ОБЩИНА ТЕРВЕЛ СЪБОРИ ОПАСНА ОБЩИНСКА СГРАДА В С.ПОПГРУЕВО


Опасната сграда в началото на с.Попгруево

Община Тервел е собственик на сгради, част от които не са годни да бъдат ползвани за предоставяне на общински услуги и за задоволяване на обществени потребности.Съгласно разпоредба от Закона за устройство на територията ,собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на изискванията на закона.Собствениците на тези обекти носят имуществена отговорност за безопасността на сградите си.
По този повод комисия от длъжностни лица назначена със Заповед на кмета на община Тервел на 4 май т.г. извърши проверка на място на сграда, в с. Попгруево, собственост на община Тервел. Сградата представлява изпълнена до фаза „груб строеж“ комбинирана сграда със застроена площ от 680 м2.Изпълнението на строителството е станало през 1988 г.
От огледа комисията установи следното състояние на обекта: „Комбинираната сграда представлява строеж, изпълнен на фаза „груб строеж“. Дворното място не е оградено, достъпът в имота е свободен.Сградата е на два етажа, със сутерен.Конструкцията е стоманобетонова.Зидовете са тухлени.Установена е бетонова козирка, която е в процес на рушене и която видимо се е обрушила.Тя крие риск от падане на бетонови късове.Разрушени и частично ограбени са материалите от тухлените зидове.Обрушени са бетоновите конструкции.В сутерена на сградата проникват животни и хора.В непосредствена близост до незавършения строеж има търговски обект с детска площадка.Фасадата на сградата в посока към детската площадка позволява безпрепятствен достъп на деца.“
Кметът на общината внесе в Общински съвет предложение за събаряне на сградата.На свое заседание от края на м.май Общински съвет Тервел взе положително решение по предложението на кмета.През м.юни бяха изготвени необходимите книжа и документи ,сключен бе договор с изпълнител и в средата на юли опасната сграда вече не съществува.На нейно място има свободно дворно място, което не представлява опасност за никого.


Свободно и безопасно дворно място след събарянето на сградата

Публикувано на 31 Jul 2017