ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ПОРЪЧКИТЕ ЗА САНИРАНЕ НА ВТОРИЯ ЕТАП ОТ БЛОКОВЕТЕ В ТЕРВЕЛ

В края на 2015 г. Община Тервел обяви поръчки за избор на изпълнители, които да направят технически,конструктивни и енергийни обследвания на блоковете "Иглика", "Детелина", "Прогрес" и "Хан Тервел" в кв."Изгрев".Подадени бяха рекорден към момента за Община Тервел брой оферти – шестдесет и четири. Прави впечатление, че в началото на работа по Националната програма за енергийна ефективност на жилищните блокове, фирмите бяха скептично настроени и не желаеха да участват в обществените поръчки.Сега, след като е видно, че програмата работи – т.е. държавата разплаща разходите , а общините изпълняват дейностите по саниране, интересът на участниците нарасна неколкократно.Оценката на офертите за четирите блока приключи на 25 януари т.г. с избор на общо три фирми, които трябва да изпълнят обследванията на четирите блока.За технически и конструктивни обследвания като най-конкурентноспособна е оценена офертата на добричката фирма „Билдконтрол” ЕООД . За енергийно обследване на сградите са класирани две фирми – „Трауминвест”ЕООД гр.Варна, която ще обследва блоковете "Иглика" и "Прогрес" и „Диамант БГ” ЕООД гр. София, която ще работи по блоковете "Детелина" и "Хан Тервел".


Община Тервел започва подготовка на документация за обявяване на поръчки за обследване на следващите по хронология на регистрирането си сдружения на собствениците – тези на блоковете с по-малко от 36 апартамента.Най-бързи се оказаха собствениците от блок „Теменуга” (30 апартамента), чиито документи вече постъпиха в Българска банка за развитие в гр.София за изготвяне на договор за финансиране.Общината ще стартира избор на изпълнител за обследване на този блок на 1 ви февруари.

НОВИЯТ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


Двадесет и седми януари е денят, в който ще се разглежда новият общински бюджет.Паралелно с него се разглеждат Стратегия за управление на общинска собственост в Община Тервел за мандат 2015-2019 година, както и годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Тервел през 2016 г.Дневният ред на общинската сесия включва още предложения и докладни записки, както и изказвания на граждани.
Първоначалният проект на бюджета за тази година не се различава от този за миналата година.Числата са сходни, увеличението в тазгодишния бюджет спрямо миналогодишния е само 223 х.лв. Тези суми се получават като увеличение от минималното нарастване на стандартите, по които общината получава суми за част от работните заплати на заетите в дейности образование, социални услуги, здравеопазване и култура. Увеличението не достига , за да се покрият разходите за работни заплати , поради увеличаване на минималната работна заплата за страната с 60 лв. за месец от 1 януари – от 360 лв. на 420 лева. Общата бюджетна рамка за 2016-та е в размер на 9 833 х.лв., а за 2015-та тази цифра бе 9 610 х.лв.

