ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ПРИЕТ Е БЮДЖЕТ 2017 НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

    С пълно единодушие ( 21 гласа „за“ при 21 общински съветници в състава на Общински съвет Тервел) бе приет бюджет 2017 на общината.Изказванията по време на заседанието като цяло определиха финансовия инструмент като балансиран и насочен към различни групи от населението.


Какви са основните числа в бюджет 2017 и какво строи зад тях?

    Общата бюджетна рамка е 11 020 213 лв. В нея не са включени средствата по европейски проекти.Прогнозният размер на бюджета надхвърля първоначалния план на същия за 2016 г. с 1 186 654,00 лв.Основното увеличение се дължи на по-големия размер местни приходи, които се очакват през тази година.Те са от наеми на земеделски земи,пасища и мери.Постигнати са по-високи тръжни цени, отдадени са наемане допълнителни площи.Сумите, които Община Тервел ще получи от държавата през тази година не се променят съществено.Разликата е само 83 х.лв. в повече и се дължи на минимални увеличения в размера на средствата за целеви капиталови разходи и обща изравнителна субсидия.През 2017 г. не се увеличават размерите на данъците и таксите, които общината събира за общинските услуги, които предлага.

Как ще се финансират отделните общински дейности през 2017-та година?

ОБРАЗОВАНИЕ

    Най-същественият разход в бюджет 2017 г. е издръжката на детските градини.Тази година планираният недостиг на средства за възнаграждения на персонала е в размер на 442 580 лв.През миналата година този недостиг е бил 35 000 лв.Скокът от над 10 пъти в сумата, която Общината трябва да задели, за да изплаща редовно заплатите се дължи на намаляването на броя на децата от една страна, съпроводено с увеличаването на размера на възнагражденията на персонала – от друга.Планиран е и недостиг в средствата за заплати на заетите в детска ясла.Този недостиг също ще бъде финансиран от Община Тервел и е в размер на 15 880 лв.Издръжката на всички детски заведения в общината – храна,отопление,материали и всякакъв вид други разходи също е ангажимент на общинския бюджет и възлиза на 315 000 лв. за детските градини.Общинските училища все по-трудно се справят с издръжката си, която им осигуряват делегираните бюджети.В програмата за капиталови разходи на общината е предвидена сума за закупуване на 9 бр. мултимедийни проектори за детските заведения в Община Тервел.Планираната сума е 10 800 лв.Друга придобивка в сферата на общинското образование е стартиращото на 9.02.2017 г. столово хранене за всички ученици в ОУ „Христо Ботев“ в с.Зърнево.

    Центърът за личностно развитие (бивше ОДК) в Тервел ще се издържа с общо 88 000 лв., от които 30 300 лв. се осигуряват от държавата, а останалите – от Община Тервел.

    Общината отделя други 55 000 лв., за да осигури недостига от средства, необходими като допълване към държавната субсидия за училищните автобуси и превоза на деца, ученици и учители.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

    Общината има финансов ангажимент и по отношение на здравеопазването.Поемат се част от разходите на медицинския център, както и тези за отопление на амбулаториите на личните лекари в общинския център.За да се поддържат на добро ниво тези услуги, общината ще задели от бюджета си 160 000 лв.В програмата за капиталови разходи е предвидено да се направи и кабинет за ползване от личен лекар в с.Честименско.За целта ще се преустрои част от съществуваща сграда.Планирани за това са 20 000 лв. целеви капиталови средства.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

    И през тази година Община Тервел ще реализира през бюджета социални услуги чрез дома за стари хора, домашния социален патронаж, центровете за социални услуги в селата Коларци,Нова Камена и Попгруево,клубовете за възрастни хора в Тервел и по селата.Общо за социални услуги през годината ще се разходват 579 559 лв.Предвидени за дейността в тази сума са 56 000 лв. за капиталови разходи – за ремонти на клубовете в селата Коларци и Безмер и за продължаване на работата по строежа на клуба в кв.“Север“ на гр.Тервел.

    Община Тервел реализира социални услуги и чрез проекти , финансирани с европейски средства.Такива са проектите „Грижа в домашна среда“, „Топъл обяд“ и съвместни проекти с Агенция „Социално подпомагане“ чрез местната й дирекция в Тервел.

