Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ СПЕЧЕЛИ 550 000 ЛВ. ЗА ЗАЕТОСТ,ОБУЧЕНИЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО

  Това стана чрез внесена на 15 януари т.г. концепция за изпълнение на мерки по интегрирана процедура, финансирана по две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.Изпълнението на дейностите включени в концепцията ще става чрез отделни проекти, финансирани по двете оперативни програми.Партньори на Община Тервел за изпълнение на концепцията са „Медицински център-Тервел“ ЕООД, МИГ „Тервел-Крушари“ и ЦДГ „Здравец“ в гр.Тервел. Асоциирани партньори са РУО Добрич, РЗИ Добрич, Агенция за социално подпомагане София (чрез Дирекция за социално подпомагане Тервел) и Агенция по заетостта София ( чрез Дирекция Бюро по труда Тервел).

  Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проектите по концепцията са петнадесет:

Дейност 1:Активиране на икономически неактивни лица , която обхваща следните основни задачи:-идентифициране на представители от целевата група на дългосрочно безработни лица с ромски произход, такива които не са в процес на образование или обучение;-организиране на информационни събития за идентифицираните представители на целевата група ;-изготвяне за нуждите на Община Тервел на информация за идентифицираните лица от целевата група – за техните нагласи, умения, потребности и готовността им да участват в дейности за придобиване на квалификация и осигуряване на заетост.Дейността надгражда изпълнявани до момента дейности от Община Тервел по проекти за осигуряване на професионални обучения, стажуване и субсидирана заетост, реализирани чрез Агенция по заетостта.

Дейност 2: Мотивиране за активно поведение на пазара на труда, която обхваща следните основни задачи:-Индивидуална работа с представители на целевата група ;-Провеждане на мотивационни обучения с лица от целевата група;- Активиране на регистрация на представителите на целевата група в Бюро по труда в гр.Тервел, вкл. и чрез услуги по местоживеене;-Групови семинари за усвояване на умения за активно търсене на работа и представяне пред работодатели;Дейността ще се изпълнява за първи път на територията на Община Тервел.

Дейност 3: Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност , която обхваща следните основни задачи:- Организиране на обучение за получаване на професионална квалификация по специалността „Здравен асистент“ за 25 представители на целевата група;-Организиране на обучение за получаване на професионална квалификация по специалността „Озеленяване и цветарство“ за 25 представители на целевата група.По време на обучението , обучаемите представители на целевата група ще получават стипендии за всеки присъствен ден – в регламентиран размер.Дейността надгражда изпълнявани до момента дейности от Община Тервел по проекти за осигуряване на професионални обучения, стажуване и субсидирана заетост, реализирани чрез Агенция по заетостта.

Дейност 4:Включване в стажуване и субсидирана заетост, която обхваща следните основни задачи:-Двадесет лица от целевата група, придобили професионална квалификация по специалността ‚Здравен асистент“ ще стажуват в продължение на един месец в „Медицински център – Тервел“ ЕООД (10 души), Дом за стари хора с.Полк.Савово (4 души), домашен социален патронаж Тервел (2 души) и центрове за социални услуги в селата Коларци (2 души) и Нова Камена (2 души).След приключване на стажуването, десет от лицата ще бъдат наети за период от 6 месеца в звената, където са стажували (4 души в „Медицински център – Тервел“ ЕООД, 3 души в дом за стари хора и по един човек в домашен социален патронаж и в центровете в селата Коларци и Нова Камена).След приключването на проекта, в рамките на който лицата са придобили професионална квалификация и са участвали в стажуване и субсидирана заетост, две от квалифицираните по проекта лица ще бъдат наети от „Медицински център – Тервел“ ЕООД , а други две лица - от Община Тервел.Наемането ще е за период от най-малко 6 месеца;- Двадесет лица от целевата група, придобили професионална квалификация по специалността „Озеленяване и цветарство“ ще бъдат наети за период от 6 месеца от Община Тервел за поддържане на зелените площи в населените места. След приключването на проекта, в рамките на който лицата са придобили професионална квалификация и са участвали в субсидирана заетост, четири от квалифицираните по проекта лица ще бъдат наети от Община Тервел за период от най-малко 6 месеца.Дейността надгражда изпълнявани до момента дейности от Община Тервел по проекти за осигуряване на професионални обучения, стажуване и субсидирана заетост, реализирани чрез Агенция по заетостта.