РАЗЛИЧНИ ПРИОРИТЕТИ И ПРОБЛЕМИ


Това обаче съвсем не означава, че няма с какво да отличим 2016 - та от предходната година.Разликите произтичат от новите дейности, които Община Тервел разкри през 2015 година и от различните й приоритети за 2016-та. През миналата година трикратно бе разширен капацитетът на местните социални услуги в общината - в системата се включиха три нови центъра за социални услуги, които обхванаха още стотици потребители - деца, ученици и възрастни в цялата община.По тази причина започнахме 2015 година с шест щатни бройки заетост в домашните патронажи, а за 2016-та в тях ще се трудят 16 души.По аналогичен начин стоят нещата в управлението на отпадъците.Стартът на претоварната станция доведе до увеличение на щатната численост на звено чистота - от 30 души в началото на 2015-та до 35 през 2016-та година.
Общинската дейност "Детски градини" изглежда доста по-различно от миналата година.През 2015 -та недостигът на средства за работни заплати на заетите в дейността бе 139 х.лв. Тези средства общината осигури, за да могат детските учителки и останалия персонал да получат заплати, средства за СБКО и за диференциирано доплащане.През 2016-та година сумата, която не достига е вече 250 х.лв. Нарастването на този недостиг се дължи на две основни причини - увеличаването на работните заплати в съответствие с ръста на минималната работна заплата и намаляването на броя на децата в няколко детски градини в села от общината.Последното е следствие на миграционни процеси, предимно към европейски държави.Общината вече работи по мерки, които да приложи паралелно с влизането в сила на новия закон за предучилищно и училищно възпитание от 1.08.2016 година и така да постигне по-голям брой деца в детските градини.От друга страна се разглеждат варианти за оптимизиране на разходите.Не се предижда да се извършват съкращения на работещи в трудоспособна възраст.
Трета поредна година Общината финансира голяма част от разходите на медицинския център в Тервел, както и отоплението на газ на кабинетите на личните лекари.Тази дейност ще коства на общинския бюджет през 2016-та сума от 220 х.лв., но осигурява регулярно обслужване на населението с дейности от доболничната помощ и не може да бъде пренебрегната.
Спортните , извънкласните и самодейните занимания на децата и младите хора продължават да намират своето място в общинския бюджет.Провизирани са разходите на клуб "Атлетик", футболни клубове в селата Безмер (нов клуб),Зърнево, Орляк, Жегларци и ФК "Септември" Тервел - деца, юноши и мъже.Новост в спортната програма на общината е клуб по шахмат, за който през тази година в общинския бюджет са разчетени 8 000 лв. В клуба тренират мъже и деца.Заделени са средства за пътувания за изяви на детския фолклорен танцов ансамбъл 'Калинка Вълчева" и на Балет "Каприз".Ще се подкрепя работата на школите в ОДК.
Разходите за култура са в същия обем,като през 2015-та година.Провизирана е работата на 13-те читалища,отделени са средства за отопление на читалището в Тервел- зала и репетиционни, за прояви на детски градини, пенсионерски клубове, самодейни състави, събори по селата.Тази година, през м.септември, Тервел ще стане място за среща на любителите на фолклора - чрез сливането на две значими прояви - конкурс за добруджанска песен "Калинка Вълчева" и Добруджански събор "Тервел".

ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ


Община Тервел завърши 2015 година без неразплатени просрочени разходи, но и с минимален преходен остатък.Малкият преходен остатък се дължи на подчертано засилената инвестиционна политика на общината през 2015-та - много европейски проекти, които трябваше да бъдат завършени по едно и също време и респ. съфинансирани или дофинансирани за обезпечаване на дейността на изградените обекти.Поради тази особеност на 2015-та , през настоящата година общинското ръководство трябва да поддържа по-резервирана , рестриктивна и ориентирана по посока на основните общински дейности политика на разходите, като паралелно с това се стреми да постигне оптимално ниво на приходите си. Последното без да увеличава местните данъци и такси.
По отношение на дълговите инструменти Община Тервел е в добро състояние.В края на 2015 -та бе издължен окончателно дългосрочен кредит, ползван през 2006-та година за облагоустрояване на новата част на кв."Изгрев" в гр.Тервел и за асфалтиране на част от ул."Хан Аспарух". В началото на т.г. общината издължи и мостовия си кредит към Фонд ФЛАГ ЕАД , ползван за водния цикъл.Към настоящия момент Община Тервел има само един краткосрочен кредит от 1 333 х.лв., който е за мостово финансиране на претоварната станция.Този кредит трябва да бъде възстановен до края на м.март т.г., след като бъдат верифицирани средствата от Оперативна Програма "Околна среда".Общината ползва и дългосрочен кредит от 400 х.лв., с който осигурява съфинансирането на проекта за водния цикъл. През 2016 г. се очаква краткосрочната задлъжнялост на общината намалее и да се сведе до 800 х.лв., която сума ще се ползва за мостово финансиране на междинни плащания по пречиствателната станция.Дългосрочната задлъжнялост ще нарастне с 200 х.лв., равняващи се на дългосрочен кредит за съфинансиране на изграждане на ПСОВ.

