РЕШЕНИЯ ОТ ТРЕТОТО ЗА ГОДИНАТА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

Това заседание е тридесет и второ поред за мандат 2011-2015 година и се проведе на 25 юни т.г. На него присъстваха 19 от избраните 21 общински съветници. Разгледани бяха общо 23 докладни записки и проекти за решения, които администрацията бе подготвила.
Едно от най-интересните от гледна точка на обществеността решения бе свързано с обезопасяване на рушащата се в центъра на града сграда. Голяма част от гражданите я определят като язва, която крие опасности за децата и преминаващите край нея хора, а освен това нарушава хармоничния вид на иначе добре озеленения и красив център на град Тервел. Историята на това рушене започва през 2001 година, когато Министерски съвет дава тази принадлежаща в миналото на БКП сграда на Министерство на правосъдието. Идеята е добра – в нея се предвижда да се устроят всички звена на това ведомство – съд, прокуратура, агенция по вписвания. Само че добрите намерения спират до там и празната сграда започва да се руши. Настоящото общинско ръководство неведнъж инициира преписки и срещи с Министерство на правосъдието по повод на сградата, като през последните две години акцентът бе поставен върху необходимостта от обезопасяването й – минималното, което може да се направи , за да се минимизира опасността от нея. По една или друга причина обаче и такова обезопасяване не бе финансирано. Сградата е с голяма площ на фасадите (тя е триетажна, със сутерен, със застроена площ от 5700 кв.м. и с осем външни стени) и всички те са опасни поради падащи облицовки, части от зидария, мазилки и пр. Наложи се общинското ръководство да търси нестандартно решение, посредством което да постави началото на един процес, който цели да се преустанови прекия достъп на деца и граждани до рушащите се елементи. Решено бе за централната фасада, която е с изглед към центъра да се потърси партньорството на търговско дружество, която за своя сметка да проектира, изработи и монтира върху цялата площ на фасадата метална конструкция, покрита с щампована мрежа. На това предложение откликна БТК ЕАД и прие предложението да изработи съоръжението, което да бъде дарено на общината, след като в продължение на две години операторът монтира и подменя за своя сметка при всяко изхабяване мрежи с изображение на свои рекламни послания. За предстоящото разглеждане на такова решение е уведомен и собственика на сградата – Министерство на правосъдието. Общинските съветници единодушно подкрепиха предложението на кмета. Усилията на общинското ръководство ще бъдат пренасочени към търсене на решения за обезопасяване на останалите фасади на сградата.
Разгледани бяха и две изменения на Наредбата за управление и разпореждане с общинско имущество. Едното от тях позволява на общината да отдава под наем собствени терени , засети с трайни насаждения за срок от 10 години. Този срок е в съответствие със Закона за общинската собственост. До този момент Община Тервел отдаваше под наем всички свои терени , подходящи за земеделски нужди за срок до 5 години. Изменението е продиктувано от спецификата на трайните насаждения – за тях е нужно повече време, за да бъдат възстановени и да плододават. Всички наемни отношения, както и досега се уреждат след провеждане на общински търгове.
Второто изменение на същата наредба цели въвеждане на по-икономичен за общината способ да продава свои вещи, които не са нужни за дейността й – основно бракувани такива. В този случай на кмета на общината се дава право да редуцира до 30 % покупната цена на търгуваните вещи, в случай че не се явят на търг участници за закупуване на ненужните . Първоначалната стойност на вещите трябва да е определена от експерт – оценител.По този начин се спестяват средства за повторни експертни оценки.
Прието бе и решение за промяна на поименния списък на капиталовите разходи на общината. Осигуряват се допълнителни средства за до финансиране на изработването на Общ устройствен план на Община Тервел. Те са в размер на 27 300 лв. и представляват дял на Община Тервел в обща сума от 78 000 лв. – цената за изработването. Разликата се осигурява от МРРБ, след одобрено заявление на Община Тервел. Чрез промяната на капиталовите разходи се осигуряват също и средства за до финансиране на два проекта по Програма за развитие на селските райони – центровете за социални услуги в селата Нова Камена и Поп Груево. В тях са включени недопустими за финансиращата програма, но необходими за нуждите на общината дейности – медицински сектори в центровете за социални услуги.
Общинският съвет прие План за действие на Община Тервел за изпълнение на интеграционните политики за 2015-2020 година. В този план общината отделя място на всички свои действия, които в момента върши и предвижда да върши и в бъдеще, за да осигури равен достъп на гражданите от всички етнически групи до публичните услуги в общината- образование, здравеопазване, социални услуги, култура, осигуряване на заетост.Планът представлява резюме на познати на гражданите действия – включване на деца от ромски етнос в извънкласни форми, осигуряване на безплатни транспорт, храна, учебни помагала, финансиране на изяви, превенция на здравето , включване в програми и проекти за квалификация и заетост и пр.
С решение на общинските съветници се предоставя субсидия в размер на 9 000 лв. за дейността на МИГ Тервел-Крушари. Средствата трябва да послужат за покриване на недопустими за сдружението разходи по програмата – лихви по банкови кредити, нотариални такси и пр. Аналогично решение ще вземе и Общинският съвет на партньорската община – Крушари. Предложението там е за субсидия от 3 000 лв. Размерът на средствата за двете общини е пропорционален на сумите, които те са усвоили от стратегията за местно развитие през изтеклия планов период.
Общинският съвет гласува решение, с което дава съгласието си да се учреди право на преминаване през общински имот, за да се осигури ползването на частен имот за земеделски нужди в землището на с.Божан.
Общинският съвет даде съгласие и за изработване на Подробен устройствен план за кравеферма в с.Зърнево. Решението се взема поради факта, че процедираният частен терен граничи с общински свободни имоти.
Разрешено бе и настаняване на пчелин с 10 пчелни семейства върху площ от 1 дка в землището на с.Кочмар.Имотът е общинско пасище, което не е наето от животновъди.
С друго решение се разрешава продажба на дворно място общинска собственост на собственик на сграда , построена върху този терен в с.Безмер. Оценката на терена е за 4 641,25 лв., а площта е 1 175 кв.м. По същият начин се продава и терен в гр.Тервел.
Приети бяха решения за продажба на търг на имоти – изоставени лозя на Община Тервел, както и на имот с излаз на околовръстния път на гр.Тервел. Приети бяха начални тръжни цени за отдаване под наем на общински земи , валидни за отдавания за стопанска 2015-2016 година.
Приети бяха и списъци на персонал от общински училища и детски градини, които ще пътуват до местоработата си през ваканционните месеци, за да имат дежурства. Общината ще поеме тези разноски на заетите в общинското образование.

Публикувано на 26 Jun 2015