Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ПЪРВО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ ЗА НОВИЯ МАНДАТ

На 12.12.2015г. (събота) от 10:30 часа се проведе първото редовно заседание на новоизбрания общински съвет за мандат 2015-2019г.
Преди общинските съветници да започнат своята работа по дневния ред, клетва положи новоизбрания общински съветник от БСП – г-жа Стефка Костадинова. Тя заема мястото на Калоян Тодоров, чийто пълномощия са прекратени на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА (подаване на оставка до председателя на ОИК). Калоян Тодоров бе председател на Общински Съвет Тервел в мандат 2011-2015 г. В настоящия мандат той ще извършва юридически услуги за Община Тервел.
Общинският съвет трябваше да разгледа 31 предложения.Една част от тях касаеха работата на местния парламент, а друга – текущи ангажименти на общинска администрация.

ПО УСТРОЙВАНЕ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Приет бе основният нормативен документ за общинския съвет - Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложеният проект на правилника в голямата си част повтаря досега действащите текстове. Допълнена е нова глава „Международни връзки на ОбС. Сдружаване на общината“, в нея са разписани правилата при сдружаване на общината с други общини, при посрещане на международни делегации и изпращането на такива.
Създават се 4 постоянни комисии на общинския съвет от по 5 члена - ПК „Бюджет, финанси, икономика, европейски фондове, национални и регионални програми”; ПК „Инфраструктура, транспорт и общинска собственост”; ПК „Образование, здравеопазване, култура, спорт, социална политика, вероизповедание и туризъм”; ПК „Обществен ред, устройство на територията и екология”. Всеки общински съветник е длъжен да участва поне в една комисия. Избрани бяха и ръководства на комисиите - председател и заместник председател. Избрани бяха : ². ПК „Бюджет, финанси, икономика, европейски фондове, национални и регионални програми” -Никола Гочев Проданов (БСП)– председател и Урал Мехмед Кязим (РБ)– зам.председател;²².ПК „Инфраструктура, транспорт и общинска собственост” - Исмет Абил Абил (МК”За нов Тервел”)- председател, Живко Георгиев Желязков (ГЕРБ)– зам.председател;²²². ПК „Образование, здравеопазване, култура, спорт, социална политика, вероизповедание и туризъм” - Иван Димитров Желязков (БСП)- председател , Нели Динкова Денева (БСП)– зам.председател;²V. ПК „Обществен ред, устройство на територията и екология” - Фикрет Ешреф Мюрсел (МК „За нов Тервел”– председател и Костадин Николов Станчев (ЕНП)– зам.председател.
Общинските съветници гласуваха възнаграждението на председателя на ОбС, размерът на което по закон, не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.Такова е и конкретното предложение , което бе разгледано от Общинския съвет – председателят да има възнаграждение в размер на 90 % от това на кмета , което ще получава в случай, че работи на пълен работен ден.
Четвърта точка е внесено предложение от председателя на общинския съвет за определяне възнагражденията на общинските съветници за участията им в заседания на съвета и неговите комисии. По закон общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец. Председателят предложи месечното възнаграждението на общинския съветник за участието му в заседания на ОбС и постоянните му комисии да е в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. От МК „За нов Тервел” предложиха месечно възнаграждение за съветниците от максималните 70 % от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. Против по-високите възнаграждения гласуваха съветниците от БСП и Председателят на общинския съвет Симеон Симеонов.Предложението за по-високите съветнически възнаграждения бе прието с гласовете на останалите общински съветници. За неучастие в заседания на общински съвет и комисии в правилника е предвидена санкция. Общинския съветник няма да получава възнаграждение за отсъствие от заседание на ОбС – 15% от месечното възнаграждение и 10% при неучастие в заседание на постоянна комисия.

