ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВНЕСЕ ЗА ОЦЕНКА НОВ ПРОЕКТ

Той беше входиран в системата ИСУН на 31 май и е за интегрирани дейности, които се финансират по две оперативни програми – ОП НОИР и ОП РЧР. Община Тервел е директен бенефициент за този проект, тъй като е една от 52-те български общини, които през 2017 година получиха одобрение на своите идейни концепции за проектните дейности.
Проектът на Община Тервел включва поредица от дейности, които ще се изпълняват 24 месеца след сключване на договора за финансиране. Предвижда се обучение за придобиване на професионална квалификация за 52-ма безработни , като за 10 от тях квалификацията ще бъде за специалността „Здравен асистент“, за 21 души по специалността „Помощник в строителството“ и за други 21 – за специалността „Озеленител“.Освен че че се обучават, безработните ще чиракуват, стажуват в общинските звена ‚Озеленяване“, „Жилищно строителство и комунално-битови дейности“, „Дом за стари хора“, „Медицински център“, Център за социялни услуги в с.Нова Камена. След това ще работят и така ще бъдат заети 12 месеца. За практикуването им Общината ще закупи чрез проекта косачки, фрези, храсторези , строително скеле, инвентар, работно облекло, посадъчен материал.Освен че ще участват в обучение и субсидирана заетост, възрастните, които участват в проекта ще получат знания по значими здравни проблеми и ще бъдат насочени към ползване на общински социални услуги.
Към младежи с проблеми в училище пък е адресирана дейност, която предвижда оборудване и ползване на малка фитнес зала и занимания със специалист по фитнес и хранене.Ще има и кариерно консултиране, в което ще участват управители на фирми, получили финансиране от Сдружение „МИГ Тервел-Крушари“, ПГТО „Дочо Михайлов“ и Обединеното училище в с.Коларци.Учениците, които се включат в дейността за кариерно консултиране ще участват в кулинарно шоу в Центъра за социални услуги в с.Коларци.
За по-малките ученици и деца се предвиждат множество занимания в Центъра за подкрепа на личностното развитие в гр.Тервел и в Детските градини „Здравец“ и „Първи юни“ , участия в екскурзионни пътувания до места с историческа и етнографска стойност, изяви във фолклорен фестивал в гр.Тервел.За занятията и проявите на децата и учениците се предвижда закупуване на озвучителна техника, фолклорни костюми, материали и консумативи за работа и декориране.
Бюджетът на проекта е 590 000 лв. и ще се разходва за възнаграждения на преподаватели, за обучение на безработни, за субсидирана заетост (заплати), транспорт на участниците в проекта от селата до общинския център, доставка на активи и материали и др. необходими за изпълнение на общо 16 дейности по проекта.
Партньори на Община Тервел по проекта са Сдружение „МИГ Тервел-Крушари“, „Медицински център -Тервел“ ЕООД , ДГ“Здравец“. Предвидено е също участието на ПГТО“Дочо Михайлов“, СУ“Йордан Йовков“ , училища и детски градини от селата в общината.

Публикувано на 07 Jun 2018