Дейност 5: Подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие, която обхваща следните основни задачи:-идентифициране на представители на целевата група, за които има необходимост да бъдат мотивирани да ползват предлаганите в Община Тервел услуги за ранно детско развитие – грижа за дете в детска ясла, посещаване на детска градина, включване в школи за деца в доучилищна възраст – в център за личностно развитие , в детските градини, в местното читалище;-осигуряване на транспорт от сегрегиран ромски квартал в гр.Тервел до центъра на града, където са локализирани публичните образователни услуги за ранно детско развитие.Дейността надгражда изпълнявани до момента дейности и политики на Община Тервел, разписани в Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Тервел 2016-2020 , Общинска стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (с период на действие до 2015 г. и други общински стратегически документи с фокус върху интеграцията на уязвими групи от населението).

Дейност 6: Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин , която обхваща следните основни задачи:- Организиране в детските градини в населените места в Община Тервел на групи от деца, за които българският език не е майчин и провеждане на занятия с тях по български език – чрез ползване на специфични методи за обучение и учебни пособия за преподаване на български език на деца билингви;-Организиране на прояви, които стимулират децата да полагат усилия за по-добро усвояване на български език. Дейността надгражда изпълнявани до момента дейности и политики на Община Тервел, част от Общинска стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства ( с период на действие до 2015 г.) и други общински стратегически документи с фокус върху интеграцията на уязвими групи от населението.При изпълнение на дейността, ще се съблюдава ограничението едни и същи представители на целевата група да не участват в дейности за допълнително изучаване на български език, финансирани по операция ‚Твоят час“ и проекти за образователна интеграция, финансирани по ОПНОИР.

Дейност 7: Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства ,която обхваща следните основни задачи: -Идентифициране на ученици с голям брой отсъствия от учебни занятия;- Насочване на идентифицираните ученици към работа с обществени възпитатели,към участие в спортни и други школи за извънкласна работа;-Организиране на изяви, които да допринасят за себеутвърждаването на учениците, които са в риск от отпадане от училище и да ги приобщават към ценностите на училищния живот.Дейността надгражда изпълнявани до момента дейности и политики на Община Тервел, част от Общинска стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства ( с период на действие до 2015 г.) и други общински стратегически документи с фокус върху интеграцията на уязвими групи от населението.

Дейност 8: Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства, която обхваща следните основни задачи:-Провеждане на занятия с участието на работодатели от Община Тервел и региона, вкл. посещения на стопанства, обекти в които се предоставят услуги, производствени бази , търговски обекти и др. с цел повишаване на интереса и информираността на учениците за професиите, които се практикуват в района на Община Тервел;Дейността ще се изпълнява за първи път на територията на Община Тервел.

Дейност 9: Насърчаване участието на родителите в образователния процес, която обхваща следните основни задачи:-Организиране в детски градини и училища на различни по вид прояви, които приобщават родителите на деца от ромски произход към живота в детската градина и училището.Дейността надгражда изпълнявани до момента дейности и политики на Община Тервел, част от Общинска стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства ( с период на действие до 2015 г.) и други общински стратегически документи с фокус върху интеграцията на уязвими групи от населението.

Дейност 10: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина или учебни занятия, която обхваща следните основни задачи:-Идентифициране на родители на деца от ромски произход, които не припознават образованието като ценност , определят други приоритети за децата си ( нискоквалифицирана работа,създаване на семейство) и по този начин възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина и училище;- Провеждане на индивидуални и групови срещи с идентифицираните родители , изясняване на проблемите на семейството, подкрепа за разрешаване на проблеми, които оказват влияние върху нагласите на родителите към образованието, мотивиране на родителите и приучаване към функциите на настойници, чиято задача е да осигурят за децата си образование – последното като предпоставка за трудова реализация и пълноценен живот .Дейността надгражда изпълнявани до момента дейности и политики на Община Тервел, част от Общинска стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства ( с период на действие до 2015 г.) и други общински стратегически документи с фокус върху интеграцията на уязвими групи от населението.

