ИНТЕРЕСНИ ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

МИГ Тервел- Крушари подготвя новата стратегия за местно развитие.В тази връзка бяха събрани и анализирани данни за различни сектори от обществения и стопанския живот в двете общини.Интересни са данните за земеделските стопанства в Община Тервел.След преглед на всички анкетни карти на земеделските производители се установиха следните факти: В община Тервел работят и произвеждат общо 923 земеделски стопанства, а в Община Крушари - 248 стопанства.
446 земеделски стопанства в Община Тервел Тервел произвеждат годишно продукция на стойност до 8 000 евро.За сравнение - съгласно разчети на Министерство на земеделието такъв производствен обем има едно стопанство, което се грижи за 120-140 дка засяти със зърнени култури или стопанин, който отглежда 126 кошера пчели.Такъв е производственият обем на стопанство с 8 млекодайни крави или 115 овце-майки.При орехите, лешниците и другите черупкови минималният производствен обем се постига с масив от 38 дка.
От малките 448 земеделски стопанства в Община Тервел 264 отглеждат зърнени култури, 14 са за етерично-маслени култури, а 7 имат малки овощни градини.17 стопанства имат малки орехови и лешникови градини, 53 отглеждат тикви, 4 се занимават с млекодайни говеда, 44 - с овце, а 43 имат пчелини.
На следващо място са стопанствата, чиито годишни производствени обеми са между 8 000 евро и 25 000 евро. В Община Тервел с такива обеми са 232 земеделци. 87 от тях са предпочели традиционните за района зърнени храни, а 76 отглеждат масиви с тикви. Само осем земеделци от тази група се занимават със зеленчукопроизводство.Прави впечатление, че в тази група попадат 38 стопанства отглеждащи млекодайни говеда и 37 собственици на пчелини.Има също 15 овощни градини и 19 градини с черупкови култури.24 земеделци от групата с този производствен обем отглеждат овце.
В групата на по-едрите земеделци ( производствен обем от 25 до 50 х.евро) са 94 стопанства в Община Тервел.Прави впечатление, че по равен брой - по 40 стопанства отглеждат зърнени култури, млокодайни говеда и тикви.
С производствени обеми между 50 и 75 х.евро могат да се похвалят 54 земеделски стопанства в Тервел.26 от тях произвеждат зърнени храни, 13 отглеждат тикви, а 11 се грижат за млекодайни говеда.
В сегмента на големите стопанства с годишен производствен обем между 75 х. и 100 х. евро попадат 20 земеделски стопанства в Община Тервел. Девет от тях са зърнопроизводители, 4-ма отглеждат тикви, а други четирима млекодайни говеда.
Между 100 - 150 х.евро годишен производствен обем имат 29 земеделски стопанства.14 от тях са зърнопроизводители, 7 отглеждат тикви, а 5 - млекодайни говеда.
Най-едрите земеделци са тези с годишен производствен обем над 150 х.евро.В тервелска община те са 48. Зърнопроизводители са 31 земеделски стопани от тази група. Тук има 4 големи овощни градини и две градини с черупкови култури (орехи, лешници).Седем стопанства отглеждат масиви от тикви. Тук има един голям зеленчукопроизводител.Пет ферми в тази група отглеждат млекодайни говеда.

Публикувано на 24 Apr 2016