ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ФИНАНСИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Община Тервел има седем общински и едно държавно училище.От общинските училища едно е начално – в с.Каблешково, пет са основни - в селата Нова Камена, Коларци,Безмер, Зърнево и Орляк. Едно от училищата, това в общинския център е средно.Държавното училище е ПГТО „Дочо Михайлов”.

Всички училища в страната получават издръжка от републиканския бюджет чрез общините.Размерът на тяхната издръжка се определя на база брой ученици, които учат в съответното училище. Въпреки тази обща постановка обаче, общините имат правото да разпределят 20 % от училищната субсидия по показатели, които отразяват общински политики в училищното образование.По този начин общините могат да коригират дисбаланси, които биха се отразили негативно на работата на училищата през бюджетната година. Какви са акцентите в местната политика спрямо училищата в Община Тервел през 2016-та, и по специално в онази й част, която има финансови измерители ?

Акцентът е поставен на резултатите от учебната работа.Общината ползва за определяне на добавката за финансиране на училищата един обективно измерим показател, а именно рейтинговата система на МОН за резултатите от национално външно оценяване на всички училища в страната. От извършеното от МОН класиране на училища става ясно, че с най-високи резултати сред общинските училища е СОУ в Тервел,следвано от следните училища (подредени по резултат):Коларци, Зърнево, Безмер, Орляк, Нова Камена и Каблешково.Така чрез добавка за постигнати резултати СОУ Тервел получава 20 602,85 лв., училището в Коларци 18 640,67 лв., училището в с.Зърнево – 15 697,41 лв., в Безмер – 13 735,23 лв., Орляк – 11 773,06 лв., Нова Камена – 9 810,88 лв. и Каблешково – 7 848,70 лв.Втора добавка за резултат получава училището в с.Коларци – добавка за училище с най-висок резултат в малко населено място.Стойността на тази добавка е 12 263,60 лева.За СОУ Тервел е предвидена добавка за училище, което обучава ученици в гимназиален етап.Тази добавка е в размер на 49 054,40 лв. Добавка за отопление на течно гориво или газ получават всички училища, с изключение на началното училище в с.Каблешково, което поради малкия си размер се отоплява с твърдо гориво.

Като цяло – общинските училища имат субсидия от 2 158 600 лв., т.е. със 156 х.лв. по-малко от миналата 2015 година.Намалението се дължи на по-малък брой ученици.Незначително е намалението в училищата в селата Нова Камена, Каблешково и Зърнево ( с по две до три деца).Най-голям брой ученици са загубили СОУ в Тервел и училищата в селата Коларци и Орляк.


ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА УЧИЛИЩАТА


Община Тервел вече започна работа по общински проекти за подобряване на материалната база на обазователните звена.През месец януари т.г. бе внесен за разглеждане от „Красива България” проект за обновяване на двете актови зали на най-голямото общинско училище – СОУ в Тервел.Училището разполага с две актови зали- голяма, с 270 места в сутерена на сградата и малка, с 90 места – на последния етаж. Двете актови зали не са ремонтирани основно от времето на откриване на училището – през 80-те години на миналия век.Преди три години общинското и училищното ръководство ремонтираха сцената на голямата актова зала и възстановиха ползването й, но нуждата от основен ремонт остана. С проекта, внесен в „Красива България” се предвижда изпълнението на следните дейности: полагане на нова настилка от ламиниран паркет подходящ за обществени сгради, премахване на горими дъсчени обшивки по стените и замяната им с гипсокартон, ремонт на гримьорни, подновяване на стени и тавани, претапициране на всички театрални столове в двете зали.Паралелно с това ще се обмажат с огнезащитни бои и лакове всички дървени и метални части на стационарно закрепените столове.Стойността на проекта е 69 832 лв. с ДДС.В сумата се включват и средства за квалификация на безработни лица, които ще бъдат наети при изпълнението на обекта.Дейностите ще бъдат изпълнени през настоящата 2016 година.

В края на 2015 и началото на 2016 г. бяха обявени обществени поръчки за избор на проектантски екипи, които трябва да изготвят технически проекти за основни ремонти на физкултурни салони в селата Зърнево, Безмер, Коларци и Нова Камена, както и за откритите спортни площадки в СОУ Тервел, в училищата в селата Нова Камена и Коларци и в ПГТО”Дочо Михайлов” в гр.Тервел.Възлага се и проектиране на основен ремонт на детските градини в селата Орляк и Зърнево.За последните два проекта вече е избран изпълнител – софийската фирма ДММ-Дизайн” ЕООД. За физкултурните салони и спортните площадки процедурите за избор още не са приключили.Всички инвестиции в материалната база на училищата и детските градини са планирани за предстоящо кандидатстване по ПРСР 2014-2020 , с изключение на спортната площадка на ПГТО, която Община Тервел ще изгражда със собствени средства през 2016 г. Отново собствени средства ще бъдат вложени през 2016 г. в кухненския блок на детската градина в с.Зърнево, където от есента ще се приготвя храна и за децата в местното училище.

Публикувано на 26 Feb 2016