Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Одобрени проекти по ПУДООС

В рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2018 г.“ на МОСВ и ПУДООС и конкурсът на тема „Обичам природата и аз участвам“ са постъпили 907 проекта, от които ще бъдат финансирани 232 проекта, със средства в размер до 10 000 лв. на проект.
Проектите, които са одобрени на територията на община „Тервел“ са следните:
1. Община Тервел – „Цветен мост” – Основната цел на проекта е обновяване на 5 дка зелени площи от парк “Черно море“, включително мостово съоръжение. За целта ще се организира почистване на 5 дка зелени площи от парк “Черно море” и ще се доизгради мостово съоръжение – монтаж на парапети и сандъчета за цветя. Проектът е на стойност 9 987.40 лв.
След разглеждане на проекти на детски градини, със средства в размер до 5 000 лв., ще бъдат финансирани следните от тях:

2. ДГ „Детски рай”, с. Зърнево – „Децата и вълшебният свят на природата” – Целта на проекта е обновяване на детските съоръжения и изграждане у децата екологично мислене, като за целта всички деца ще се включат активно в грижата за почистването на детският кът и зелените площи, както в озеленяването, засаждането на нова растителност, стопанисването на детските съоръжения и уреди и последваща грижа за тях и дворното пространство. Проектът е на стойност 5 000лв.
3. ДГ 2 „Здравец”, гр. Тервел – „Да съхраним природата заедно” ” - Общата цел на проектното предложение е възпитание в най-ранна детска възраст за съхранение на един от най-ценните природни ресурси - водата, чрез изграждане на система за събиране и използване на дъждовна вода. Също така, ще се обновят част от детските съоръжения за игри и с участието на деца и родители под умелото ръководство на учителският колектив ще се засадят цветя в сандъчета и кашпи и ще се оформят зелени площи, където съхранената дъждовна вода ще се използва за напояване на цветята и зелените алеи. Проектът е на стойност 5 000лв.
4. ДГ 3 „Първи юни”, гр. Тервел – „ Уча, играя, спортувам в чиста горска среда – в еко – зона „ЕКО СЪРЦЕ” – Настоящият проект предвижда почистване на двора и района около детската градина с участието на децата, родителите им и персонала на детската градина с доброволен труд, изграждане на спортен комплекс с детски спортни съоръжения, както и засаждане на цветя и храсти в двора на детската градина от деца от подготвителните групи и техните родители в цветната леха. Проектът е на стойност 4 904.10 лв.

Публикувано на 02 May 2018