ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2015

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. в Община Тервел са открити общо тридесет и шест процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, от които двадесет и четири открити процедури, седем процедури на договаряне без обявление и пет процедури по реда на глава осма „а“ от ЗОП - чрез публична покана. Четири процедури са финансирани със средства по оперативни програми (последните проекти за стария програмен период), а останалите тридесет и две са финансирани със средства от общинския и републиканския бюджет.

По проекти, финансирани със средства от ЕС, са обявени обществени поръчки за: основен ремонт на улица „Дочо Михайлов” в гр.Тервел, доставка на парково оборудване, доставка на 1 бр.автомобил за разнос на храна за център за социални услуги в с.Нова Камена и доставка на кухненско оборудване за център за социални услуги в с.Поп Груево.
Двадесет и четири обществени поръчки са възложени чрез провеждане на открита процедура по ЗОП - доставка, услуга или строителство: седем са за строителни и ремонтни дейности на сгради, пътища и улични участъци, осем - за инженерни услуги за реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (санирането на първите два блока), три – за проектиране и авторски надзор за основен ремонт на улици. Четири от обявените обществени поръчки са свързани с извършване на доставки. А именно: доставка и монтаж на съоръжения за деца и доставка на пейки и кошчета; доставка на 1 бр. автомобил за разнос на храна за център за социални услуги в с.Нова Камена; доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детската ясла, ДСХ, ДСП, ЦСУ, СОУ “Йордан Йовков“, ОУ„Д-р Петър Берон”.
Проведена е една открита процедура за извършване на специализиран превоз на ученици, както и една за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.
Чрез процедура на договаряне без обявление са възложени седем договора, от които два чрез Софийска стокова борса за доставка на горива –за автомобили и машини, ползвани от общината и за отопление на звената на бюджетна издръжка към Община Тервел.Две процедури са за изпълнение на допълнително възникнали работи по строителство на претоварната станция – трасе за външно ел.захранване, една за авторски надзор при изпълнение на СМР, една за изпълнение на работи за ел.трасе на канлна помпена станция и една за допълване на технически проект за пътя Жегларци-Бенковски.
Има проведени пет процедури за избор на изпълнители чрез публична покана, които са приключили с избор на изпълнител. Те са за изготвяне на работни проекти за обекти от пътната инфраструктура; за строителен надзор за ниско бюджетни обекти; за избор на оператор за предоставяне на мобилни и стационарни услуги; за доставка на съоръжения за игра и спорт на открито и за избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги.
Осем други поръчки са открити през 2015 година, но все още са в процес на оценка или подаване на оферти.Четири от поръчките са за обследвания на блоковете Иглика, Прогрес,Детелина и Хан Тервел и оценката им приключи на 25 януари т.г.Останалите са за изготвяне на технически проекти, с които Община Тервел ще кандидатства по новата Програма за развитие на селските райони.

Публикувано на 26 Jan 2016