Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 НОВИНИ В АВАНС ОТ ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

На 29 ноември ще се състои редовно заседание на Общински съвет Тервел.Общинската администрация е подготвила общо 16 предложения.Част от тях представляват текущи информации за определени общински дейности.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ В ГРАД ТЕРВЕЛ
Обект „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води в гр.Тервел“ се изпълнява по договорно споразумение с ДЗЗД „СКИТИЯ“. В дружеството участват три фирми , а именно: ‚ПРОСТРИЙМ ГРУП“ ЕООД гр.София и партньори ‚ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД гр.София и „УОТЪР ЕНВАЙРО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД гр.София.Изпълнението се осъществява в условия на инженеринг, при договорните условия на ФИДИК ЖЪЛТА КНИГА.Финансирането е по одобрен проект на Община Тервел, чрез договор за безвъзмездна финансова помощ от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ Община Тервел осигурява 4,97 % собствено участие, което е обезпечено с кредит от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД.
Основните дейности са:СМР,доставка и монтаж на оборудване,строителен и авторски надзор,обучение на персонал,пускови работи и въвеждане в работен режим,наблюдение в 12 месечен период за установяване на дефекти,въвеждане в редовна експлоатация.
Изпълнението е проверявано неколкократно от УО на ОПОС и еднократно – от Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“.Не са наложени финансови корекции на обществените поръчки и изпълнението.Общото техническо изпълнение на проекта е 77%, в т.ч.Изготвен,съгласуван,одобрен и разплатен на изпълнителя технически проект за реконструкция на ПСОВ Тервел-100%; Изпълнени общо строително-монтажни работи за реконструкция на сграден фонд и конструкции на съоръжения на ПСОВ Тервел: - 98% техническо изпълнение;Доставено,монтирано и приведено в работен режим по технологична схема за работа на ПСОВ технологично оборудване: - 75% техническо изпълнение; Извършено обучение на персонала на ПСОВ- 20% техническо изпълнение.
Актуализираната сума по договора за изпълнение е 4 989 675,00 лв. без ДДС.Изплатената до момента сума на изпълнителя е 3 945 335,00 лв. без ДДС.Изпълнителят е платил неустойка в размер на 200 000 лв.Причина за налагане на неустойката: Забава при изпълнението.
Краен срок за приключване на работа на обекта съгласно актуализирана програма за изпълнение: 31.12.2017 г.Период за установяване на дефекти: 12 месеца след издаване на разрешение за ползване на обекта.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ПРЕЗ НАСТОЯЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Информацията се внася от председателя на управителния съвет на сдружението и кмет на Община Тервел-инж.Живко Георгиев.В нея може да се прочете следното:МИГ Тервел-Крушари е единствената местна инициативна група в Област Добрич, която реализира своя стратегия (предх.период „за местно развитие“- СМР, настоящ период „за водено от общностите местно развитие“ - СВОМР) без прекъсване в двата последователни програмни периода на Програма за развитие на селските райони.Това се дължи от една страна на конструктивното отношение към работата на МИГ от всички заинтересовани страни на територията (двете общини,бизнес,читалища), а от друга - на високата експертиза на хората, подготвяли двете стратегии и на екипа, който работи за реализирането на стратегиите в местната инициативна група.
В духа на кратка ретроспекция като преход към работата на МИГ в настоящия програмен период на ПРСР,могат да бъдат откроени следните факти и числа:Стратегия за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари за предходния програмен период бе разработена в периода от 2009 до 2011 г. чрез проект за техническа помощ, подготвен и реализиран от Община Тервел и партньори сем. Кирил и Татяна Жендови.След като бе избрана в условия на конкурентен подбор между повече от 100 местни инициативни групи, стратегията получи финансиране. Със Стратегията на МИГ беше предоставен ресурс в размер на 3 114 700 лв., с който да бъде подкрепено финансово изпълнението на проекти на частни лица и на фирми от територията, както и да бъдат финансирани проекти за публични услуги на Общини Тервел и Крушари. За финансиране към Стратегията бяха подадени 72 проекта, от които одобрение получиха 54 проекта.
Стратегията за новия програмен период бе изготвена за 6 месеца и приета от Общото събрание на сдружението на 12.05.2016 г.На 30 май 2016 г. МИГ Тервел-Крушари кандидатства за финансиране на изготвената Стратегия за ВОМР по обявения първи прием за одобрение на МИГ.След оценка, продължила 4 месеца, Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари стана една от 40-те одобрени по първия прием стратегии.На 21.10.2016 г.Кметът на Община Тервел и Председател на УС на МИГ подписа договор за реализиране на Стратегията с МЗХ. Срокът за изпълнението й е до 30 септември 2023 г. , като проекти могат да бъдат приемани за разглеждане и оценка до средата на 2020 година. През настоящия програмен период, към потенциални бенефициенти са насочени следните мерки на СВОМР:
7.Мерки и бюджети по мерки в стратегията
¹ на мярката Име на мярката Общо за периода на стратегията
лева %
4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 750 000 25,6%
4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 200 000 6,8%
6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 683 000 23,3%
7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 1 150 000 39,2%
19.7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на културното и природното наследство 150 000 5,1%
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ 2 933 000 100,0%
Мерки 4.1,4.2. и 6.4 са адресирани към частния сектор и имат интензитет на подпомагане между 40 и 70 %, а мерки 7.2. и 19.7.6. са предназначени за публични проекти на общините и имат интензитет на подпомагане 100 %.
