Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

    В навечерието на новата учебна година е ясен броя на децата и учениците, които ще бъдат обучавани и възпитавани в образователните институции на територията на община Тервел.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

    Детските градини в Община Тервел ще посещават 448 деца - с 37 по- малко от предходната учебна година. Те ще се възпитават в общо 27 групи. Самостоятелни подготвителни групи за 5 и 6 годишните малчугани, общо 5 групи, има в трите детски градини в гр.Тервел. Също в общинския център ще работят три първи и три втори възрастови групи. В детските
градини в селата групите са разновъзрастови – в селата Зърнево, Безмер и Орляк те са по две, а във всички останали села има по една група. В селата ще работят 11 детски градини с 15 групи, а в гр.Тервел – 3 детски градини с 11 групи. Деца от няколко села ще пътуват към детски градини в съседни населени места- от Сърнец, Балик, Божан, Бонево, П. Савово, Главанци, Градница и Кладенци. В гр.Тервел децата в детските градини ще са 207, а в селата - 216.
    Петдесет и четири учители и директори ще се
грижат за обучението и възпитанието на децата. В Община Тервел няма безработни учители със специалност „предучилищна педагогика". В помощ ще са и 65 души помощен персонал. Продължава работата на логопедичния кабинет, който е устроен в Детска градина „Първи юни" в гр.Тервел, а логопедът работи с 5-6- годишните в трите детски градини в града. Трудовите възнаграждения съответстват на нормативно определените. Държавната субсидия за работни заплати в детските градини в Община Тервел не е достатъчна и общината дофинансира заплатите със собствени бюджетни средства. Малчуганите получават сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска, както и междинна закуска от плод. Менютата са разработени в съответствие с нормите за здравословно хранене. Утвърдени са няколко менюта-различни за всеки сезон от годината. Преобладаващата част от хранителните продукти са произведени в съответствие с утвърдените стандарти. Над 300 бр. артикули, вкл. и такива за здравословно и диетично хранене се доставят от изпълнители на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти.Местни производители, които имат цехове и градини в общината, доставят подправки, плодови сокове и костилкови плодове. Храната се приготвя в 5 кухни-майки и в самостоятелни кухни в някои детски градини в селата.
    През това лято е ремонтиран основно покривът в ДГ ¹ 1 „Детелина“ в гр.Тервел , както и басейнът в ДГ ¹ 2. Разходвани са 43 х.лв. от общинския бюджет. В останалите детски градини бяха направени освежавания и почиствания на помещенията.
    Четири заведения ще получат финансиране по НП „Развитие на системата от предучилищно образование“. Това са ДГ ¹1 „Детелина“ с три групи за допълнителни часове по БЕЛ, ДГ ¹2 „Здравец“ с 2 групи за часове по Математика и БЕЛ, ДГ ¹3 „Първи юни“- три групи БЕЛ, ДГ „Слънчице“ в с. Орляк- 2 групи БЕЛ. В тях ще бъдат включени общо 153 деца на възраст 5-6 години. За първи път тази година всички образователни институции в България получават допълнително средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. Те се разпределят от МОН в зависимост от подадената в информационната система АДМИН информация от директорите в модул „Семейна среда“. ДГ в с. Безмер до момента е получила 9800 лв., ДГ Божан (обединение Коларци, Божан, Балик, Ангеларий)- 3060 лв., ДГ Зърнево- 3520 лв., ДГ ¹2 „Здравец“- 18000 лв., ДГ Честименско (обединение Честименско, Нова Камена, Каблешково, Градница)- 5920 лв.
    Три детски градини в общината ( ДГ „Първи юни“-Тервел, ДГ“Здравец“-Тервел и ДГ“Детски рай“ с.Зърнево) имат финансиране от ПУДООС за доставка и монтаж на съоръжения за игра на деца.Общината вече договори доставката с изпълнител. Стойността на съоръженията е 9500 лв.

