НА ПРАГА НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА:КАКВИ СА ЧИСЛАТА И ФАКТИТЕ В ОБЩИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Макар и летен, септември подканя към мисли за училището.Деца и родители се подготвят за празничния 15-ти септември и за това, което очаква малки и големи момичета и момчета под покрива на детската градина или училището.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Детските градини в Община Тервел ще посещават 485 деца – с 37 по-малко от предходната учебна година.Те ще се възпитават в общо 26 групи.Самостоятелни подготвителни групи за 5 и 6 годишните малчугани, общо 5 групи, има в трите детски градини в гр.Тервел.Също в общинския център ще работят три първи и три втори възрастови групи. В детските градини в селата групите са разновъзрастови – в селата Зърнево, Безмер и Орляк те са по две, а във всички останали села детските градини са с по една група.В селата ще работят 11 детски градини с 15 детски групи, а в гр.Тервел – 3 детски градини с 11 групи.Деца от три детски градини (в Сърнец, Балик и Градница) ще пътуват към детски градини в съседни села.В гр.Тервел децата в детските градини ще са 256, а в селата – 229.
Петдесет и четири учители и директори ще се грижат за обучението и възпитанието на децата.В Община Тервел няма безработни учители със специалност „предучилищна педагогика“. В помощ ще са и 65 души помощен персонал.Новост през тази година е подновяването на работата на логопедичния кабинет.Той ще бъде устроен в Детска градина „Първи юни“ в гр.Тервел, а логопедът ще обследва всички деца от общината.
Трудовите възнаграждения съответстват на нормативно определените.Допълнително възнаграждение в размер на 3 % от фонд „работна заплата“ се изплаща на всички заети в общинските детски градини.Държавната субсидия за работни заплати в детските градини в Община Тервел не е достатъчна и общината дофинансира заплатите със собствени бюджетни средства.
Малчуганите получават сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска, както и междинна закуска от плод.Менютата са разработени в съответствие с нормите за здравословно хранене.Утвърдени са няколко менюта-различни за всеки сезон от годината.Преобладаващата част от хранителните продукти са произведени в съответствие с утвърдените стандарти.Местни производители доставят подправки, плодови сокове и костилкови плодове.Храната се приготвя в 5 кухни-майки и в самостоятелни кухни в някои детски градини в селата.За три от кухните са закупени нови картофобелачки.
През това лято бяха извършени ремонти в ДГ ¹ 1 Детелина в гр.Тервел и в детската градина в с.Зърнево.В останалите детски градини бяха направени основни почиствания и освежавания на помещенията.

УЧИЛИЩА

В Община Тервел има 7 общински и едно държавно професионално училище.Новото в общинското образование през тази година е това, че професионална подготовка вече се предоставя и в едно общинско училище – обединеното училище в с.Коларци.В община Тервел има две средни училища (едно общинско и едно държавно), едно обединено училище, едно начално училище и четири основни училища.
1084 деца и ученици ще учат в общинските училища.Повече от половината от тях – 592 ученика ще учат в средното училище в общинския център.Подготвителни класове ще има в училищата в Каблешково и в Орляк.Маломерните паралелки са 25, а слетите 5 .Маломерни паралелки има във всички шест училища по селата , а слети – в селата Каблешково, Коларци и Нова Камена.
Средищни са училищата в Коларци, Нова Камена и средното училище в град Тервел.И след влизане в сила на новия училищен закон те остават такива.Актуално предложение за вписването им в регистъра на средищните училища е изпратено от Община Тервел до МОН в законоустановения срок.Училището в с.Нова Камена е предложено от общината и за защитено.
Има учители по отделни специалности (история, българска филология), които към момента работят като нередовни учители, тъй като няма свободни работни места по техните специалности.Минимален брой дипломирани педагози (4) към момента не са устроени на работа .
Столово хранене има в 6 от седемте общински училища.Общината субсидира всеки храноден в ученически стол с 0,50 лв.Останалите средства се осигуряват от родителите и/или училищата.
Трудовите възнаграждения в училищата са различни по размер, но в съответствие с нормативните изисквания.Допълнителните възнаграждения също са различни по вид и размер и зависят от финансовите възможности на съответното училище.

ЦПЛР „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“

Общинският детски комплекс, макар и с ново име,остава любимо място на деца с различни интереси.И тази година се запазват всички школи и състави в комплекса – Балет ‚Каприз“, Вокална студия „Тервел“,школа по приложно и изобразително изкуство, клуб по автентичен фолклор и краеведство, школа по керамика,школа по природни науки, школа по математически науки.В комплекса работи и клуба по шахмат, в който също се учат деца.Учебната година в „Малкият принц“ започва в началото на октомври и завършва с „Наше лято“.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Осем медицински сестри и един фелдшер се грижат за профилактика на здравето в училищата и детските градини.
Четири медицински лица отглеждат малките деца в детската ясла в гр.Тервел.

ТРАНСПОРТ

Всички учители пътуват напълно безплатно от домовете си до работните си места в селата от Общината.Общината дофинансира разходите за пътни на учители и медицински лица.Транспортът на децата и учениците също е безплатен и се финансира от държавния и от общинския бюджет.
Транспортът е организиран по няколко начина: с училищни автобуси, с избрани с обществена поръчка транспортни фирми, с обществен и с личен транспорт.

Публикувано на 12 Sep 2017