УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ НА ЗАЕТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ СА ИЗПЛАТЕНИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

   През последните дни медиите изключително много акцентират на увеличението на заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата и детските градини. Увеличението е уредено (без да са осигурени средства за него) в разписан на 16.12.2016 г. Анекс към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. Анексът регламентира увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти средно с 10%. Така минималните стартови основни заплати на учителите се увеличават от 600 на 660 лв., за старшите учители минимума е 688 лв., а на главните – 726 лв. Допълнително, учителите получават по 1 % възнаграждение върху основната заплата за всяка година трудов стаж, който имат в училище.Изплащат се още средства за СБКО – 3 % върху начислената сума за заплати на всеки зает в детска градина за една календарна година.Изплаща се и допълнителна сума за т.нар.диференцирано заплащане.Директорската заплата става 825 лв., като допълнителните плащания за директорите са същите, като за учителите – клас, СБКО и диференцирано заплащане.Непедагогическият персонал, зает с организацията на учебния процес, чиято квалификация отговаря на заеманата от него длъжност, получава увеличение в размер на 105% от МРЗ или 506 лв. за страната. За административните длъжности пък повишението е не по-малко от 125% от МРЗ- 529 лв. основна заплата. Непедагогическият персонал, който не притежава квалификация за заеманата от него длъжност получава минималната работна заплата от 460 лв., плюс плащанията за клас прослужено време и СБКО.В Община Тервел няма нито един помощник-възпитател, който да е квалифициран за заемане на тази длъжност.Поради тази причина и съгласно Колективния трудов договор, чийто автор не е Община Тервел, помощник-възпитателите в Община Тервел получават минималната работна заплата от 460 лв., докато квалифицираните (преминали курсове и обучения) готвачи и огняри получават основна заплата от 506 лв.Тази разлика породи напрежение в сектора, в резултат на което последва жалба до регионална синдикална структура.Писменият отговор по жалбата ще оповестим от страниците на вестник „Тервел“, в случай че Община Тервел го получи.

   В системата на детските градини на всички учители, кухненски работници, домакини, огняри, притежаващи квалификация за заемане на длъжността, цитираните увеличения са изплатени още със заплатите за месец февруари, като увеличението се отнася и за м.януари. С минимална работна заплата остават помощник-възпитателите и готвачите без нужното образование, някои от които са със завършено основно образование, а други – със средно , както и чистачите.

   Формулата за разпределение на средствата за делегираните бюджети на училищата в община Тервел бе утвърдена на 24 февруари. Това предполага, че учителите и непедагогическия персонал в училищата ще получат увеличението на заплатите си със задна дата, заедно с възнагражденията си за месец март.Размерите на възнагражденията в училищата, освен от Колективния трудов договор , са в пряка връзка със системата на делегираните бюджети.Тя се прилага от 2008 г.През същата година Община Тервел оптимизира училищната мрежа и общинските училища останаха 7 от общо 11 училища, които Общината е имала след 2000 година.За 2017 г. общината разпредели 80 % от бюджета за образование между училищата по единен разходен стандарт, а останалите 20 % бяха преразпределени чрез добавки, отразяващи общинските политики в местното образование.Добавките се променят-според вижданията на Община Тервел за проблемите, които трябва да се разрешат във всяко конкретно училище през учебната година.Тази година добавките са за отопление на училища с по-скъпото течно гориво и газ .Началното училище в с.Каблешково се отоплява с твърдо гориво и не получава такава добавка.Добавка има и за училищата, осигуряващи столово хранене, както и за СУ „Йордан Йовков“, което е единственото общинско училище (към момента), предлагащо обучение в гимназиален етап на обучение.Като цяло, бюджетите на училищата са изработени така, че да няма драстични различия с миналогодишните им отчети.Въпреки традиционното балансиране на общината в рамките на 20 –те процента от бюджета за образование, който тя има правото да разпределя по свое усмотрение, започват да се открояват училища с финансови проблеми, дължащи се на диспропорцията между големите условно постоянни разходи за издръжка на сградите и намаляващия брой ученици.Най-трудна става издръжката на училищата в Коларци и Орляк.Двете училища пожелаха да станат обединени , т.е. да задържат учениците си и след седми клас, който тази година е последен за основното образование.Преписката с искането на Община Тервел училището в с.Коларци да стане обединено вече е внесена в МОН.Подробности за преобразуването на училището в с.Коларци ще научите в следващия брой на вестника.

Публикувано на 20 Mar 2017