УЧИЛИЩА

    В Община Тервел има 7 общински и едно държавно професионално училище. Две училища са средни (едно общинско и едно държавно), едно училище е обединено, едно е начално и четири са основни училища.
    1276 ученици ще учат в училищата в общината. Повече от половината оттях - 804 ученика ще учат в в общинския център – в средното училище и в професионалното.Подготвителен клас ще има в училището в Каблешково. Маломерните паралелки в общината са 29, а слетите 5. Маломерни паралелки има във всички шест училища по селата, а слети - в селата Орляк, Каблешково, Коларци и Нова Камена.
    Средищни са училищата в Коларци, Нова Камена и средното училище в град Тервел. Училището в с. Нова Камена е и защитено.А това в Коларци – и обединено.
    Има учители по отделни специалности (история, българска филология, начална педагогика), които към момента работят като нередовни учители, предимно в детските градини, тъй като няма свободни работни места по техните специалности. Към момента не са устроени на работа само педагозите, които са отказали предложено работно място. Столово хранене има в 6 от седемте общински училища. Общината субсидира всеки храноден в ученически стол с 0,50 лв. Останалите средства се осигуряват от родителите и/или от училищата.
    Трудовите възнаграждения в училищата са различни по размер, но в съответствие с нормативните изисквания.Допълнителните възнаграждения също са различни по вид и размер и зависят от финансовите възможности на съответното училище.В режим на „ограничено финансиране“ съгласно Закона за публичните финанси и след предложение на кмета и решение на Общинския съвет от м.юли т.г. работи училището в с.Орляк.Това училище се субсидира по индивидуален план, тъй като е допуснало преразход на средства и неразплатени задължения.
    Училищата в нашата община получават допълнително финансиране по националните програми на МОН, след подаване на проектни предложения. По НП „Подобряване на съвременната образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експерименталната работа по природни науки“ средства получават всички училища, в т.ч. и ПГТО „Дочо Михайлов“. Професионалната гимназия получава средства и по НП „Модернизиране на професионалното образование“, модул „Модернизиране на материалната база“.
    Средства по ПМС ¹219 от 2017 г. за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за работа с уязвими групи получават всички училища, които са спазили срока за подаване на информацията за семейна среда на учениците в МОН - ОУ в с. Безмер получава 14 720 лв., ОУ с. Зърнево- 6240 лв., НУ с. Каблешково- 9400 лв., ОбУ с. Коларци- 9120 лв., ОУ с.- Нова Камена- 12 800 лв., СУ гр. Тервел- 36 480 лв.ОУ в с.Орляк не получава средства за уязвими групи, поради неспазен срок за подаване на данните. Тези средства са предназначени за осигуряване на допълнителни дидактични материали, помагала, заплащане на учителите, които работят с децата от уязвими групи за допълнителната работа с тях и др.
    Извършва се монтаж на нов котел в ОУ в с.Безмер. Средствата – 24 000 лв. са осигурени от Община Тервел. Изцяло преасфалтирана е улицата, на която се намира най-голямото общинско училище – СУ „Йордан Йовков“ в гр.Тервел.Изградена е пожароизвестителна инсталация в ОУ в с. Орляк.Средствата – 4882 лв. са осигурени от общинския бюджет.Продължава закупуването на материали за предстоящото саниране на ОУ в с.Коларци. Тази година за това в общинския бюджет са заделени 21 000 лв.

ЦПЛР „МАЛКИЯТ ПРИНЦ"

    Общинският детски комплекс запазва всички школи и състави в комплекса - Балет „Каприз", Вокална студия „Тервел", школа по приложно и изобразително изкуство, клуб по автентичен фолклор и етнография, школа по керамика, школа по природни науки, школа по математически науки. В комплекса работи и клуба по шахмат, в който също се учат деца. Учебната година в „Малкият принц" започва в началото на октомври и завършва с„Наше лято" в края на август.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

    Осем медицински сестри и един фелдшер се грижат за профилактика на здравето в училищата и детските градини. Четири медицински лица отглеждат малките деца в детската ясла в гр.Тервел.

ТРАНСПОРТ

    Всички учители пътуват напълно безплатно от домовете си до работните си места е селата от Общината. Общината дофинансира разходите за пътни на учители и медицински лица. Транспортът на децата и учениците също е безплатен и се финансира от държавния бюджет. Транспортът е организиран по няколко начина: с училищни автобуси, с избрани с обществена поръчка транспортни фирми, с обществен и с личен транспорт.

Публикувано на 14 Sep 2018