ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - РАЗБИРАЕМО ЗА ТОЗИ ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТ, КОЙТО ЗАСЯГА ВСИЧКИ


Бюджетът на всяка община има приходна и разходна част.Никоя община не може да разходва повече от сумата, която получава като приходи.Бюджетите на общините не могат да бъдат планирани с дефицит.

Какви са основните положения в приходната част на бюджета:

Като цялостна рамка, планираните приходи за 2019 г. са с 3 млн.лева повече от миналогодишния план на бюджет за 2018 г., т.е. 15 млн.лева.


МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Очакваните данъчни и неданъчни местни приходи остават на същото ниво като тези през 2018-та година – около 2 800 х.лв.Това е така, тъй като местните данъци и такси са непроменени.Новостите в сферата на данъците за МПС касаят в незначителна степен приходите от тях.Таксите са без изменение: 30 лв. месечна такса за детска градина(респ. 25 лв. за детски градини, отоплявани с твърдо гориво), 40 лв. месечна такса за ползване на домашен социален патронаж във всички села на общината.Срещу тази сума възрастните хора получават три ястия дневно.Таксите са социално поносими и на това се дължи драстичното увеличение на броя на ползващите услугата.Обхващането на повече нуждаещи се стана възможно и чрез работата на центровете за социални услуги в селата Коларци и Нова Камена.Останалите такси също не търпят изменение, с изключение на таксите за услуги по гражданско състояние, които се покачват незначително – основната част от тях с по 1 лв. за вид услуга.Направен е анализ за разходите, които общината заплаща за осигуряване на тези услуги( разходи за куриерски услуги и др.), както и сравнителен анализ на същия вид такси в идентични на Тервел общини – Дулово, Исперих, Кубрат и др.В замяна на тези незначително увеличени очаквания за постъпления от местни приходи, има и малък спад в очакваните приходи от продажба на общински имоти.През 2019 г. за продажба ще бъдат предложени предимно площи със стари , вече запустели лозя в землищата на няколко села.През последните години тенденцията гражданите да спират обработването на раздадените им за ползване от общината лозя е ясно изразена.


Общата изравнителна субсидия е увеличена с 230 х.лв.Целевата субсидия за местни дейности също е увеличена със 70 х.лв. Значителна е сумата от преходния остатък - 1 674 882 лв.Тя се дължи обаче на все още неразходваните субсидии , получени от правителството през втората половина на годината – за рехабилитация на ул.“Хан Аспарух“ в гр.Тервел, за разплащане на два етапа от изграждане на новия транзитен водопровод в гр.Тервел, доплащане за обредния дом в гробищния парк, преходни обекти от капиталовата програма за предходната година- ремонт на улица в с.Попгруево, ограждане на гробищни паркове .Към местните приходи се прибавят и заемните средства от договорения банков кредит за главната улица в с.Безмер.


Общата стойност на планираните местни приходи в бюджета за 2019 г. е 7 343 675 лв., с 1 700 х.лв. повече от 2018 г., като увеличението е изцяло от суми от външно финансиране за инвестиции в общинска инфраструктура.


ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

И при тях приходите са с 1 300 х.лв. повече от тези през 2018 г.Увеличението засяга основно приходите на образователните звена - 771 681 лв., и в по-малка степен тези на общинската администрация и звената към нея, които имат издръжка и от държавата.По – висока е субсидията и за читалищата – с 41 х.лв. повече от миналата година, както и тази за дома за стари хора – с 24 х.лв. повече от субсидията за 2018 г.Преходният остатък от миналата година е 545 295 лв., като и тук съществен дял имат сумите за инвестиции – 300 000 лв. за площадката на СУ“Йордан Йовков“ , отпуснати от правителството, преходни остатъци на училищата за изграждане на инфраструктура за информационно-комуникационни технологии, преходен остатък от бюджета за оперативни разходи на училището в с.Каблешково, което поради малкия си брой ученици и философията на финансиране в образованието има по-благоприятен бюджет от останалите шест общински училища.


Общата стойност на приходите от делегирани от държавата дейности за 2019 г. е 7 761 635 лв.


Какво ще си позволи да разходва Община Тервел през 2019 година, т.е. как приходите в бюджета намират отражение върху разходите:

Увеличават се доходите на всички заети в общината и звената към нея.Най-съществено е увеличението на заплатите в сектор образование.Постигнат е ръст от 18,5 % в средствата по единни стандарти.На директорите на училища и детски градини още на 14 януари Община Тервел изпрати писма да предприемат увеличение на заплатите на работещите учители в съответствие с колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г.За детските градини увеличенията вече са факт . Те са на основните заплати.Освен тях , в бюджета на общината за детските градини са разчетени средства за СБКО в размер на 3% от Фонд „Работна заплата“ и средства за диференцирано възнаграждение за постигнати резултати.При училищата заплатите и допълнителните възнаграждения са по-високи , отколкото при детските градини.С новия бюджет учителите ще получат също различни по размер увеличения, но заплатите им няма да са по-ниски от тези , определени с колективния трудов договор.Това увеличение може да бъде изплащано още със заплатата за м.януари.Увеличението на заплатите на непедагогическия персонал е по-малко – 10 %.Общинският детски комплекс също се дофинансира от общината със сумата от 95 х.лв. – за недостиг на заплати и за издръжка.Държавната субсидия за това звено е 40 х.лв.


Общината ще подпомага столовото хранене на учениците с 0,50 лв. на ден и ще осигурява средства за основните ремонти на училищните сгради.


