ВНЕСЕНИ СА ТРИ ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На трети октомври изтече срокът, в който общини и читалища можеха да подават свои проекти по първия прием на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.Общините бяха ограничени в броя на проектите, с които могат да кандидатстват – до три проекта на една община.Община Тервел избра и разви във вид за кандидатстване три от общо деветте си подготвени технически проекти – тези, които съвпадат в най-голяма степен с приоритетите на програмата за този прием. Първият от трите проекта е за основен ремонт на три участъка от общинската пътна мрежа.Единият участък е пътят Жегларци-Бенковски-на територията на Община Тервел.Дължината му е малко над 5 км.Пътят е важен за икономическото развитие на общината, тъй като осигурява транспортна свързаност на Община Тервел с Община Добричка.Работещите малки фирми и земеделието в землищата на съседните села Жегларци и Бенковски се нуждаят от добро състояние на пътната настилка.В момента, въпреки извършеното преди години изкърпване и почистване на банкетите, пътят не е удобен за пътуване.Втората пътна отсечка е тази, която преминава през с.Безмер и свършва в края на с.Гуслар.След като през миналия планов период Община Тервел изпълни проект по същата програма за рехабилитация на участъка Тервел – Безмер, сега закономерно следва търсенето на финансиране за следващия участък – той започва от началото на с.Безмер, продължава до края на селото по трясето на главната му улица, преминава в пътя Безмер-Гуслар и свършва в края на с.Гуслар.Този път е с дължина от почти 6 км.Третият пътен участък е този, който започва от края на гр.Тервел ( срещу бензиностанцията на „Петрол“) и продължава до разклона , който осигурява връзка с пътя Тервел-Полк.Савово.Този път има дължина 1,74 км.Неговата рехабилитация цели да се осигури обходен път за гр.Тервел, за да се реши един важен за града проблем – тежкотоварните камиони да не влизат в града и да не преминават през ЖК „Изгрев“ и край входа на градския парк – ситуация, която е лошо наследство от градоустройството на Тервел , планирано преди десетилетия.

 Вторият проект е за основен ремонт на дванадесет улици в Община Тервел – десет са улици или участъци от улици в гр.Тервел, а останалите две улици са по една в селата Жегларци и Честименско.Общата дължина на уличната мрежа, включена в проекта е 5,26 км.За град Тервел улиците за рехабилитация са: 1. ул. "Ст. Караджа" от ОТ 35 до ОТ 45"- 793 м;2. ул. "Цар Иван Асен ²²" от ОТ 9 до ОТ 43"– 1 028 м;3. ул. "Гео Милев" от ОТ 43 до ОТ 70"- 240 м;4. ул. "Ив. Вазов" от ОТ 73 до ОТ 74"- 130 м;5. ул. „Черно море" от ОТ 60 до ОТ 62 "- 110 м;6. ул. "Раковски "от ОТ 25 до ОТ 243 "- 475 м;7. ул. "Оборище" от ОТ 129 до ОТ 139"- 350 м;8. ул."Люлин" от ОТ 62 до ОТ 141"- 340 м;9. ул. "Вихрен" от ОТ 60 до ОТ 139 "- 360 м;10.ул. "Климент Охридски" от ОТ 98 до ОТ 113 "- 320м. В селата улиците са: ул. 8-ма с. Честименско"-399 м. и ул. 17-та с. Жегларци"-710 м.

  Третият проект е за рехабилитация на водопроводната мрежа в три села от Общината.Ще бъдат подменени водопроводите на улици Втора и Трета в с.Зърнево ( 3.5 км.), на улици Втора и Шеста в с.Нова Камена ( малко над 1 км.) и на улица Трета в с.Безмер (820 м.).За разлика от предходния планов период, когато програмите не финансираха цялостно възстановяване на пътната настилка при подмяна на водопроводи и това затрудняваше общините, сега се допуска по-пълноценно възстановяване на уличната настилка.

  Освен тези, вече внесени за оценка проекти, Община Тервел е възложила и има технически проекти за следните инвестиции:основен ремонт на детска градина с.Безмер, основен ремонт на детска градина с.Орляк, основен ремонт на физкултурни салони в селата Коларци, Нова Камена, Зърнево и Безмер, реконструкция на открити училищни спортни площадки в СУ“Йордан Йовков“ гр.Тервел,ОУ с.Коларци и ОУ с.Нова Камена, изграждане на център за социални услуги в с.Безмер, Разширение и обновяване на домашен социален патронаж в гр.Тервел,основен ремонт на градски площад Тервел, обновяване на градски музей Тервел,вътрешен ремонт на читалище в гр.Тервел, реконструкция на „Стария съвет“ в гр.Тервел, основен ремонт на кметство с.Орляк, обновяване на градски стадион Тервел и открито игрище с.Безмер.Средствата от програмата обаче са ограничени и на общините е наложен лимит за брой проекти, с които могат да кандидатстват – до 3 проекта.Така изброените по-горе проекта представляват една много добра проектна готовност на общината,но към настоящия момент не могат да послужат за строителни работи.

  За Община Тервел алтернатива за дребномащабните вече проектирани инвестиции е общинския бюджет и стратегията на МИГ.Големите инвестиции обаче, като двете детски градини, физкултурните салони,площадът и стадионът са начинания, които могат да се реализират само чрез проекти с външно за бюджета финансиране.Възможностите в това отношение никога не са били много, а в настоящите условия са силно ограничени.


Публикувано на 11 Oct 2016