В ТЕРВЕЛ ВЕЧЕ ЗАПОЧВА РАБОТА ПО САНИРАНЕТО НА ДВАТА БЛОКА


Приключи избора на изпълнители, които ще извършат санирането на блокове 1 и 7 в ЖК "Изгрев" на гр.Тервел.
Блок 1 ще бъде саниран от софийската фирма 'ИСА 2000" ЕООД. Строителен надзор ще се упражнява от добричката фирма "ЕСМ" ЕООД . Същата фирма ще изготви и доклад за съответствие на техническия проект за санирането на блока. Инвеститорски контрол за всички работи ще се упражнява от добричката фирма "Жилфондинвест" ЕООД.
Блок 7 ще се санира от добричкото дружество 'Дъга-Апостол" ЕООД. Строителен надзор и доклад за съответствие на работния проект са възложени на варненската фирма "Деомид" ЕООД, а инвеститорски контрол на "ЕСМ" ЕООД гр. Добрич.
Всички дружества са избрани след проведени открити процедури по Закона за обществените поръчки и при спазване на методическите указания на МРРБ една фирма да няма право да участва в поръчките за повече от една обособена позиция (в случая за повече от един жилищен блок).
Общината вече организира работна среща на екипите на дружествата - изпълнители. Нагласите са , че двата блока трябва да бъдат санирани до настъпването на зимния период.Прието е и предложението на Община Тервел блоковете да имат декоративни стилизирани пана върху фасадите си, като паната изобразяват наименованията им - "Здравец" за блок 1 и "Златен клас" - за блок 7.Предвидено е цялостно освежаване на входовете, в т.ч. нови пощенски кутии, звънчеви инсталации и автоматизиран домофон за ограничаване на достъпа до входовете на обновяваните блокове.
Обръщаме внимание на обстоятелство, че договорите за финансиране за дейностите на двата блока са подписани между кмета на общината, областния управител и Българската банка за развитие в последните дни на м.март т.г.- за блок 7 и в първите дни на м.април 2015 - за блок 1. Тези договори са два от общо 37-те договора, за които от справка на сайта на Областна управа Добрич става ясно, че са сключени, за да се осигури финансиране за санирането на блокове в областта. Въпросните 37 договора, в т.ч и двата договора за Община Тервел означават , че е договорен финансов ресурс за саниране на общо 37 жилищни блока в Област Добрич.Те не означават обаче, че тези 37 блока ще бъдат санирани по едно и също време. Санирането на всеки от блоковете ще стане факт тогава, когато съответната община, на чиято територия се намират блоковете извърши поредицата от действия , които са задължителни , за да се стигне до същинското строителство, а именно: да обяви поръчка за конструктивни и енергийни обследвания, да приеме готовите обследвания и да ги инкорпорира в документация за избор на изпълнител на проектиране и строителство, да разработи и обяви поръчка за избор на проектанти , строители , строителен (евентуално и инвеститорски контрол) и едва след това да започне строителството.
В Община Тервел вече са факт договорите за изпълнение на строителството , строителния надзор и инвеститорския контрол. Между двата вида договори стоят няколко успешно преминати от община Тервел стъпки - навременно разработване на документация и обявяване на поръчки за конструктивно и енергийно обследване на блоковете, изпълнение на тези обследвания, също много бързо обявяване на поръчки за изнженеринг, строителен и инвеститорски контрол и като резултат - стартиране на процеса по саниране. А той започва в последните дни на м.август с изработване на техническите проекти за двата блока и продължава със строителството, за което се очаква да приключи до края на строителния сезон на 2015 година.
Общинското ръководство храни надежда, че добрият пример на собствениците на жилища в първите два блока, подкрепен от бързата работа на Община Тервел, ще има положително влияние върху собствениците на останалите 5 сгради в Тервел, които са допустими за включване в програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Публикувано на 24 Aug 2015