Увеличени са с 15 % основните заплати на всички медицински сестри, работещи в бюджетните звена в Община Тервел – училищни кабинети, детска ясла, старчески дом.Освен увеличението на заплатите, медицинските лица в сектор „Образование“ ще имат и по-голям размер на платения отпуск – 40 дни.За обезпечаване на това увеличение на заплати на мед.лица в училищните кабинети Община Тервел заделя 29 х.лв. от бюджета си за покриване на недостига за заплати над сумата, осигурена от държавата.Заплатите на заетите в детска ясла се обезпечават с 57 х.лв. от общината – сума, която не достига от държавната субсидия.


Заплатите на непедагогическия персонал са увеличени с 10 %. С толкова по-високи ще са и заплатите на кмет, зам.кметове , кметове на села и кметски наместници.Всички заети в общинската администрация ще имат 15 % -ов ръст на основните заплати.Увеличението при възнагражденията на администрацията е по-голямо, за да бъде преодоляно изоставането в заплатите на тези служители.Те не получават възнаграждение за прослужено време и поради замразяването на възнагражденията през няколко поредни години, заплатите им са по-ниски.Всички работещи в общински звена ще имат 10 % ово увеличение на доходите си.Допълнителното възнаграждение в общинска администрация и звената към нея е само за 3 % СБКО годишно.


Обезпечена е работата на всички общински звена и услуги – детски градини, училища, домашни патронажи, старчески дом, пречиствателна станция, претоварна станция, медицински център, озеленяване, улично осветление, поддръжка на канализацията.Осигурени са средства за горива, храни, основни материали на звената.Отново са планирани средства – 18 000 лв. за продължаване на проучвателната работа на крепостта „Палматис“.Предвидени са средства за работата на обредните домове.


Осигурена е издръжка от общинския бюджет на всички спортни клубове :“Детски специализирани спортни школи” – 12 000 лв. за текуща дейност на клуб по лека атлетика; „Спорт за всички“ – 180 200 лв. за субсидии за издръжка на футболните клубове, клуб по шахмат в община Тервел и осигуряване на дейностите по спортния календар на Община Тервел.“Спортни бази ” – 35 603 лв. за заплати и осигурителни вноски и поддръжка на бази за спорт в общината.


Предвидени са средства за издръжка на приюта за безстопанствени кучета, за зимно поддържане и снегопочистване, за отпечатване на общинския вестник.Културната програма на общината е обезпечена с 99 000 лв.


Разходите за дейност “Чистота” възлизат на 588 630 лв. и са по-големи от приходите, които Общината получава от такса „смет“.


Какви инвестиции ще направи общината през 2019 година?
За най-малките жители на общината:продължава подмяната на мебелите в детските градини.Ще приключи доставката на тематични кътове за игра на деца в занималните на детските градини, а за детската ясла ще се закупят нови креватчета.В с.Орляк ще има нова детска площадка. За тези инвестиции ще се разходват 22 400 лв.За училището в Коларци и за това в с.Безмер ще се разходват 29 000 лв.- за довършване на санирането в Коларци и на столовата в Безмер.За закупуване на трактор с гребло за сняг и косачка са разчетени 48 000 лв.Предвидено е да се изгради първи етап на видеонаблюдение. За това са заделени 16 000 лв.Четири клуба ще бъдат обновени със 72 000 лв. – в Безмер (сватбен салон), в Зърнево, в Главанци и в Каблешково ( подова настилка).Две автоспирки- в Главанци и Ангеларий, ще бъдат ремонтирани със 7 000 лв. Ще се ремонтират чешми в 4 села – Орляк, Коларци, Полк.Савово и Попгруево.Предвидени са 67 500 лв. средства за църкви и джамии – за доизграждане на църквата в с.Нова Камена, за нов параклис в с.Коларци, за ремонт на църквата в с.Честименско , за първи етап на джамия в с.Каблешково, за втори етап на ремонт на джамията в с.Градница.Общо 25 000 лв. са заделени за ремонт на кметствата в селата Кладенци , Балик и Бонево.Предвидени са средства за ремонт на ритуалния дом в Тервел и за ремонт на сграда в гробищния парк на с.Коларци – общо 28000 лв.Ще се постави нова дограма на здравната служба в с.Жегларци, ще се ремонтира читалищната сграда в с.Божан.За това са заделени 10 400 лв.Ще се изградят изкуствени неравности по главните улици в Каблешково, Коларци,Божан, Жегларци, Зърнево и Орляк.12 000 лв. са заделени за втора вноска за закупуване на остеограф за МБАЛ Добрич и 13 800 лв. за бродировачна машина за читалището в гр.Тервел.С 280 600 лв. ще се изкърпват улици в няколко села – Орляк, Кочмар, Кладенци, Ангеларий,Полк.Савово.За целта общината се възползва от новата , въведена с бюджет 2019 г. законова възможност да трансформира средства от субсидията за капиталови разходи в средства за текущ ремонт на улици.Осигурени са средства за първи етап на изграждане на кръгово кръстовище за извеждане на тежковарни автомобили извън града и 18 000 лв.за закупуване на компютърна техника за кметствата.
Какви проекти са внесени и все още са в процес на оценка?

На 18 януари тази година Община Тервел внесе проект за обновяване на клубна зала в сутерена на читалището в Тервел и реконструкция на фонтан в централната част на града.Финансиращият орган е Проект „Красива България“.От миналата година ( от 15.03.2018 г.) в етап на оценка са 4 бр. проекти в Държавен Фонд“Земеделие“, чрез които трябва да се изградят център за социални услуги в с.Безмер, спортна площадка в училището в с.Нова Камена,да се ремонтират три улици в Тервел . Внесен е и проект за изграждане на спортна площадка в двора на Детска градина ¹ 1“Детелина“ в гр.Тервел.


Публикувано на 21 Jan 2019