ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:БЮДЖЕТ 2017-ТА – КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ НЕГО ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


Когато говорим за бюджет 2017-та на Община Тервел хубавата новина е, че няма новина.Бюджетът не се отличава от миналогодишния – нито по отношение на дейностите, за които общината получаване от републиканския бюджет, нито за тези, които се издържат от местните общински приходи.Малко по малко ( със 71 200 лв.) в сравнение с миналата година е държавната издръжка на образованието – училища и заплати на детски градини.Това се дължи на намаляването на децата и учениците в общината – процес, който тече в цялата област Добрич.Също по-малко са средствата за здравеопазване.В случая под здравеопазване се разбира детска ясла и училищно здравеопазване.Причината за редукцията и в този случай е в броя на децата.Със 6 400 лв. повече са средствата за читалищата, а с 3200 лв. – за дома за стари хора.Всички държавни дейности, които изброихме – училища, детски градини, читалища, ясли, дом за стари хора – не могат да се справят с издръжката си само с помощта на средствата от държавния бюджет.Те получават допълнително средства от общината, някои имат и собствени приходи от такси, наеми на земи и пр.От републиканския бюджет Община Тервел ще получи през идната година общо 7 646 700 лв. – с 48 200 лв. повече от миналата година.
От местни данъци, такси, наеми на земи и др.общински активи, Община Тервел планира да получи през 2017-та година 2 809 359 лв.Сумата е съизмерима със събраната до момента за 2016-та.Тези средства обслужват всички дейности на общината – детски градини, ясли,всякакви извънкласни фирми за работа с деца, социални услуги,прояви от културния и спортния календар,улично осветление, текущи ремонти на всякакъв вид публична инфраструктура, чистота, озеленяване, пенсионерски клубове, ученически транспорт, екологични дейности, работа на администрацията , ритуали, музей, подпомагане на църкви и джамии и всякакви други начинания в полза на обществеността.
Разликата между бюджет 2016 и бюджет 2017 се крие във вътрешния баланс между разходи за възнаграждения на заети в общината и звената към нея и другите общински дейности.За увеличаването на минималната работна заплата, което следва да доведе до увеличаване на възнагражденията на останалите служители не е предвиден компенсаторен механизъм в републиканския бюджет.Така разходите за заплати ще нараснат значително и това ще доведе до намаляване на средствата, които традиционно общината влага в други дейности – текущи ремонти,материали и услуги от всякакъв характер.
Общата бюджетна рамка за 2017-та година е 10 456 059 лв.Ще се запази тенденцията общината да разчита изцяло на външно финансиране ( европейски проекти и други източници на финансиране), за да изпълни инвестиционната си политика.Устойчивият във времето, но ограничен размер на местните приходи не позволява разширяване на публичните услуги и реализиране на голяма инвестиционна програма.По-лесният начин да се подобрява публичната инфраструктура със собствени средства отново ще бъде невъзможен за Община Тервел.Остава по-трудният – проектите от външни донори.

Публикувано на 19 Dec 2016