ПЪРВАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Датата на провеждането й е 30 януари.Обикновено в това време на годината ключовата дума е „бюджет“. Бюджетът на общината е подготвен , внесен в Общински съвет и ще бъде подложен на процедура по гласуване, но внимание заслужават и другите предложения, които общинска администрация е подготвила за разглеждане на първата за година сесия.

Актуална снимка по околовръстния път в Тервел

ПРОМЯНА НА ТРАСЕ НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

Едно интересно предложение е това, което цели да бъде получено съгласието на общинския съвет за изместване на трасето на обходния път на гр.Тервел в посока към град Силистра. Става дума за Републиканският път III 207 Ветрино – Кочмар – Тервел – Честименско – Алфатар. В момента всички превозни средства движещи се по направленията Алфатар – Силистра, Ветрино – Шумен – София и към Добрич - Варна преминават през град Тервел.Трасето на пътя им пресича промишлената зона в края на Тервел (посока Добрич), преминава през жилищния квартал “Изгрев и през жилищната зона на ул.“Тича“ извежда до края на гр.Тервел, където се свързва с пътя за Силистра.През последните години основен проблем представляват тежкотоварните автомобили. Допълнително, не са редки случаите, в които те нощуват върху тротоар на ул.“Тича“, срещу заведение в ЖК“Изгрев“.В квартала има детска градина,търговски обекти,заведения за хранене, многофамилни панелни жилищни сгради.Там е и професионалната гимназия, както и градският парк.Всички тези обекти генерират движение на пешеходци, сред тях и много деца.Множеството преминаващи и нощуващи в квартала тежкотоварни автомобили крият риск за хората в квартала.
Предложението на общинското ръководство е да се създаде ново трасе за обход на гр.Тервел, като първият му участък е общински път DOB3201.Този път има дължина от 1750 м. и свързва път III 207 с общинския път Тервел-Полк.Савово. Пътят за с.Полк.Савово бе основно ремонтиран през предходния планов период със средства по ПРСР, а пътят DOB3201 е в добро състояние.Необходими са малко по обем средства, за да бъде ремонтиран.След първият участък от 1750 м., следва преминаване отново по общински път (Тервел-Полк.Савово с дължина на участъка 1450 м.) и при неговия край, който е при връзката му с улица „Тича“, обходният път се влива отново в път III 207 и продължава по досегашното си трасе, за да стигне до кръговото кръстовище на пътя за гр.Силистра.Основната инвестиция, която общината трябва да направи е в преустройване на кръстовището, което следва да осигури връзката на новия обходен път с пътя III 207. То се намира в края на ул.“Тича“, в района на бивш завод „Хан Тервел“.Общината вече подготви два варианта на идейна разработка за преустройването на това кръстовище.В съседство на пътя се намират два празни общински терена, което позволява преустройството на кръстовището да стане без засягане на частни имоти.Изборът на вариант за проектиране ще бъде направен след съгласуване с компетентните органи.След изготвянето на техническия проект, Общината ще търси източници на финансиране, за да реализира тази важна за безопасността на гражданите на Тервел инвестиция.Според новото предложение, обходът ще е с 950 м. по-дълъг от сега установения.
НОВИ ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

МИГ Тервел-Крушари е първата местна инициативна група в страната, която вече обяви прием на проекти чрез информационната система ИСУН.От 12 февруари до 15 март тази година ще бъдат приемани проекти за общинска инфраструктура.От 15 март ще стартира прием на проекти по мярка 4.2 за инвестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти, а от 1 юни – по мярка 4.1.за инвестиции в земеделски стопанства.От 10 септември ще се приемат проекти по мярка 19.7.6.- подкрепа за културното и природното наследство . Приемът по последната мярка (6.4 Инвестиции в неземеделски дейности) се отлага за 2018 година, тъй като все още няма приета Наредба за прилагането й.
Община Тервел подготви множество проекти за кандидатстване в МИГ,но за част от тях вече бе осигурено финансиране от други източници, тъй като проектите трябва да се реализират през тази година и не бе възможно да се изчаква Министерство на земеделието да стартира работата на МИГ през новия програмен период.На настоящото заседание на общинския съвет се предлага общинския съвет да даде съгласие за кандидатстване на Община Тервел в МИГ с проекти за много малки улични участъци от три улици в гр.Тервел.Вече е подготвен за входиране в ИСУН проектът за основен ремонт на откритата спортна площадка на защитеното училище в с.Нова Камена.
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ В С.ОРЛЯК

От началото на учебна 2017/2018 година в Община Тервел работи обединено училище в с.Коларци.Всички деца, които завършиха седми клас в с.Коларци, продължават образованието си до десети клас в селото.Така те ще имат възможността да придобият първа степен на средно образование без да напускат училището си и ще имат специалност.В случая тя е в сферата на кулинарното производство.Практикуването е организирано в кухнята на центъра за социални услуги в селото. Опитът общината да предлага професионално образование в малките училища извън общинския център се оказва успешен.Сега е внесено предложение за преобразуване на основното училище в с.Орляк в обединено.Учениците в с.Орляк са от ромски произход.Съществен проблем е липсата на специалност и степен на образование, което прави децата от тази общност неконкурентноспособни на пазара на труда.Предлагането на степен на средно образование и специалност в населеното място, където учениците живеят е метод за преодоляване на този проблем.

Публикувано на 30 Jan 2018