В А Ж Н О ! ! !

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ТЕРВЕЛ ИНФОРМИРА...


Всички семейства с вече отпуснати месечни семейни помощи през 2015 г., няма да бъдат задължени да подават нови заявления - декларации през януари 2016 г.
Дирекция „Социално подпомагане" Тервел, служебно ще актуализира размерите на месечните семейни помощи, отпуснати след 1 февруари 2015 г., в съответствие с определените общи размери на помощите за семействата с различен брой деца.
Дирекция „Социално подпомагане" Тервел, служебно ще удължи срока на отпуснатите след 1 февруари 2015 г. помощи до достигане на общ срок за получаване на помощта от 12 месеца. Това означава, че ако на семейството помощта е отпусната от м. април 2015 г., то ще продължи да я получава до м. април 2016 г., т.е. общо 12 месеца.

Семейства с отпуснати месечни семейни помощи в периода 1 март 2015 г. - 28 юли 2015 г. (преди промените в ЗСПД)


Семействата с отпуснати месечни семейни помощи в периода 1 март 2015 г. до 28 юли 2015 г. по график,писмено ще уведомяват съответната дирекция „Социално подпомагане" за следното:
- настъпили промени в условията за получаване на помощта, съгласно въведеното от 28 юли 2015 г. задължение за това в Закона;
- спазването на условието семейството да живее постоянно в страната;
- съответствието с една от трите дефиниции за „семейство", съгласно Закона за семейни помощи за деца - „семейство на родители със сключен граждански брак", „семейство на съжителстващи родители, без сключен граждански брак" и „семейство на родител, който отглежда сам децата си".

Графикът е както следва:


- до 31 януари 2016 г. - за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.;
- до 29 февруари 2016 г. - за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.;
- до 31 март 2016 г. - за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.
При представяне на информация от семейството, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечната помощ, дирекция „Социално подпомагане" Тервел ще извърши проверка в 30-дневен срок, в резултат на която може да измени, спре или прекрати помощта за всички или част от децата в семейството.
Ново заявление-декларация, преди изтичане на срока на отпуснатата в периода 1 март 2015 г. - 28 юли 2015 г. помощ, следва да се подаде единствено в следния случай, когато семейството е на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак.
В случаите, при които се налага подаване на ново заявление-декларация от съжителстващите родители, помощта няма да се прекратява, до издаването на Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" въз основа на новото заявление-декларация.
Семействата, на които са отпуснати месечни семейни помощи от 1 януари и 1 февруари 2015 г. не са включени в графика, тъй като 12-месечният срок на подпомагане изтича съответно през м. декември 2015 г. и м. януари 2016 г.

Семейства с отпуснати месечни семейни помощи след 28 юли 2015 г. (след промените в ЗСПД)

Семействата с отпуснати месечни семейни помощи след 28 юли 2015 г. няма да подават нито нови заявления-декларации, нито информация по график.
За тези семейства важи на общо основание задължението по ЗСПД да информират дирекция „Социално подпомагане" Тервел за промени в условията, при които е отпусната помощта в едномесечен срок от настъпването им.
Семействата с отпуснати месечни семейни помощи след 28 юли 2015 г. няма да подават нито нови заявления-декларации, нито информация по график.
За тези семейства важи на общо основание задължението по ЗСПД да информират дирекция „Социално подпомагане" Тервел за промени в условията, при които е отпусната помощта в едномесечен срок от настъпването им.
Семейства с отпуснати през 2015 г. месечни семейни помощи за деца с трайни увреждания и деца, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства.

Семействата, на които са отпуснати месечни семейни помощи за деца с трайни увреждания, семействата на роднини и близки и приемните семейства няма да подават нито нови заявления-декларации, нито информация по график, независимо от началната дата на отпуснатите през 2015 г. помощи.
За тези семейства важи на общо основание задължението по ЗСПД да информират дирекция „Социално подпомагане" за промени в условията, при които е отпусната помощта в едномесечен срок от настъпването им.

ЗА ВСИЧКИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ, МОЖЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ СЪОТВЕТНИЯ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК НА РАЙОН ИЛИ НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" КАКТО В ДИРЕКЦИЯТА, ТАКА И НА ТЕЛЕФОН 05751 / 2130

ОТ РЪКОВОДСТВОТО.

Публикувано на 15 Dec 2015