СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ Е ВНЕСЕНА ЗА ОЦЕНКА В МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

На 31 май 2016 г. Община Тервел внесе за оценка в Министерство на земеделието и храните стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на двете съседни общини Тервел-Крушари. Припомняме , че МИГ Тервел-Крушари бе създаден през 2011 година като резултат от реализиран от Община Тервел и ЕТ „Ренесанс-Кирил Жендов” с.Лозенец (Община Крушари) проект за постигане на нагласи у активните хора в двете общини за създаване на местна инициативна група.Чрез същия проект бе създадена и първата стратегия на МИГ.Тя получи финансиране през 2012-та година и благодарение на това финансиране десетки земеделци и представители на бизнеса от двете общини подпомогнаха начинанията си.Създадени бяха нови услуги, подобриха се мощности и материална база за разширяване на съществуващи производства и услуги.Двете общини също създадоха редица полезни публични инвестиции – предимно в социални услуги и дребномащабни подобрения на материалната база в отдалечените от общинските центрове села.

На 12 май т.г. приключи работата по новия проект, с който МИГ кандидатства в МЗХ, за да получи финансиране за бизнеса и публичния сектор за следващите години от работата си.В състава на МИГ бяха привлечени да участват представители на уязвимите групи и малцинствата, неправителствения сектор, земеделците и бизнеса.Участват и представителите на двете общини.Общото събрание на МИГ се състои от 32 –ма члена – физически и юридически лица, в т.ч. двете общини.Община Тервел предоставя за безвъзмездно ползване на МИГ самостоятелен етаж от общинска сграда с шест помещения, както и допълнително помещение за работа с хора с увреждания в информационния център на общината.Предвидено е заинтересованите страни от Община Крушари да получават информация на място, като за целта МИГ ще има координатор за Община Крушари.

Мерките, по които желаещите могат да подготвят проекти и да кандидатстват са 5, като за бизнеса и земеделците са предназначени 3 мерки, а за двете общини и за читалищата – други две.Финансовата помощ варира между 40 и 70 % за частния сектор – в зависимост от характера на инвестицията и вида на бенефициента.Независимо от това, че условията за допустимост и кандидатстване следват общоприложимите правила на мерките по ПРСР 2014-2020 г. критериите за оценка на проектите отразяват спецификата и приоритетите за територията на МИГ Тервел-Крушари и се различават от критериите за оценяване на проекти по основните мерки на ПРСР.Прилагането на стратегията цели да коригира съществуващи на конкретната територия дисбаланси – разбира се в условията на действащото национално законодателство.Общо за малки проекти на бенефициенти от общините са предвидени 2 933 х.лв. без ДДС.Към тази сума за инвестиции ще се добави и собственото участие на бенефициентите.Стратегията отразява заявения към момента интерес от стопанския сектор, общините и неправителствения сектор от територията на МИГ.Заключителната среща за презентиране на новата стратегия

„МИГ Тервел-Крушари” подаде проект по първата покана на МЗХ за местни инициативни групи.Това стана възможно основно поради факта, че организацията вече има натрупан опит от реализирането на стратегия за периода 2012-2013 година.От съществено значение е инвестиционните нагласи да се финансират без забавяне, което води до постигане на стабилни показатели за територията.Това мотивира ръководството на МИГ и общините да положат нужните усилия за навременна подготовка за новия програмен период на ПРСР.

Публикувано на 03 Jun 2016