1974,60 лв. усвоени евросредства на човек от населението в Община Тервел към 30 май т.г.

Съгласно данните от три информационни системи, отчитащи усвояването на средства от еврофондовете за приключилия планов период, Община Тервел е усвоила общо 31 050 613 лв. за изпълнени от нея общо 30 проекти по пет програми, финансирани с европейски средства – Оперативните програми Регионално развитие, Околна среда и Развитие на човешките ресурси, както и Програма за развитие на селските райони и Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България.
В информационната система ИСУН са отразени шест проекта, за които Община Тервел е била бенефициент и е получила суми за изпълнените от нея дейности към 30.05.2016 г. Отразена е сума по шестте проекта от 9 511 747 лв.Тази информационна система служи на Института по пазарна икономика, който съгласно данните в нея отчита усвоените от Общините средства по оперативните програми.Оперативните програми са само част от всички финансирани със средства от европейски фондове програми, които общините изпълняват.
В информационната система на Държавен фонд „Земеделие“ Община Тервел фигурира като бенефициент по 21 проекта с обща стойност на усвоените суми 18 620 926 лв.с ДДС. Средствата, с които оперира тази програма са от Европейски земеделски фонд.ДДС за нея се плаща от националния бюджет.Седем са проектите по мерки 321 и 322, тринадесет проекта са реализирани по подхода „ЛИДЕР“, а един е проектът, чрез който е създадена местната инициативна група.
По два проекта за трансгранично сътрудничество са усвоени общо 102 933 лв.
В информационната система ИСУН не е отразена като усвоена от Община Тервел сума за изграждане и оборудване на претоварната станция в Тервел – 2 815 007 лв.Сумата ще бъде отразена в ИСУН като усвоена от Община Добрич в качеството й на водеща община по проекта, но бюджетът на Община Тервел по този проект е възлаган чрез обществени поръчки от Община Тервел и дейностите са изпълнени от нея.По тази причина сумата за претоварната станция се получава от Община Тервел и изградената с тази сума претоварна станция е част от активите на нашата община.Сумата се получава в пълен размер, тъй като Община Тервел, в качеството й на възложител на обществените поръчки за претоварната станция, няма наложени финансови корекции.
Съгласно данни от Националния статистически институт на територията на Община Тервел живеят 15 725 души.Това число служи за определяне на сумата за усвоени евросредства на човек от населението.
Информационната система ИСУН, която ползва Института за пазарна икономика за своите анализи дава достоверна информация за усвоени евросредства само за общините, които в планов период 2007-2013 г. попадаха в т.нар. агломерационни ареали – общините, на чиито територии има областни центрове и част от по-големите общини, които нямат областни центрове на територията си.Тези общини усвояваха евросредства само чрез оперативните програми, обхванати от ИСУН.Преобладаващата част от българските общини – над 200 бр. са бенефициенти основно по Програма за развитие на селските райони, данните от която не се отразяват в публично достъпната система ИСУН. Държавен Фонд „Земеделие“, който е управляващ орган на ПРСР , работи със собствена информационна система.

Публикувано на 20 Jun 2016