Протокол

от проведено заседание на 05.09.2018г. в зала „Европа“ на Областна администрация Добрич, във връзка с възникнало огнище на заболяването Африканска чума по свинете на територията на с. Тутраканци, община Провадия, Област Варна.

Кратки съвети:

1. Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.
2. Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за лична консумация, трябва да се преработи термично, заедно с костите, до пълното му приготвяне (варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.).
3. От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др.).
4. Вътрешните органи се обработват термично до пълното им приготвяне (варене, пържене, печене) или се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.
5. Сланината трябва да премине термична обработка (варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска мас)
6. Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка (готвени ястия, печено или варено и др.). Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък.
7. В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване.
8. Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация (нокти, четина, зурли и др.), на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни или се предават за унищожаване.
Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми, като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят кръвооизливи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял и разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА. Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не разнесат вируса до домовете си!
Г-н Кирилов припомня, че съгласно чл. 419 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, ако обектът за отглеждане на свине не отговаря на изискванията на Закона, то собственикът и/или ползвателя на същия се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 (петстотин) до 1 000 (хиляда) лв.. а ПРИ повторно нарушение от 1 000 (хиляда) до 2 000 (две хиляди) лв. Всеки обект, в който се отглеждат свине следва да има сключен с регистриран ветеринарен лекар договор за ветеринарномедицинско обслужване. Във всички обекти е забранено изхранване на кухненски отпадъци.
Областния управител запозна присъстващите с мерките за биосигурност, на които трябва да отговарят отделните обекти за отглеждане на свине:
„Лично стопанство/ стопанство тип „заден двор“ е отглеждане на животни в двор на къща (жилище), в която могат да се отглеждат до 5 броя свине за угояване за лични нужди (в този тип обект НЕ се разрешава отглеждането на свине майки и некастрирани нерези)
Мерки за биосигурност, на които трябва да отговаря:
1. Обектът е ограден по начин, непозволяващ свободен достъп на хора и други животни във фермата с цел осигуряване безопасността на обекта и здравето и благосъстоянието на животните.
2. Помещението, в което се отглеждат свинете е изграден така, че не позволява травмиране на животните (в съответствие с изискванията за защита и хуманно отношение към свинете).
3. Помещението разполага с достатъчно количество вода за пиене от собствен водоизточник и/или е директно свързано с водоснабдителната мрежа.
4. В обекта не може да развъждат свине, нито животните да напускат обекта! Всички животни в обекта могат да пристигнат от обект, в който отглеждане на свине майки е разрешено. Животните пристигат в обекта идентифицирани и с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване!
„Фамилна Ферма тип Б“ е малка ферма за отглеждане на свине с ниски мерки за биосигурност, в която могат да се отглеждат до 2 (две) свине майки с приплодите.
Мерки за биосигурност, на които трябва да отговаря:
1. Фермата е оградена по начин, непозволяващ свободен достъп на хора и други животни във фермата с цел осигуряване безопасността на обекта и здравето и благосъстоянието на животните.
2. Фермата е изградена в съответствие с изискванията за защита и хуманно отношение към свинете.
3. Фермата разполага с достатъчно количество вода за пиене от собствен и/или публичен водоизточник.
4. В обекта могат да развъждат свине за захранване на „задните дворове“! Свинете от подобен обект могат да се колят на място, но не и да се придвижват към кланица и да се реализират в магазинната мрежа. Всички животни в обекта могат да пристигнат от обект, в който отглеждане на свине майки е разрешено. Животните пристигат в обекта идентифицирани и с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване!
„Фамилни ферми тип А“ е ферма за отглеждане на свине с въведени мерки за биосигурност.
Мерки за биосигурност, на които трябва да отговаря:
1. Фермата е оградена по начин, непозволяващ свободен достъп на хора и други животни във фермата с цел осигуряване безопасността на обекта и здравето и благосъстоянието на животните.
2. Фермата има вход с оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и превозни средства.
3. Фермата е изградена в съответствие с изискванията за защита и хуманно отношение към свинете.
4. Фермата разполага с достатъчно количество вода за пиене от собствен и/или публичен водоизточник.
5. Фермата разполага с обособени места и/или съоръжения за съхранение на фуража, предназначен за изхранване на животните, както и за постелята.
6. Фермата разполага с обособено място, съоръжение или контейнер (съдове с капак), което е оградено по начин, непозволяващ достъпа на други животни или хора за временно съхранение на трупове от умрели животни, който не се използва за други цели и редовно се почиства и дезинфекцира.
7. Фермата разполага с рампа за приемане и експедиция на животните.
8. Фермата разполага с карантинно помещение за животни.
9. Фермата разполага с обособено помещение или място за извършване на аутопсии.
10. Фермата разполага с обособено помещение или място за съхранение на дезинфекционни средства и вътрешен инвентар, до който имат достъп само управомощени лица.
11. Фермата разполага с обособено помещение или място за преобличане на обслужващия персонал и за съхранение на работното/личното облекло.
12. Фермата разполага с осигурен санитарен възел и той е достъпен за персонала.
13. На входа на помещенията за отглеждане на животни са поставени дезинфекционни тампони за обувките и същите се поддържат в състояние, което да гарантира биосигурността.
14. Фермата разполага с обособено място за временно съхранение и обеззаразяване на тора, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане или съоръжения за тор, торови течности и технологични води, съобразени по обем с капацитета на животновъдния обект и осигуряващи обеззаразяването им преди извозването.
15. Фермата разполага с обособено място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства (за живи животни, фуражи и и инвентар) и на подвижни съоръжения позволяващо отвеждане на отпадните води.

Публикувано на 12 Sep 2018