Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПО КАКВИ ПРОЕКТИ РАБОТИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Община Тервел има една основна възможност да инвестира в публичната си инфраструктура и тази възможност е новата Програма за развитие на селските райони.Първият прием на общински проекти е насрочен за края на м.май т.г.Проектите се оценяват на принципа на конкурентния подбор, което отличава малките общини и в частност Община Тервел от общините, които са областни центрове.Средствата за тях по ОП“Региони в растеж“ са резервирани за всяка конкретна община и така нейните проекти не се конкурират с проектите на останалите общини.По причина на късното отваряне на ПРСР (година и половина след началото на програмния период) и при съобразяване с необходимостта да бъдат подготвени конкурентноспособни проекти, които да бъдат класирани за финансиране, Община Тервел определя 2016 година като една различна година.Сравнение се прави между настоящата и последните пет години.Различното е, че годината ще бъде подготвителна и реалните инвестиции, които ще станат факт до края на 2016 -та ще са малко. В замяна на това пък,Общината ще има шанса да подготви няколко проекта през тази година, да проведе обществените поръчки за избор на изпълнители и през 2017 -та да направи голяма част приоритетните за нея инвестиции.Кои са те,или с други думи – какви проекти се подготвят в момента, за да се внесат за оценка по ПРСР?
Най-приоритетния за Община Тервел проект е този за създаване на новата стратегия на МИГ Тервел-Крушари.Тук същината отново ще бъдат проектите на бизнеса.Ще се предвидят възможности за изграждане на сондажи, напоителни системи и други активи, които увеличават производителността на земеделските стопанства на територията на общината.Освен добрите практики, в стратегията ще бъдат отразени и научените уроци от първите две години на работата на МИГ.Приоритетни за стратегията от гледна точка на общината ще бъдат малки проекти за образователни звена – материални активи за интерактивни методи на работа в малките детски градини в селата, малки открити спортни площадки в училища в селата и др.
Общината подготвя проект за основен ремонт на участъци от пътната и уличната си мрежа.Този проект ще бъде един от най-високо бюджетните общински проекти. Подборът на участъците следва приоритетите на общинския план за развитие и включва:пътят от с.Жегларци до с.Бенковски,който осигурява пътна връзка с община Добричка, улици в големите и средни села в общината (Зърнево,Безмер,Жегларци,Нова Камена, Честименско), както и в гр.Тервел.Предвижда се и рехабилитация на втори участък от водопроводната мрежа на с.Безмер.

Подготвя се проект и за обновяване на образователната инфраструктура в Тервел и селата от общината.И тук подборът на обектите следва логиката на броя ползватели, т.е засяга големите села и средищните училища.Подготвят се проекти за цялостно обновяване на детските градини в селата Орляк и Безмер.Преустройствата на сградите се съобразяват с влизащите от 1 август т.г. промени в закона за предучилищното и училищното образование, т.е. въвеждането на по-гъвкави за общините възможности за обособяване на групи с деца в яслена възраст, както и с легитимиране на допълнителните услуги, които могат да предлагат общинските детски градини .Поставя се акцент и върху възможностите за спорт на по-големите деца в училищата.Проектират се основни ремонти на физкултурните салони в селата Коларци и Нова Камена (средищни училища), както и на салоните в селата Безмер и Зърнево.В СОУ Тервел се проектира нова открита спортна площадка.
Подготвят се и инвестиции в социалната инфраструктура .Ще се мултиплицира успешната практика за изграждане на центрове за социални услуги по селата.След като заработиха центровете за социални услуги в селата Нова Камена, Коларци и Поп Груево и работата им се оказа много успешна и полезна за хората в обслужваните от тях села, сега се подготвя проект за преустройване на съществуваща сграда в с.Безмер в център за социални услуги.Втори обект от социалната инфраструктура, който ще бъде внесен по ПРСР е този за обновяване на материалната база на патронажа в гр.Тервел.
Подготвя се и проект за обновяване на площадното пространство на общинския център.
Съществен момент в работата през 2016 година е подготовката на нов проект по Оперативна програма Околна среда.Този път се цели надграждане на проекта за претоварна станция.Инвестицията ще бъде в площадка за компостиране на растителни отпадъци.Целта е намаляване на обема на отпадъка, който се депонира от Община Тервел в регионалното депо в с.Стожер.
До първи февруари т.г. пък Общината трябва да внесе проектното си предложение за втората фаза на проекта за воден цикъл – пречиствателната станция на Тервел.
Съществен обем от работата на Общината през тази година отново ще бъде санирането на жилищните блокове.Към края на 2015 година договори за финансиране по Програмата имаха всички шест жилищни блока, които отговаряха на изискванията на програмата за 2015 г., т.е 100 % от допустимите сгради осигуриха финансиране за санирането си, а две от тях бяха с изцяло приключено строителство. В момента текат процедурите за възлагане на обследванията на четирите блока и шансовете за изпълнение на строителството през 2016-та са много добри.Още 12 блока, които са допустими за саниране от 1 януари 2016 година, вече регистрираха сдруженията си и се готвят за кандидатстване.За тях също съществува реален шанс за изпълнение на строителство до края на 2016-та година – в зависимост от финансовите възможности на Програмата.
Общината работи и по проекти за социални услуги.На 6 януари т.г бе внесен проект за създаване на център за домашна грижа (предоставяне на комплекс от почасови социални и здравни услуги на около 54 възрастни и хора с увреждания в Община Тервел).Внесени са проекти и за дейности по образователна интеграция на ученици.Подготвя се за внасяне по Проект“Красива България“ инвестиция в двете актови зали на СОУ.
Собствени средства през 2016-та година Община Тервел отделя за създаване на кухня-майка в кухненски блок на ЦДГ в с.Зърнево с оглед осигуряване на топла храна и на учениците, които учат в училището в селото.Предвижда се изграждане на открита спортна площадка за минифутбол в Тервел.Ще продължи (до фаза груб строеж) изграждането на клуб за младежи в квартал“Север“ на гр.Тервел.

Публикувано на 07 Jan 2016