ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

*На 22 август Община Тервел обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за детските, учебните и социалните звена в общината за период от една календарна година.Поръчката съдържа иновативен елемент – приложена е разпоредба на новия закон за обществените поръчки, според която две от обособените позиции в поръчката се възлагат директно на фирми от гр.Тервел – на „Джамбо-Л“ ЕООД – доставка на студено пресовани плодови сокове, произведени от плодове, отгледани в соствената овощна градина на фирмата и на „АИК“ ЕООД гр.Тервел - подправки и други сродни на тях .Директното възлагане стана възможно чрез прилагане на иновативни механизми от Закона за обществените поръчки от страна на Община Тервел.Това е една от формите за осигуряване на устойчивост на проекти, получили финансиране чрез местната инциативна група. Двете дружества, които ще доставят продукти на общината имаха проекти по Стратегията за местно развитие на МИГ през изтеклия планов период.
* Община Тервел обяви поръчка за изграждане на игрище за минифутбол в двора на ПГТО „Дочо Михайлов“ в гр.Тервел.Размерите на игрището ще са 42/25 метра.Игрището ще е оградено с висока четири метра ограда с два портала.Игралното поле ще е с покритие от изкуствена трева.Прогнозната стойност на игрището е 85 х.лв. с ДДС.Средствата са от капиталовата програма на Община Тервел.
*На 18 август в гр.Тервел бе проведена работна среща на кмета на Община Тервел и ресорния зам.кмет Д.Илиева с всички страни в строителството при санирането на четирите блока в ЖК“Изгрев“.Обсъдени бяха проблемите, които строителите срещат в хода на изпълнението на сградите и мерките, които Общината осигурява за минимизиране на затрудненията.Коментирани бяха крайните срокове за изпълнение и напредъка на работата по сградите.Към момента няма основание за отчитане на закъснения на графиците, одобрени от общината.Обектите се наблюдават регулярно от специалисти от общината , от строителен надзор и от инвестиционен контрол.Изяснено бе, че работните решения за изпълнението на проектите се вземат от този кръг лица.Те носят и отговорността за съответствието на изпълненото строителство с цеките на финансиращата програма.Последното се наложи след констатирани случаи, в които изпълнителите се опитват да изпълнят желания на живущите, при което се стига до несъответствия на проектите с целите на програмата и до нарушаване на технологична последователност на строителните работи.Като основно затруднение бе изтъкнато забявянето в осигуряването на достъп от страна на част от живущите, което затруднява довършителните работи по терасите и дограмите.Не се съблюдават и технологичната целесъобразност за редуване на дейности, които се изпълняват при сухо време и такива, които е целесъобразно да уплътняват работното време на строителите в дъжновните дни.Последното става в следствие на настояванията на живущи за по-бързо приключване на интервенциите по терасите, което е в разрез с одобрения за изпълнение график.Крайното заключение от работната среща бе, че темповете на работа са много добри.Изяснено бе, че приемането на завършените блокове от страна на общината ще стане след като са преминали тест след проливен дъжд.Тогава ще се установи дали изпълнителите ще отстраняват дефекти на изпълненото от тях строителство.
* На 31 август т.г. ще се проведе редовно заседание на общинския съвет.За него общината подготвя предложения за потвърждаване на съответствията на подготвените от Общината проекти за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони.Ще се кандидатства с максималния брой допустими за поканата за кандидатстване проекти – три.Инвестициите са в общински пътища ( три пътни участъка) , в участъци от водопроводната мрежа в селата ( в три села) и в учатъци от уличната мрежа на населените места в Общината – общо 11 улици.Инвестициите са на приблизителна стойност 8 млн.лева.

Публикувано на 23 Aug 2016