ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА 2016 ГОДИНА

През 2016 година Община Тервел ще има бюджет от 9 327 х. лв. Сумата не се отличава от тази за предходната 2015 година, когато бюджетната рамка е била ограничена в сума от 9 000 лв. Не се планират увеличения на данъците и таксите, които плащат гражданите и бизнеса.Местните приходи се планират на същите равнища като тези през 2015 г. Общината планира да получи 2 030 х. лв. от данъци, такси,наеми и продажби на ненужни за нея активи. Сумата е с 21 х.лв. по-малка от планираната от този тип дейност през 2015 г.Разчетите сочат, така както и в предходни години незначителни по обем приходи от продажба на общинска собственост - 136 х.лв., които са с 30 х.лв. повече от планираната сума за 2015 г.Въпреки, че приходната част на бюджета, предназначена за местни дейности няма да се промени, общината прави разчетите си при съблюдаване на две особености на политиката си през 2016 г.:


И през 2016 трябва да се отделят средства за озеленяване

1.Увеличава се делът, респ. и разходите за социални услуги.През 2015 година започнаха работа три нови центъра за социални услуги, което генерира повече разходи за тази дейност.Центровете обаче предоставят услуги, най-вече топла приготвена на място храна, в отдалечени от общинския център групи села и представляват удобство за хората, които живеят там.Другото им предимство е, че позволяват да бъдат оптимизирани разходите за поддръжка на материалната база на кухненските блокове на детските градини в обхванатите в района на центровете за социални услуги села.Тези кухненски блокове се трансформират в разливни и така се преустановява необходимостта от нескончаемите ремонти, предписвани от контролните органи за местата, в които се приготвя храна.

2.Увеличават се разходите за чистота - издръжката на новата претоварна станция, както и разходите за транспорт и депониране на отпадъка в регионалното депо в с.Стожер представлява разход, който до този момент Община Тервел не е извършвала.Посредством компактирането на отпадъка и отнасянето му за депониране на регионално депо се постига по-добра екоелогична обстановка в общината, но това коства разходи, които натоварват общинския бюджет.

От републиканския бюджет общината ще получи средства в размер на 7 598 500 лв. под формата на:  1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 5 796 800 лв. (тук се отнасят преобладаващата част от разходите за общинското образование, за работата на дома за стари хора, за местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни). Съществена характеристика на бюджета на Община Тервел е тенденцията държавните дейности да се допълват и с местни приходи, т.е средствата от републиканския бюджет се оказват недостатъчни за нормалното функциониране на общинските образователни, здравни и социални услуги и Общината разходва за тях суми, които получава от събраните данъци и такси от населението и бизнеса;

  2. Субсидия за капиталови разходи, в това число субсидия за основен ремонт на общинскипътища - 554 300 лв.Тук средствата са аналогични на тези през предходната година ( с 27 х.лв. повече).Традиционно Община Тервел разчита на работата си по европейски проекти, за да извършва инвестиции в публичната инфраструктура.Тази година ще бъде по-различна, тъй като основната възможност за общински проекти - Програма за развитие на селските райони все още не е достъпна за кандидатстване.Очаква се това да стане през пролетта на 2016 г. По тази причина първото тримесечие на 2016 година ще бъде ползвано за обществени поръчки за избор на проектанти и изработване на технически проекти, с които Общината ще кандидатства пред Програмата за развитие на селските райони.Ще се подготвят и проекти, които ще се приоритизират в стратегията за водено от общността местно развитие ( стратегията на МИГ).Част от проектите са вече изработени - за общинския път Жегларци - Бенковски, за главните улици в селата Безмер и Нова Камена. Други проекти, които ще се подготвят са за: рехабилитация на улици в с.Зърнево, за изграждане на център за социални услуги в с.Безмер, за благоустрояване на едно от трите нива на центъра на гр.Тервел, за спортна площадка на СОУ, за физкултурни салони на училищата в селата.Особеност в работата на Община Тервел през идната 2016 година е увеличаването на броя на панелните сгради, за които ще се правят обществени поръчки за саниране. Макар,че средствата за санирането не се отразяват по бюджетите на общините, те са принос към инвестиционната политика на общините и по тази причина общината планира да надгради програмата за саниране на своята територия, като разработи и обяви собствена общинска програма, с която да провокира сдруженията на собствениците на санирани сгради да облагородят своите прилежащи терени и междублокови пространства.Средства от програмата за капиталови разходи ще се ползват и за належащи ремонти на сграден фонд и публична инфраструктура в селата (здравни служби, пенсионерски клубове, кметства, гробищни паркове,детски градини).