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА


По-различен е и поименният списък на капиталовите разходи на общината.Докато в предходни години преобладаваха разходи за основни ремонти на сгради , през 2016-та година са предвидени 96 000 лв. с ДДС за проектиране на обекти, авторски надзор и изготвяне на доклади за съответствие на проектите за издаване на разрешения за строеж.Това се прави, за да може Община Тервел да си осигури проектна готовност за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони, чието отваряне е планирано за края на м.май т.г. Обектите, които са посочени в капиталовата програма за проектиране са: детските градини в селата Орляк и Безмер, физкултурните салони в селата Нова Камена, Коларци, Зърнево и Безмер, изграждане на Център за социални услуги в с.Безмер , основен ремонт и разширяване на домашен социален патронаж в Тервел, основен ремонт на улици в селата Зърнево, Жегларци, Безмер и Честименско,спортни площадки в училищата в Тервел, Коларци и Нова Камена, основен ремонт на две от нивата на централната градска част в гр.Тервел.Инвестициите, които трябва да се случат през тази година с помощта на финансиране от капиталовата програма са: изграждане на кухня-майка с направления за хранене на деца, ученици и възрастни в с.Зърнево, основен ремонт на клуб на пенсионера в с.Безмер, основен ремонт на покривите на кметствата в селата Ангеларий и Главанци, ремонт на джамия в гр.Тервел. Инвестициите , адресирани към младите хора в общината и планирани да станат факт през 2016-та са площадка за минифутбол в двора на професионалната гимназия в Тервел и втори етап (груб строеж) на изградения до кота нула през миналата година клуб за младежи в кв.Север на гр.Тервел.Предвидени са средства за основен ремонт на един участък от общинската пътна мрежа, който скъсява маршрута на пътуващите от района на с.Нова Камена до третокласния път за гр.Добрич (пътен възел при с.Кочмар).

ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ - ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИПрез 2016-та година няма да се работи по големи европейски проекти, тъй като едва в средата на годината ще се кандидатства за такива.Разчетите на общината за 2016-та обаче все пак включват външно финасиране : 80 000 лв. по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за създаване на център за домашна грижа,50 000 лв. за социалните и лични асистенти по програма "Нови възможности", 80 000 лв. по програма "Подкрепа за заетост", 35 000 лв. за проект за образователна интеграция на деца и ученици в общината. Продължаващи от предходния планов период са проектите за Пречиствателната станция и две плащания на ДДС по проекти по старата ПРСР.Тези проекти са завършени, предстои да се разплати ДДС за тях - от ПРСР към общината.

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Стратегията за управление с общинска собственост и годишния план за управление към нея резюмират видовете и размерите на общинските поземлени имоти и сградния фонд.От стратегията гражданите могат да научат, че общината има общо 75 626,95 дка поземлени имоти, като от тях 7 964,83 са ниви, 20 360,2 дка са гори, 43 302,56 дка са пасища и 3 999,36 са друг тип имоти -дворове,терени, лозя.Общината отдава под наем всички свои земеделски земи и годните за ползване пасища и от тази си дейност през 2016-та очаква приходи в размер на 695 х.лв.Други 30 000 лв. общината планира да получи от наеми на търговски обекти и свободни терени.
Като основен проблем в стратегията се разглеждат пустеещите обществени сгради в селата - закрити през последните 30 години училища, недостроени огромни по площ комбинирани сгради, които са останали незавършени и сега крият опасност от падане на строителни материали.
Разглеждат се и всички видове имоти и сгради, които са ненужни за общината и ще бъдат обявени на търг - за инвестиции от страна на граждани и фирми, които живеят или работят в Община Тервел.

Публикувано на 26 Jan 2016