ОДОБРЕНА Е СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

 Министерство на земеделието и храните уведоми кмета на Община Тервел и председател на управителния съвет на МИГ за одобряването на стратегията за водено от общностите местно развитие за планов период 2014-2020 г. Подготвят се документите за подписване на договора за финансиране.

 Успехът на МИГ е от изключително значение за общностите и бизнеса в общините Тервел и Крушари.МИГ Тервел-Крушари е единствената местна инициативна група в областта, която успя да осигури навременно финансиране за малки проекти на бизнеса и местните власти за два поредни планови периода. И при двете кандидатствания – през 2011 и през 2016-та година, финансирането бе осигурено при изключителна конкуренция между местните инициативни групи. Средствата за подхода ЛИДЕР са малко, а регистрираните МИГ, които се конкурират със своите стратегии са много.МИГ Тервел-Крушари успя да спечели финансиране за двата планови периода, което позволи навременно прилагане на подхода ЛИДЕР и създаване на добри практики в двете общини.Това дава възможност предприемачите и общините да планират, проектират и реализират последователна и устойчива политика по отношение на инвестиционните си намерения. В условия на ограничен финансов ресурс както за частния, така и за публичния сектор, средствата, които се осигуряват чрез Стратегията на МИГ са изключително полезни и в много случаи представляват единствена алтернатива за реализирането на подготвени и необходими за населението проекти.

 Общо 2 933 х.лв. без ДДС очакват двете общини и бизнеса в Тервелска и Крушарска община.Три мерки с общ бюджет 1 633 х.лв. без ДДС са предназначени за земеделски и неземеделски дейности. Интензитетът на помощта е от 40 до 70 % - в зависимост от вида на инвестицията и статута на бенефициента. Други 1 300 х.лв. са за проекти на местните власти.И през този планов период , стратегията на МИГ дава приоритет на проектите на бизнеса. Така беше и през предходния планов период.

 Трудното начало на МИГ е вече минало.Икономическите оператори в двете общини се убедиха в безспорните ползи от работата на МИГ и осъзнаха възможностите, които имат чрез този инструмент за местно развитие.Помощта, която бе оказана в периода 2012-2015 на всички представители на малкия бизнес, за да подготвят и реализират устойчиви проекти, даде резултат.Сега проектната готовност на бизнеса е много по-добра, инвестиционните намерения в много случаи надграждат вече реализирани чрез МИГ проекти.Критериите за оценка на проектите са съобразени с тази обстановка и адресират решаване на характерни за територията проблеми – необходимост от подкрепа на млади предприемачи, от разкриване на работни места, от увеличаване на дела на производствата и преработването за сметка на услугите, от сдружаване на производители за постигане на ефективен маркетинг на продукцията им.

 Общините Тервел и Крушари също имат сходни проблеми, които ще намерят решение чрез МИГ – през последните години те се обърнаха към историческото наследство, което имат на териториите си – крепостите Залдапа и Палматис, за да го проучат и да създадат база за устойчив туристически продукт.Полезни ще бъдат и инвестициите в подобряване на материалната база на местните образователни звена и читалища.Социалните услуги също все още се нуждаят от разширяване и надграждане.

 Приемът на проекти от МИГ все още не е обявен.Това ще стане след като бъде подписан договорът за финансиране и се устрои работата на МИГ .Офисът на МИГ ще остане на същото място – на втория етаж на общинска сграда (бивше общежитие, сега ОДК ) в гр.Тервел. Помещенията са предоставени за безвъзмездно ползване на МИГ от Община Тервел и са основно ремонтирани, оборудвани и обзаведени.В Тервел ще има и обособено работно място в информационния център на общинска администрация – с осигурена достъпна среда за хора с увреждания.В Община Крушари ще функционира изнесено работно място.

Публикувано на 16 Sep 2016