ПРИЕТ Е БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Общинският съвет гласува без изменение предложения от кметската администрация и преминал публично обсъждане бюджет на общината.Заседанието продължи три астрономически часа.Предложеният бюджет съдържа увеличение на всички заплати на заети в общинските дейности с 10 %. Най-голямо е увеличението при средните брутни заплати на медицинските сестри в училищните кабинети – 13,9 % спрямо досегашния размер на заплатите им. До 31 .12. 2017 г. медиците получаваха средна брутна заплата от 631 лв. Считано от 1 януари 2018 г. средните брутни заплати на медицинските лица в образователните звена са 719 лева. По отношение на основните им заплати увеличението е 12,2 %.Увеличението ще се извърши през м.февруари и ще има действие от 1 януари. За да бъде извършено това увеличение, трябваше да се изчака приемането на бюджета .Последното се налага, по причина на това, че дейността „Здравни кабинети в училища и детски градини“ има недостиг в бюджета си и се дофинансира от общината с 36 000 лв. Тези средства не могат да се считат за налични, докато бюджетът не бъде приет.Недостигът е основно за заплати.По този начин бюджетът бе предложен и на проведеното публично обсъждане. Въпреки този факт обаче, основна тема на дебатите бяха заплатите на медицинските лица, тъй като те бяха внесли в Общински съвет и в Общинска администрация подписка, в която настояваха, че правата им са нарушени с получаване на минималната работна заплата. Фактите , обаче, са съвсем различни и след като бяха разяснени на общинските съветници, мнозинството от тях гласуваха предложения от кмета вариант за възнаграждения на мед.лица.Част от данните, които бяха изнесени от администрацията са следните: средната брутна заплата, разчетена и вписана в бюджет 2018 за медицинските лица е 719 лв.Медицинските лица в училищните кабинети са в двойно по-голям от законово определения брой.Само две от позициите – в ДГ“Детелина“ и „Първи юни“ в гр.Тервел имат брой деца, съответстващ на норматива за заетост на работното място.Всички останали медицински лица покриват норматив за 4 часов работен ден, а в СУ „Йордан Йовков“ – за 6 часов.Получават възнаграждения за пълен норматив. Отделно, за селата е законово определено в Наредба за дейността на училищните здравни кабинети, че личните лекари трябва да осигуряват медицинското наблюдение над децата в училищните кабинети.Въпреки тези законови норми обаче, общинското ръководство определя и издържа чрез общинския бюджет двойно по-голям брой медицински лица в училищните кабинети, водено от презумпцията за по-добра грижа за децата и услуга към техните родители.Ресорният заместник –кмет отправи предложение към иницииралите протестната подписка медицински лица да постигнат консенсус помежду си и в случай, че настояват за по-високо от 12 % - ното увеличение на основните заплати спрямо 2017-та година, да бъде изготвен план за оптимизиране на персонала до привеждането му в съответствие с нормативите.За тези, които следва да бъдат освободени, общината ще предложи работа по специалността в Дома за стари хора и в медицинския център.Текучество на медицински кадри се наблюдава в центъра за спешна помощ, както и в амбулаторните практики на личните лекари, което също дава възможност за трудова реализация.
Общинските съветници от МК “За нов Тервел“ ( с участие в коалицията на ДПС, НДСВ и БЗНС „Ал.Стамболийски“) внесоха предложения за промяна на бюджета, които не бяха приети.Предложени бяха орязване субсидиите и дофинансиранията за медицинския център, дома за стари хора и издръжката на общинска администрация, за да се увеличат заплатите на кметовете на кметства и на медицинските лица в здравните училищни кабинети.Изразено беше становище, че настоящото общинско ръководство осигурява работа на твърде много хора в общинските звена и в администрацията и това пречи да бъдат увеличени заплатите.Не беше коментиран вариант за реализация на тези хора, които ще бъдат освободени от работа, ако се приложи оптимизиране.От кметския екип обясниха , че въпреки желанието си да има по-достойно заплащане на труда в администрацията, съобразявайки се с финансовите възможности, те са приели свой модел на работа, който предвижда ангажиране на по-голям брой служители, които да участват в работата на общината вместо широко ползваните от преобладаващата част от общините консултанти.Така се противодейства на миграционния натиск върху малките общини и се осигурява опит за общинските експерти.Служителите,които приемат да имат допълнително натоварване получават и допълнителни възнаграждения.Изтъкнато бе, че в общината работят много млади хора – предимно специалисти.Резултатите от работата пък показват, че моделът на кадровата политика е работещ и Община Тервел реализира много проекти и инициативи с така установения щат от служители и експерти. Текучеството на кадри в администрацията е минимално.Председателят на общинския съвет инж.Симеон Симеонов даде конструктивен край на дебата за заплатите, като направи предложение Общински съвет Тервел да изпрати мотивирано искане до Министерство на финансите за увеличаване на бюджета на общината в частта му за заплати на администрацията.
След приемането на бюджета , средните брутни заплати от 1 януари т.г.по най-значимите общински звена и дейности са както следва:
- Общинска администрация –(без кмет и зам.кметове) - 658 лв.
- Кметове на населени места – 765 лв.
- Детски градини педагогически кадри – 978 лв.
- Детски градини непедагогически кадри- 658 лв.
- Дом за стари хора-676 лв.
- Домашен социален патронаж и центрове в селата - 665 лв.
- Медицински лица в здравни кабинети- 719 лв.
- Общински съветници (без Председател на Обс) – 530 лв.
С консенсус беше приета програмата за капиталови разходи.Имаше въпроси , на които бе отговорено и съмнения, които бяха разсеяни от администрацията.Прието бе предложението за ново трасе на обходния път, чрез използване на съществуващ общински път.Приети бяха предложенията за кандидатстване в МИГ и за преструктуриране на основното училище в с.Орляк в обединено.Приети бяха предложенията за отдаване под наем на общински пасища и мери, за покриване на разноските за път на учители и мед.лица.Приета бе и програмата за разпореждане с общинско имущество за 2018 година.Общинските съветници приеха и решение за отдаване под наем без търг на кабинети за личните лекари и денталните практики в общината.
Изказвания по време на заседанието на общинския съвет направиха съветниците Никола Гочев, Симеон Симеонов (Председател на общ.съвет), Нико Радев, Диана Йорданова,Костадин Станчев, Живко Желязков, Урал Кязим,Исмет Абил, Марияна Пасева, Аксел Наз, Иван Желязков.

Публикувано на 31 Jan 2018