КУЛТУРА И СПОРТ

    Общинските политики в областта на културата се реализират в партньорство между общината, читалището в Тервел и 12-те читалища в селата.Издръжката на читалищата, определена по единен разходен стандарт е 211 700 лв.Сумата се разпределя между 13-те читалища по методика, разработена на база дейността им.Общината осигурява с бюджета си 120 000 лв. капиталови разходи за основен ремонт на конструкцията на покрива , ново външно отводняване и хидроизолация на покрива на читалищната сграда в гр.Тервел.С предходни проекти на общината тя бе санирана и бе ремонтирана зрителната зала.За дейността на общинския музей са предвидени 39 190 лв. Преобладаващата част от сумата ще бъде разходвана за продължаване на проучванията на базиликата в крепостта „Палматис“.

    За реализиране на дейностите по културен календар са предвидени 99 400 лв. Освен за традиционните за общината Празници на културата,Конкурс „Калинка Вълчева“, Преглед на лазарски и коледарски групи,Фестивал на дома за стари хора „Златна възраст“, са разчетени средства за всички значими национални празници и годишнини – 180 години от рождението на Васил Левски, 90 години от издаването на Йовковите „Старопланински легенди“ и „Последна радост“, 125 години от написването на всеучилищния химн „Върви, народе възродени!“.Предвидени в сумата от 99 400 лв. са и средства за развитието не децата от детския фолклорен ансамбъл, балет „Каприз“, школите на центъра за личностно развитие, самодейните състави в общината.Традиционно тези средства осигуряват пътувания на самодейците и децата за участия в страната и чужбина или тренировъчни лагери с хореография- за ансамбъла.Предвидени са още 12 000 лв. за заплащане на горивото на читалището в Тервел, за празници на селата, религиозни празници, авторски срещи и др.

    192 420 лв. осигурява общинския бюджет за клуб „Атлетик“ , клуб по шахмат и няколко футболни клуба в различни населени места на общината.С други 25 700 лв.ще се издържа градския стадион.

ОБРЕДИ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

    През 2017 г. Община Тервел планира капиталови разходи за два религиозни храма – 21 300 лв. за църковен храм ‚Рождество Богородично“ в с.Нова Камена (новоизграждащ се храм) и 16 000 лв. за доизграждане на допълнителна постройка към джамията в гр.Тервел.50 000 лв. са предвидени за възнаграждения на работещите и за издръжка в сферата на общинските обредни дейности.

НОВИ ПРОЕКТИ

    Паралелно с гласуването на общинския бюджет, бяха гласувани и две предложения на кмета за кандидатстване на община Тервел в Проект „Красива България – 2017“.

    Единият от проектите е за обновяване на седем функционални зони в сградата на читалище „Димитър Дончев – Доктора – 1893 “ в гр.Тервел – „Танцова зала, съблекални и тоалетни към тях“, „Репетиционни зали“, „Библиотека“, „Административни помещения“, „Гримьорни и санитарен възел към тях“, „Стълбища“, „Външни настилки“. Следва да се отбележи, че седемте функционални зони не са включвани в предшестващи проекти на Община Тервел за читалищната сграда.Реализирани през годините са два проекта – един за обновяване на зрителна зала и фоайе към нея, вкл. изграждане на нови санитарни възли за зрителите (финансиран по ПРСР 2007-2013) и един за енергийна ефективност на сградата, включващ енергоефективни мерки на външни ограждащи елементи (финансиран от Фонд „Козлодуй“).

    Читалищната сграда е с висока степен на използваемост и по тази причина възстановяването на функциите на вътрешните архитектурни елементи и на външните настилки на входа са от съществено значение за ползвателите – жители на всички населени места в Община Тервел.

    Възможностите за финансиране на общински проекти за читалищни сгради са силно ограничени в настоящия програмен период.За Община Тервел те се свеждат до Програма за развитие на селските райони, която обаче приоритизира читалищни сгради, обявени за паметници на културата. Периодът , в който са строени читалищните сгради в Община Тервел (архитектура от седемдесетте и осемдесетте години на миналия век) не предполага наличие на архитектурни елементи, които да послужат за основание за придобиване на статут „паметник на културата“ за която и да е читалищна сграда в Община Тервел.Проект „Красива България“ към момента за Община Тервел е единствена възможност за съфинансиране на общински проект за читалище.Читалищната сграда в гр.Тервел е избрана за инвестицията, тъй като тя е сградата, която при сравнение със сградите на 13-те читалища в общината е с най-висока степен на ползваемост.

    Вторият проект е за основен ремонт на открита спортна площадка в ОУ „Отец Паисий“ в с.Нова Камена.Училището е средищно, в него учат деца от пет населени места.

Публикувано на 03 Feb 2017