръби.В настоящият момент фонтанът вече не се пуска, тъй като количеството на течовете прави ползването на съоръжението нецелесъобразно. Басейнът е облицован с мрамор.Облицовката е с нарушена повърхност , на места пукната или липсваща. В композицията, периферно, са вградени зелени площи, оградени с клоцове.Фонтанът е символ на града и любимо място за снимки на тервелчани и гостите на града.Невъзможността да бъде приведен в действие нарушава привлекателността на прилежащото пространство на читалището и цялата централна част на града.Ремонтът на фонтана е наложителен и в аспекта на необходимостта от оптимизиране на неговото оборудване и извеждане на управлението в надземно табло.

Публикувано на 20 Feb 2019