ОЩЕ ОТ БЮДЖЕТ 2018 НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

След като в предходния брой на общинския вестник Ви запознахме с общата бюджетна рамка за 2018 г. и с програмата за капиталови разходи, която предлагаме за гласуване в общинския съвет, сега ще се спрем по-детайлно на бюджета на част от общинските дейности и функции. Всички дейности на общината са подчинени на идеята да бъдат предлагани повече и по-качествени общински услуги.Всяка услуга засяга определен кръг от хора.

Театрална формация от ученици


Столово хранене в училището в с.Зърнево

Една от най-значимите общински функции е образованието, или по-специално онази негова компонента , която е в правомощията на общините – транспорта, детското и ученическото хранене, извънучилищните форми за занимания на децата, материалната база на образователните звена. При училищата държавното финансиране е идентично по размера с това за 2017 г.Това позволява дейността на учебните звена да бъде ресурсно обезпечена до нивата, на които е била и през предходната година.Общата финансова рамка обаче не дава в пълна степен яснота за промените, които ще настъпят в училищните бюджети.Това е така, тъй като всяко училище ще получи бюджет по разработена и утвърдена от общината формула.Тази формула отразява общинската политика в училищното образование и чрез нея се регулират в определена степен дисбалансите в училищните бюджети.Тези дисбаланси произтичат от типовете на сградите, начина на отопление,броя на пътуващите ученици и учители, видовете извънкласни занятия и пр. компоненти на ресурсното обезпечаване на училищното образование.През 2018 г. допълнителни средства към бюджета си получават обединеното училище в с.Коларци и защитеното училище в с.Нова Камена.Двете училища са едновременно с това и средищни.Статута си на обединено и защитено училище те дължат на решението на общинското ръководство от началото на 2017 г. да преструктурира мрежата от учебни и детски заведения , като преструктурира част от звената и осигури възможност за качествено професионално образование , респ. по-добри шансове за реализация на пазара на труда за учениците в част от по-отдалечените села.През 2018 година ще бъде субсидирано ученическото столово хранене за всички ученици в основните училища и в средното училище в гр.Тервел.Субсидията, която общината осигурява от местните си приходи е в размер на 50 стотинки за храноден в ученически стол.Този финансов инструмент, който беше разработен и приложен в началото на 2017 г. също облекчава дейността на училищата.
При детските градини средствата за издръжка по стандарт през 2018 г.са увеличени с около 10 %.Това ще позволи да се изплащат регулярно заплатите на заетите в дейността.Средствата за издръжка на детските градини са осигурени за сметка на местните приходи на общината и с тях ще се разплащат основни пера в издръжката – храни, горива,материали за работа, текущи ремонти.
Центърът за подкрепа на личностно развитие има държавна издръжка с 10 % по-висока от миналогодишната.Тази година обаче общината отделя повече средства за издръжка от собствения си бюджет за извънучилищните дейности на децата.Разчетите са направени на база плановете за работа на клубовете и школите.Отчетени са необходимости от нови сценични костюми и реквизити , както и пътувания за изяви на младите таланти.
Детската ясла има държавно финаниране с 10 % по-високо от миналогодишното.Средствата са за заплатите на персонала.Издръжката на заведението е изцяло от местните приходи на общината и е на нивата на миналогодишните разходи.
За медицинските кабинети също има незначително увеличение на държавната издръжка – малко под 10 %.Общината дофинансира бюджета на тази дейност с допълнителни средства, които представляват 30 % от общия бюджет на ученическото и детското общинско здравеопазване.

Публикувано на 30 Jan 2018