ПРИКЛЮЧИ ФАЗА 1 НА ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Община Тервел прие от изпълнителите изготвените по програмата обследвания на блоковете, подали заявления за финансиране. Данните от докладите за енергийно обследване могат да се обобщят по следния начин: Към настоящия момент жилищните блокове са от енергиен клас „Е”, което означава, че имат големи топлинни загуби от ограждащите елементи – покрив, външни стени, дограма. По тази причина се предписва реализиране на три основни енергоспестяващи мерки – топлоизолация на стени, подмяна на дограма, топлоизолация на покрив. След изпълнение на предписаните в докладите енергоспестяващи мерки, енергийният клас на блоковете ще стане „С”, т.е. ще бъде спазено изискването на Националната програма.
За Блок 1 се предвижда полагане на топлоизолация от експандиран полистирен с дебелини 10, 5 , 4 и 3 см. и външна силиконова мазилка върху грундирана основа. Различните дебелини са разчетени в количества, съобразно това кой от собствениците какви външни топлоизолации е правил към момента. Целта е да бъде постигната топлоизолация с дебелина от 10 см. за общата площ на фасадите на сградата. Прогнозната стойност за топло изолиране и измазване на стените на блок 1 е 121 655 лв. без ДДС. При блок 7 е разчетено полагане на топлоизолация с обща дебелина от 8 см. По тази причина там ще се работи с полистирен с дебелини 8, 5, 3 и 1 см. Различните дебелини също зависят от извършените до момента действия от собствениците. Прогнозната стойност на топлоизолацията за стените на блок 7 е 84 429,00 лв. без ДДС.
Покривите и за двата блока трябва да бъдат топло изолирани с 10 см. екструдиран пенополистирол , върху който се полага хидроизолация. Разчетената инвестиция за тази енергоспестяваща мярка е 45 971 лв. без ДДС за блок 1 и 22 986 лв. без ДДС за блок 7.
По отношение на дограмата – и за двата блока се предвижда съществуващата дървена и метална дограма да бъде подменена с нова ПВЦ дограма двоен стъклопакет и коефициент на топлопреминаване 1,4. Инвестицията за това е 68 480 лв. без ДДС за блок 1 и 33 280 лв. за блок 7. Така разчетът за строителните работи по двата блока е 452 161, 20 лв. с ДДС.
За двата блока са изготвени технически паспорти и обследвания за установяване на техническите им характеристики. Отразени са всички дефекти и резултати от действия на собствениците към момента като течове, недобре изработени комини тела, проблеми с вентилационните системи,напукани външни мазилки, деформирани връзки на парапети на терасите. По отношение на конструкциите не са установени повреди, свързани с отваряне на пукнатини по вертикални фуги между панели и се дава заключение за добро състояние на монтажни заварки и за осигурена носимоспособност на конструкцията. За блок 7, вх. Б се отбелязва обаче проблем (течове) с фасадните панели за спалните на етаж 5-ти и 6-ти, причинени от обледявания и замръзвания на панелите.Подчертава се, че не се касае за конструктивен проблем. Възстановена е техническата документация на сградите – разпределение на етажи, апартаменти, разрези по етажи .
Извършените обследвания ще послужат на Община Тервел да обяви обществена поръчка за избор на проектанти и строители, които да санират двата блока.
Становищата третират и препоръки за последващи ремонти, които могат да бъдат извършени след или паралелно с дейностите по реализация на програмата – напр. топлоизолация на хоризонтална водопроводна мрежа в сутерените, възстановяване на мълниезащита инсталация, поставяне на открити проводници в ПВХ канали , изпълнение на противопожарни изисквания и пр.

Публикувано на 26 Jun 2015