ПО ТЕКУЩИТЕ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Разгледано бе и предложение за изменение на Наредба ¹ 1 за спазването на обществения ред, опазването на околната среда, имуществото на гражданите и поддържане чистотата в населените места на територията на община Тервел, което е подготвено от ПК по „Обществен ред, устройство на територията и екология“ на предходния общински съвет. Измененията предложени от комисията и приети от новия общински съвет са:
За спазване на обществения ред и опазване на общинската собственост и собствеността на гражданите, за осигуряване спокойствието и почивката им, се забранява:
1. Извършването на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България;
2. Викането, пеенето, свиренето, употребата на нецензурни думи и фрази, ползването на аудио уредби по начин, който пречи на околните;
3. Извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14:00 и 16:00 часа и между 22:00 часа и 8:00 часа в делничните дни и между 14:00 и 16:00 часа и 21:00 и 9:00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци;
4. Нарушаването на установените правила за вътрешния ред в читалищата и други обществени заведения;
5. Пързалянето с шейни и карането на ролкови кънки /колички/ по главните пътища и други опасни места;
6. Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска собственост, като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в отрити частни имоти, с които се нарушава общественият ред и спокойствието на гражданите;
7. Извършването на действия, които нарушават моралните норми за поведение на обществени места;
8. Употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на огън и хвърляне на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове и други.
9. Пребиваването, извън домовете на лица под 14 години, без придружител-пълнолетно лице след 20:00 часа;
10. На лицата, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, да пребивават на обществени места след 22:00 часа, освен когато са придружени от родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание или пълнолетно дееспособно лице, снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и лица, полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание;

На управителите, персонала и собствениците на търговски обекти, ресторанти и други заведения за хранене и развлечение се забранява:Допускането и пребиването без придружител на малолетни и непълнолетни.
Общинският съвет утвърди списъци на пътуващите учители за учебна 2015/2016 година.Гласувани бяха и началните тръжни наемни цени за отдаване под наем на различните категории общинска земеделска земя.Разрешено бе и устройване на постоянен пчелин върху 12 дка общинска мера в землището на с.Каблешково.
С поредица от решения по предложенията на кмета на Община Тервел се разрешава изработването на подробни устройствени планове в землищата на с.Орляк и с.Зърнево.Инвестициите са за сгради за съхранение на растителна продукция, за сгради за съхранение на плодове, както и за комуникациите към тях.Разгледано бе и предложение за разрешаване на изработване на подробен устройствен план за подземна кабелна линия, която да захранва трафопост и водоем, като съоръжението ще осигурява възможност за поливно земеделие.Всички тези инвестиционни намерения се процедират от дружество, което е собственик на над 3000 дка земеделски земи в землището на с.Зърнево и сега изгражда съоръжения, посредством които разширява обхвата, обема и възможностите на производството си.Разрешено бе и изработване на подробни устройствени планове за 12 бр.площадки за сондажни кладенци и комуникациите към тях в землището на с.Орляк – всички на дружество, което се занимава с овощарство и производство на плодови сокове.
Приета бе актуализация на бюджета на общината със сумата от 100 000 лв. Средствата са от преизпълнение на общински приходи и покриват разходи основно за дейността на детски градини, детски ясли и комунални общински дейности.Увеличението на разходната част в тези две дейности се дължи на факта, че броят на заетите в общинските детски заведения не е оптимизиран и приведен в съответствие с броя на децата. С 25 000 лв. от допълнителните приходи се доплаща извършения разход за реконструкция на трасе за високо напрежение към претоварната станция в гр.Тервел.Разгледано бе и предложение за промяна в поименния списък на капиталовите обекти на общината.За субсидията за целеви капиталови разходи се касае за вътрешна компенсирана промяна – т.е реализираните след изпълнение на обектите през годината икономии се ползват за покриване на нов капиталов разход – в случая за строителен надзор на външно ел.захранване на КПС в Тервел.Собствените бюджетни средства за капиталови разходи се завишават със 78 000 лв. – суми , които служат за разплащане на инвестиции за външните трасета за ел.захранване на претоварната станция и КПС в Тервел.
Гласувана бе план-сметка чистота за 2016 година. В Община Тервел дейностите по сметосъбиране, почистване на обществени площи и третиране на отпадъци и се извършват изцяло от общинско звено.
Разгледано бе и предложение за проект за ремонт на актова зала на СОУ”Йордан Йовков” в гр.Тервел, за който проект Общината да търси възможности за финансиране през 2016 година. Залата е с 300 места и в момента не може да се ползва, тъй като е затворена по предписание на РС „ПБЗН” – има горими дървени облицовки по стените и кожени горими материали по столовете.Община Тервел подготвя проект, посредством който да направи цялостен ремонт на сградата – нова подова настилка, нови театрални столове, ремонт на стени и тавани.
Предложенията на администрацията бяха разяснявани от зам.кметовете Дияна Илиева и Пламен Желязков, както и от инж.Валерина Чомакова – Директор на Дирекция ТСУ и ОС в общината.

Публикувано на 15 Dec 2015