ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ НА ТЕРВЕЛ

На 1 юни управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ одобри проекта за пречиствателната станция на гр. Тервел. Съоръжението ще се изпълни като втора фаза на проекта за водния цикъл на Тервел.Линейната ВиК инфраструктура бе изпълнена през предходния програмен период като първа фаза на проекта.Всички строителни работи приключиха в уговорените срокове, а през м.май тази година бе извършена и финална проверка на изпълнението от страна на управляващия орган.
За изпълнението на пречиствателната станция е извършен избор на изпълнител по време на първата фаза на проекта.Обществената поръчка е съгласувана от управляващия орган на програмата без финансови корекции.Към момента са стартирали работи по съоръжението.Работата е в начална фаза – приключени са изкопните работи и с полага бетоновия фундамент.Съоръжението трябва да пречиства всички отпадни води на гр.Тервел, който вече е изцяло обхванат от канализационната мрежа.Пречиствателната станция се намира на площадката на старото пречиствателно съоръжение на града – извън регулационните граници на населеното място, но в непосредствена близост до него.
Стойността на проекта е 5 097 000 лв. без ДДС и включва строителство, изработване, монтаж и доставка на всички машини и оборудване, обучение на персонал,разходи за въвеждане на новите съоръжения в експлоатация, авторски надзор.Изпълнението следва условията на ФИДИК Жълта книга.
Този проект е третия одобрен общински такъв за мандат 2015-2019-та.Преди него бяха одобрени проект по Програма „Красива България“ и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Следващите дейности на Община Тервел по подготовка на проекти са адресирани изцяло към стартиращата за общини Програма за развитие на селските райони.Вече е внесен за разглеждане и оценка проекта за стратегия на МИГ,подготвят се няколко проекта за публична инфраструктура, които ще бъдат внесени след отваряне на програмата.

Публикувано на 06 Jun 2016