ОБЩИНСКИ ВЕСТИ ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ И ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЩЕ ОБЕЗПЕЧИ МОСТОВИ КРЕДИТ ЗА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Кметът на Общината внесе предложение в общински съвет Тервел , с което се предлага община Тервел да стане залогодател на МИГ Тервел-Крушари, при което сдружението да получи от Фонд ФЛАГ ЕАД мостови краткосрочен кредит за започване на дейността си през новия програмен период.Финансовият инструмент е нов, разработен от Фонд ФЛАГ през последните месеци, след като местните инициативни групи в страната бяха поставени в невъзможност да започнат работа, поради нормативни ограничения към получаваните от тях аванси от Държавен Фонд „Земеделие“.

Кредитът ще бъде в размер на 114 000 лв. и ще бъде издължен от местната инициативна група в края на 2018 г., след верифициране на разходите за първите изпълнени от нея дейности.Обезпечението , което предоставя Община Тервел в качеството си на залогодател е особен залог на собствени средства.Предприетата стъпка от Община Тервел ще позволи МИГ да започне работа, в момента, в който Министерство на земеделието позволи това за всички тридесет одобрени МИГ в страната.Към момента нашият МИГ е единствения одобрен в Област Добрич.Има забавяне в старта на прием на проекти в МИГ- овете , което се дължи на нерешени проблеми по процедурите за прием от Министерство на земеделието и ДФЗ.Първите две отворени за прием мерки ще бъдат 4.2 – за бизнеса и 7.2.- за общините.


ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВНА УЛИЦА НА С.БЕЗМЕР


То се състоя на обявената дата и час – 19 октомври 2017 г., от 16:00 часа в заседателната зала на Община Тервел. На обсъждането присъстваха: г-жа Дияна Илиева – зам. кмет на община Тервел; Стефка Костадинова, Маргарита Ковачева и Костадин Станчев – общински съветници; Милен Николов – кмет на с.Безмер; Галин Господинов – директор на ОУ „Паисий Хилендарски“ с.Безмер; Маргарита Гичева – директор на ДГ „Детски свят“ с.Безмер; граждани – 7.

