РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ


На 17 август 2015 година се провежда заседание на Общински съвет Тервел. За него общинската администрация е подготвила за разглеждане належащи въпроси, за които е необходимо да бъдат взети решения, необходими за работата на Общината. Въпреки ваканционният месец август, заседанието е наложително, тъй като предстоят местни избори, в периода преди които общинските съвети преустановяват работата си.Причината за това е обстоятелството, че по-голяма част от общинските съветници отново са кандидати за общински съветници или кемтове в предстоящите избори.Взетите решения ще позволят Общината да продължи да работи нормално и в предизборния период. Това е важно, тъй като предстоят нови кандидатствания с проекти, приключване на изпълнени такива, начало на учебната година и други събития, които са от широка обществена значимост.
Какъв ще бъде дневният ред на заседанието? Едно от важните решения, които трябва да бъдат взети е за проекта за филиала на центъра за спешна медицинска помощ в Тервел. За целта кмета на общината с докладна до общинския съвет предлага да се предостави в собственост на държавата (Министерство на здравеопазването) първия етаж на новото крило на болницата - бившия рентгенов сектор, за да се изгради там модерен и добре оборудван филиал за спешна помощ в Тервел.Решение за това ще бъде взето, в случай че за предложението гласуват 3/4 от общия брой съветници. Друго важно решение касае покупка от страна на общината на 646 кв.м. частен имот, който се засяга от откоси, банкети и сервитут на пътя към претоварната станция в гр.Тервел.За целта се ползва разпоредба от закона за общинската собственост, която позволява имотът да не бъде отчуждаван, в случай , че собственикът и общината са постигнали споразумение за покупко-продажба по пазарна оценка. Такъв е и конкретния случай.Други важни предложения се фокусират върху действия на общината за подпомагане на инвестиционния процес на двама представители на бизнеса - действаща ферма за 100 крави в землището на гр.Тервел, която обособява свой стопански двор и предприятие за преработка на автомобилни гуми, което проектира довеждащ водопровод , преминаващ през общински полски път. Допуска се и изменение на ПУП на частен имот в с.Полк.Савово по искане на заинтересовано лице, което желае да си построи там жилище.Прави се промяна на капиталовите разходи като целта е да се извърши по-рационален подбор на участъците от общински пътища за ремонт.

ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКА НА НОВИ ПРОЕКТИ

Друго важно решение е това, което позволява кандидатстването на Община Тервел с проекти по първа покана за кандидатстване на новата програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Romania Bulgaria 2014 -2020 .Общината е подготвила общо четири идейни проекта, за които прави предложение за даване на съгласие за кандидатстване пред общински съвет Тервел - за изграждане на парк за безопасност на движението в гр.Тервел , за доставка на мобилна техника за справяне с бедствени положения, за екопътека с място за наблюдение над каньона на Суха Река и за основен ремонт на общински път , свързващ община Тервел със с.Средище - населено място, през което преминава републикански път Добрич-Силистра, респ.достъп до румънския град Калъраш.
Паркът за безопасност на движението ще обхване три общински терена в гр.Тервел - два на Парк 'Черно море" - от лява и дясна част на едноименната улица и новострояща се сграда за клубни дейности в парк на ул."Стара Планина".Предвиждат се следните дейности: 1.Изграждане на 'Училище за безопасност на движението", в т.ч.
1.1. Проектиране и изпълнение на втори етап от сграда за клубни дейности в общински терен с местоположение съгласно регулационен план на гр.Тервел в УПИ IV, кв.14 в гр.Тервел с цел създаване на “Училище за безопасност на движението”;
1.2. Закупуване на оборудване за Училището за безопасност на движението;
1.3.Разработване на двуезични методика, план, програма и обучителни материали за работа на училището за безопасност на движението.
2.Изграждане на Парк за Трафик обучение в 2 бр. общински имоти имоти в гр.Тервел с местоположение съгласно регулационен план на гр.Тервел в УПИ I, кв. 36 и УПИ I , кв.25 съгласно регулационен план на гр.Тервел, в т.ч.
2.1.Изграждане на площадка за безопасност на движението ;
2.2.Изграждане на обслужваща сграда (гараж) към Площадката по безопасност на движението;
2.3. Изграждане на картинг трасе около площадката;
2.4. Закупуване на оборудване за Парка за Трафик обучение;
2.5. Разработване на двуезични методика, план, програма и обучителни материали за работа на площадката за безопасност на движението.
3. Заснемане на регионални пътни участъци под формата на 2D - 3D модел
4.Закупуване на софтуер за пресъздаване на заснетите регионални пътни участъци
Проектната идея е в съответствие с Общински план за развитие на Община Тервел 2014-2020, в частта му за дейности по мярка 5.2.1. "Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики".
Следващата проектна идея е за закупуване на техника за справяне с бедствени ситуации, предизвикани от природни или антропогенни фактори - снежни бури, проливни дъждове, наводнения.Двата проекта - за изграждане на парк за безопасност на движението и за закупуване на мобилна техника за преодоляване на последиците от бедствия са по ос 3 на програмата, наречена "Безопасен регион".
Интересно предложение по ос 2 "Зелен регион" е направена от Община Тервел разработка за екопътека в каньона на "Суха река", с начало от землището на с.Балик и в посока на землище с.Оногур, край скални манастири и над каньона на реката. Разработката е допълнена с доставка на дървени модули за наблюдение на каньона и места за почивка и игра на деца.
Последното предложение, за което Община Тервел ще се подготвя за кандидатстване е за основен ремонт на пътя от края на с.Безмер до с.Средище от Община Силистра. Този път осигурява достъп до второкласния републикански път Добрич-Силистра през с.Коларци, а той от своя страна е с осигурена пътна връзка с пътя за румънския град Калъраш през Силистра.
Крайният срок за кандидатстване е 30 септември т.г. Общината трябва да има готовност да осигури съфинансиране от 2 % за проектите, в случай на одобрението им.
Основна точка в заседанието на местния парламент ще бъде и шестмесечният отчет на общинския бюджет - вече обсъждан в предишно издание на вестника, както и предложение за слети и маломерни паралелки през новата учебна година - също вече коментирано на страниците на вестник "Тервел".

Публикувано на 17 Aug 2015