Стартирането на приеми по мерките от Стратегиите за ВОМР от местните инициативни групи се отлага вече година поради нормативно неуредени въпроси по управлението на мярката.Основните проблеми бяха свързани с неясноти по приложимите режими за държавни помощи и начина за кандидатстване с проекти към местните инициативни групи – чрез електронната система ИСУН или на хартиен носител. Към дата 20 ноември 2017 г. Управителният съвет на МИГ е одобрил Индикативен график за прием на проектни предложения по подмерките от Стратегията за ВОМР за 2018 г., както следва:
• приемът на проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - от 5 януари до 15 февруари 2018 г. Приемът започва с общинска мярка, за да се тества в реална среда и без рискове за бизнеса процедурата за приемане и оценяване на проекти в ИСУН.Изхожда се от това,че общините имат опит с ИСУН, тъй като работят в тази информационна среда с проектите си по другите програми.
• приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ - от 15 март до 30 април 2018 г. По тази мярка се очакват сравнително малко - от 5 до 7 проектни предложения и с нея ще се натрупа опит в прием в ИСУН по частните мерки.
• приемът на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ - от 1 юни до 31 юли 2018 г. Очакват се около 40 проектни предложения, затова се планира този натоварен прием да се проведе след като бъде натрупан достатъчно опит по предходните два приема.
- приемът на проекти по подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“ - от 10 септември до 18 октомври 2018 г. Проектите са за общини.
- приемът на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се отлага за 2019 г. Причината за отлагането е липсата на издадена наредба по тази мярка. Очаква се ДФЗ да обяви прием по нея в ИСУН и тогава ще се изяснят правилата. Ако това стане своевременно през годината, МИГ има възможност да ускори старта на приема по 6.4 в края на 2018 година, като направи промени в индикативния график.
По своята същност, МИГ представлява одобрено в конкурентна среда междинно звено между : от една страна - кандидатите, респ.бенефициентите по проектите, финансирани от неговата стратегия, а от друга – МЗХГ и ДФЗ.Работата на това междинно звено е законово регламентирана и обезпечена с одобрен паралелно със стратегията бюджет.Предоставянето, ползването, отчитането и верифицирането на средствата от одобрения бюджет също е законово регламентирано и има характерни особености.
Планираната финансова помощ за административни разходи на МИГ - текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР, се изплаща от ДФЗ за финансиране на одобрени и извършени дейности и разходи през годината. За целта МИГ трябва да разполага с оборотни средства за административните си разходи, за да може да ги отчете и след като те бъдат верифицирани, да се възстановяват на МИГ-а. Отчитането става на всеки 6 месеца. Планираните и одобрени по споразумението годишни разходи са от порядъка на 130 хил. лв. за всяка година – от 2017 до 2023 г. ДФЗ предоставя на МИГ всяка година авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрения годишен бюджет. Сумата на авансово плащане се намалява с размера на осигурения от МИГ финансов ресурс (с характер на мостово финансиране) за управление на стратегията за ВОМР.Ангажиментът да бъде осигурен мостови ресурс от 30 000 лв. е допринесъл за получаване на по-висока оценка на стратегията на МИГ. При заявяване на аванс одобрената сума се намалява с по 25 на сто от осигурения финансов ресурс за период от четири последователни години. Това означава, че МИГ може да получава ежегодно авансово половината от полагаемата се за годината сума (130 000/2 = 65 000) минус 7 500 лв., което прави около 57.5 хил. лв. Двете общини Тервел и Крушари са предоставили записи на заповед за стойността на авансовото плащане. ДФЗ си възстановява авансово дадените средства за годината от направените отчети за изразходваните през годината средства.
Останалите средства, с които МИГ трябва да разполага като оборотни средства ежегодно, са в размер средно на 72.5 хил. лв, като за първата година възлизат на 110 х. лв.Тези средства трябва да бъдат осигурени с банков кредит или от фонд ФЛАГ. МИГ не са стопанска структура и не могат да получат банков кредит, затова е предоставена възможност от ФЛАГ да им бъдат отпускани средства, гарантирани от общините, участващи в МИГ.
Община Тервел вече пое ангажимент, подкрепен с решение на общинския й съвет, да гарантира заемообразното ползване на средства за МИГ от Фонд ФЛАГ ЕАД – за пълния размер на аванса.Предстои подготовка на кредитното досие, което ще стане отново с помощта на Община Тервел.Паралелно с това се работи по комплектоване на оценителните комисии и другите подготвителни дейности за срочно и ефективно реализиране на първия прием на проекти в МИГ Тервел-Крушари.

Публикувано на 22 Nov 2017