Дейност 11: Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието, която обхваща следните основни задачи:-Обединяване на родители на деца от различни етноси около поставени общи цели, свързани с работата на техните деца в детската градина и училището;-Презентиране в родителската общност на положителни страни от живота на всеки от етносите и респ. на проблемите на всеки етнос – с цел осъзнаване на общите ценности и проблеми и осмисляне на различията.Дейността ще се изпълнява за първи път на територията на Община Тервел.

Дейност 12.Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група, която обхваща следните основни задачи:- работа на звеното за социални услуги в Община Тервел със здравните медиатори и неформалните лидери на ромските общности за идентифициране на лица от целевите групи, които имат потребност от социални услуги;- информиране на идентифицираните нуждаещи се от социални услуги лица и техните семейства за възможностите, които имат за ползване на социални услуги и насочване към подходящата услуга;-оказване на съдействие за включване и ползване на предоставяни от Община Тервел и нейните звена социални и здравни услуги, наблюдение и анализ на ефекта от услугите върху ползвателите от уязвимите етнически групи.Дейността надгражда изпълнявани до момента дейности и политики на Община Тервел, разписани в Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Тервел 2016-2020. и други общински стратегически документи с фокус върху интеграцията на уязвими групи от населението.

Дейност 13. Повишаване информираността относно социалните и здравните им права; Насърчаване на семейното планиране, която обхваща следните основни задачи:-Организиране на информационни събития в сегрегирани квартали и населени места за разясняване на: *достъпа до профилактични здравни програми за бременни жени, за новородени, бебета и деца;* правата на здравноосигурените лица;* необходимостта от семейно планиране и трудностите за семейството и децата при липса на такова;*правата и задълженията на лицата, ползващи социални помощи. Дейността надгражда изпълнявани до момента дейности и политики на Община Тервел, разписани в Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Тервел 2016-2020 и други общински стратегически документи с фокус върху интеграцията на уязвими групи от населението.

Дейност 14: Повишаване на здравната култура, която обхваща следните основни задачи:-Организиране на информационни събития, на които специалисти от „Медицински център –Тервел“ ЕООД (партньор по проекта) ще представят информация за действията, които лицата трябва да предприемат , за да предотвратят заболявания, предизвикани от:*неправилно отглеждане на новородени, бебета и деца;*неправилно и непълноценно хранене;*недобра полова хигиена;*непознаване на симптомите на значимите и често срещани заболявания.Дейността ще се изпълнява за първи път на територията на Община Тервел.

Дейност 15:Подкрепа за провеждане на целенасочени превантивни дейности за недопускане и предотвратяване на противообществени прояви и правонарушения с оглед подобряване на обществения ред , която обхваща следните основни задачи:-Ангажиране на младежи от етническите малцинства, за които са регистрирани противообществени прояви с дейности, подкрепящи себеутвърждаването на младежите и окуражаване на постигнатите от тях положителни резултати;-Ангажиране на младежи от етническите малцинства, които са били осъдени и са изтърпели наказание в дейности за облагородяване на публични съоръжения, които ще се ползват от деца от целевата група – детски и спортни площадки, игрища, дворове на детски и учебни заведения.Дейността надгражда изпълнявани до момента дейности и политики на Община Тервел, разписани в Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Тервел 2016-2020 и други общински стратегически документи с фокус върху интеграцията на уязвими групи от населението.

Дейност 16.Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, която обхваща следните основни задачи:-надграждане на традиционни за общината прояви, популяризиращи културното наследство на българската общност със съпътстващи прояви, представящи характерни за местните ромски общности занаяти;- създаване на ежегодно събитие с конкурсен характер, което да популяризира различни акценти от фолклора на етносите – облекла, традиционни храни, обичаи.Дейността надгражда изпълнявани до момента дейности и политики на Община Тервел, част от Общинска стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (с период на действие до 2015 г.) и други общински стратегически документи с фокус върху интеграцията на уязвими групи от населението.

Публикувано на 20 Mar 2017