  3. Обща изравнителна субсидия за дофинансиране на недостига от местни приходи 1 247 400 лв. –в това число 135 100 лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища и снегопочистване.


Трансферите от репупликанския бюджет за предстоящата 2016 година в сравнение с 2015 г. са увеличени с 444 814 лв., като увеличението се дължи на по-високите стандарти за издръжка във функциите „Общи държавни служби“, „Отбрана и сигурност“, „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, в увеличения размер на обща изравнителна субсидия и на целевата субсидия за капиталови разходи.

Разчетите на общината са направени при запазване на досегашния брой работещи в звената на бюджетна издръжка, предвидено е увеличението на МРЗ от 01.01.2016 г. от 380 лв. на 420 лв. Не се предвиждат драстични съкращения , въпреки ясно очертаната нужда от оптимизиране на персонала в някои дейности. Общината очаква предстоящата възможност за наемане на безработни лица по програми за заетост, с което да може да подпомогне работата си , без за това да се натоварва с допълнителни разходи за работни заплати. Не се изключва и участие в тазгодишната сесия на Проект "Красива България".Към момента се обмислят варианти за участие в Програмата.Общината ще участва и в проект за образователна интеграция на деца и ученици, посредством които през 2016 година ще създаде нови форми за работа с деца и ще обогати материалната база на добре работещите детски общински школи и състави.

През 2016 година,ще продължим работата за създаване на нова стратегия за местно развитие на МИГ за периода до 2020 година.Вече е одобрен проектът, с който се финансира подготовката й. Тази стратегия ще бъде финансовият инструмент, чрез който бизнесът, общината и гражданският сектор ще могат да кандидатстват със свои проекти за финансиране през новия планов период.

През 2016 година ще започне изпълнение на втората фаза от проекта за воден цикъл на гр.Тервел, а именно - реконструкцията, разширяването и модернизацията на градската пречиствателна станция за отпадни води - финансиране по оперативна програма «Околна среда». Също така се предвижда да надградим работата на претоварната станция – Тервел, като кандидатстваме по обявената схема за изграждане на площадка за компостиране на зелени отпадъци. Финансирането ще е по новата Оперативна Програма "Околна среда 2014-2020". Претоварната станция разполага с резервиран за такава площадка терен. Площадката за компостиране допринася за намаляване на обемана зелените отпадъци, което води до по-малкоразходи за депониране на отадъците. Проектът ще се подготвя до средата на 2016 г. и ще се реализира през 2017 година (в случай, че бъде одобрен за финансиране).

Общината ще съхрани традициите си по отношение на Празници на културата, Добруджански събор, песенен конкурс "Калинка Вълчева", ваканционна програма "Наше лято".Както и до сега, културните прояви , в основната си част, ще бъдат безплатни за гражданите.Обмисля се проект за обновяване на общинския музей.През 2016 година ще се акцентира на три годишнини - 100 години от Кочмарската битка, 140 години от избухването на Априлското въстание и 5-годишнината от деня, в който врати отвори новия храм "Св.Вмчк Георги Победоносец".Тези три годишнини ще бъдат повод за общински прояви, адресирани към деца и младежи от всички училища.Красиво превъплъщение на сухите бюджетни числа - чудесни носии за децата с евросредства

Публикувано на 30 Nov 2015