Обсъждането откри г-жа Дияна Илиева – зам. кмет на община Тервел, която направи разяснение относно намерението на община Тервел за поемане на дългосрочен общински дълг, с който да се направи рехабилитация на главната улица на с.Безмер. Цялата дължина на улицата е 1890 м. и представлява участък от общински път DOB1192/III-207/Тервел-Безмер-Гуслар-граница Община Тервел-Кайнарджа-/II-71/- участък от км 6+000 до км. 7+890. Община Тервел е разработила и кандидатствала с проект „Рехабилитация на общински път DOB1192/III-207/Тервел-Безмер-Гуслар- граница община Тервел-Кайнарджа-/²²-71/ в участъка от км 6+000 до км 11+960“ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020г., който не събира необходимия брой точки и не е одобрен, тъй като се намира извън общинския център и участъка не свързва с.Безмер с гр.Тервел. Инвестицията е недопустима за кандидатстване и в предстоящия прием на ПРСР 2014-2020. По тази причина улицата не може да бъде финансирана по Програма за развитие на селските райони или чрез друг източник на изцяло или частично безвъзмездна финансова помощ. От месец декември 2016г. община Тервел е правила няколко искания за включването на улицата в постановления на Министерство на финансите за финансиране, като досега не е получила такова. Единственият възможен начин за финансиране на рехабилитацията й е чрез поемане на дългосрочен общински дълг. Състоянието на пътната настилка на главната улица в с.Безмер е изключително тежко. Обектът е изграден през 70-те години. Поради големият му обем, не е извършван основен ремонт. През 2014/2015г. чрез проект по ПРСР 2007-2013 е извършена рехабилитация на водопровода, който представлява подземна инфраструктура, положена под цялата дължина на трасето на главната улица. Като през този програмен период недопустим разход е пълното асфалтиране на улиците. С извършването на рехабилитацията на водопровода по главната улица са преустановени авариите. Но това довежда до последващи дефекти по пътната настилка. С течение на времето, в някои от участъците, улицата е станала непроходима.
Стойност на проекта на база изготвен технически проект с подробна количествено-стойностна сметка за обекта и издадено разрешение за строеж е 743 341,10 лв. без ДДС или 892 009,32 лв. с ДДС. Това е и прогнозния размер на дълга, разчетен при цени на СМР от възложени договори в сферата на пътните и асфалтови работи. Поемането на дълг в такъв размер не представлява новост в работата на общината и няма да е първият ползван и успешно издължен дългосрочен дълг за община Тервел. През 2006г. е поет дългосрочен дълг за 10 години в размер на 800 000 лв. за асфалтиране на част от ул. „Хан Аспарух“ в гр.Тервел и новата част на кв. „Изгрев“. През 2015г. той е изцяло изплатен, без това да е довело до ограничаване на услугите, предлагани от Общината-напротив в периода 2006-2015 г. техните видове и обхват са увеличени, т.е. сумата на годишните плащания по дълга не е непосилна за бюджета на общината. Намерението на община Тервел за поемането на дългосрочен общински дълг за рехабилитацията на главната улица в с.Безмер е той да е разсрочен за изплащане за срок до 10 години. Прогнозната стойност на дълга е в размер на 892 000 лв., като лихвеният процент е около 2 пункта годишна лихва. На този етап не може да се посочи конкретно равнище, тъй като Банката ще бъде избрана след провеждане на процедура. Самата процедура „Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник“ е разработена и оповестена за публично обсъждане на страницата на община Тервел и Портала за обществени консултации. Следва внасянето й за обсъждане и утвърждаване на заседание на Общински съвет през месец ноември, паралелно с решението за поемане на дългосрочния дълг.
Присъстващите граждани поставиха следните въпроси:
1.Предвидено ли е поставянето на бордюри?
2.За какъв срок ще бъде изпълнен ремонта? Кога е възможно да започне?
3.Какви са възможностите за ремонт на други улици в с.Безмер?
4.Каква е процедурата и има ли вероятност Общински съвет да не приеме решението за поемане на дългосрочния дълг?
Г-жа Илиева отговори на поставените въпроси:
1.По проекта е предвидено да бъдат демонтирани и премахнати всички стари бордюри и да се поставят нови по цялата дължина на улицата.Едва след като тази дейност бъде изпълнена, следва да се направи преасфалтиране на цялото пътно платно, предшествано от локални ремонти за възстановяване на земната основа.
2.След провеждането на процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки и при липса на обжалвания - за срок до максимум една година, считано от настоящия момент. Реалистичен е и вариант с провеждане на процедура за избор паралелно с работата по кредита, което може да скъси срока за изпълнение на до 8 месеца.При обжалване – периодът се удължава с около шест месеца.
3.Към настоящия момент община Тервел няма възможност за извършването на ремонти на останалите улици в с.Безмер, с изключение на улица „Трета“, която е включена в проект по ПРСР за подмяна на водопровод и пълно асфалтиране.Проектът е одобрен и за него предстои подписване на договор за изпълнение с ДФЗ.
4.След провеждането на това публично обсъждане и изтичането на срок от 30 дни от датата, на която то се с състояло, ще се внесе в Общински съвет за одобрение предложение за поемане на дългосрочен общински дълг и „Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник“. т.е. на предстоящото заседание през месец ноември. При положително становище по внесените материали от Общинския съвет, ще се проведе и процедурата за избор на финансова институция и процедурата за избор на изпълнител, и напролет ще е възможно започването на ремонтните работи. Общинският съвет се състои от 21 общински съветници от различни политически партии и коалиции- всички избрани от населението на община Тервел, за да работят в негова полза. Г-жа Илиева заяви, че се надява съветниците да проявят разбиране по проблема на хората живеещи в с.Безмер и да преценят обективно ситуацията, която не позволява да се намери друг източник за финансиране на ремонта на тази улица.
В законовия 7-дневен срок след обсъждането, свои писмени становища в подкрепа на намерението за ползване на кредит за ремонт на улицата внесоха ЗК „Безмер“ и ДГ „Детски свят“ с.Безмер.


РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ


Се състоя на 27.10.2017 г.Присъстваха всички , 21 на брой общински съветници.Разгледани бяха предложения по предварително обявения дневен ред.Част от него бе информация за готовността на общината за предстоящия зимен сезон.Подчертано бе, че разделянето на пътната мрежа на републиканска (за която зимното поддържане и снегопочистване се възлага и контролира от Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез Областно пътно управление Добрич) и общинска ( за която зимното поддържане се възлага и контролира от Община Тервел), води до множество проблеми.Припомнена бе ситуацията от миналата извънредно тежка зима, когато общинските пътища биваха почиствани навреме,но достъпът до по-голямата част от селата в общината бе затруднен поради ненавременното и необезпечено с подходяща техника почистване на републиканската пътна мрежа.Общината създава организация при бедствени ситуации за поддържане на достъп до лечебни звена,за работата на домашните социални патронажи в града и селата, за достъп до гробищни паркове и търговски обекти.Закупени са и малки снегопочистващи машини за тротоари и площадни пространства.

Публикувано на 30 Oct 2017